5. Revision och kontroll av projekt

Ni som projektägare ska hantera projektets dokumentation öppet och vara förberedda på att ert projekt kommer att granskas.

Handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet ska vara tillgängliga för:

  • Tillväxtverket
  • Nationella revisions- och kontrollorgan
  • EU-kommissionen och europeiska revisionsrätten, eller annan person som är utsedd av dessa.

Det innebär att ni ska vara förberedda på att projektet kan bli föremål för revision och kontroll. För att vara förberedda ska ni säkerställa att projektets dokumentation är öppen och tillgänglig för uppföljning, utvärdering och granskning. Alla relevanta handlingar och dokument ska förvaras och arkiveras på lämpligt sätt. Om er verksamhet omorganiseras ska det framgå var handlingar och uppgifter om projektet hålls tillgängliga.

Kontroll på plats

Tillväxtverket utför kontroller på plats hos ett urval av beviljade projekt. Då kontrollerar Tillväxtverket investeringar, arbetsrutiner, bokföring, lönehantering samt hur material och dokumentation som rör projektet förvaras.

Resultatuppföljningsbesök

Resultatuppföljningsbesök görs på ett urval av samtliga projekt och har inte några formella krav. Ett resultatuppföljningsbesök ses som ett komplement till er lägesrapportering. Vid resultat­uppföljningsbesök stämmer er handläggare av hur projektet genomförs och träffar eventuellt några av projektpartnerna. Tillväxtverkets handläggare kommer överens med er om och när det är lämpligt att utföra ett resultatuppföljningsbesök.