2. Rapportera ert projekt

I detta avsnitt får ni information om hur ni rapporterar och ansöker om utbetalning. I avsnittet ingår fördjupad information om rapportering av kostnader.

Ni rapporterar och ansöker om utbetalning i portalen Min ansökan. Använd ert beslut om stöd som utgångspunkt i er rapportering. En ansökan om utbetalning består av

 • lägesrapportering
 • ekonomisk rapportering av
  • de kostnader ni haft under perioden uppdelat per kostnadsslag
  • de projektintäkter ni haft under perioden, om projektet ska redovisa faktiska kostnader
  • inbetald medfinansiering

Mer information om hur ni gör er ekonomiska rapportering finns på sidan Rapportering av kostnader.

Innan ni fyller i er ansökan om utbetalning är det viktigt att ni sammanställt material och dokument som ska ingå som underlag för att styrka kostnader och finansiering. Mallar som ni behöver för att rapportera ert projekt finns i handboken.

När ska ni skicka in ansökan?

Ni ska skicka in er ansökan om utbetalning i enlighet med den plan för rapportering som finns i ert beslut. Ni ska skicka in den sista ansökan om utbetalning senast det datum som angivits som sista dag för projektperioden i beslutet.

Vilka frågor ska besvaras i ansökan om utbetalning?

Det är genom att besvara frågorna i lägesrapporten som ni ger Tillväxtverket information om hur det går för projektet. Frågorna är indelade i följande avsnitt

 • Övergripande uppgifter om projektet
 • Arbetssätt och organisation
 • Aktiviteter
 • Projektets resultat

Ni besvarar frågorna direkt i Min ansökan. Genom att besvara frågorna beskriver ni era resultat och ert hållbarhetsarbete samt eventuella hinder eller utmaningar som ni stött på under ert genomförande. Ni ska exempelvis beskriva

 • Hur ni arbetar för att nå ut till representanter i målgruppen med olika bakgrund, kön, ålder och geografi
 • Hur ni i projektorganisationen arbetar för en inkluderande kultur.

I den ekonomiska rapporteringen följer vi upp vilka kostnader ni haft för att genomföra projektet. Hur detta ska göras och vilka regler som gäller hittar ni under Rapportering av kostnader.

 Hur ska indikatorer rapporteras?

Varje indikator har en särskild beräkningsmetod som ni ska följa när ni mäter utfall på en indikator. Ni ska följa de instruktioner Tillväxtverket tagit fram för hur mätningen ska ske.

Ni ska rapportera det utfall på indikatorer som ni har uppnått under den period som ni redovisar. Ni ska löpande under projektet säkerställa att ni samlar in och redovisar värden för indikatorer i enlighet med Tillväxtverkets bestämmelser.

Information om vilka indikatorer ert projekt ska mäta finns i ert beslut om stöd. Ni ska mäta både aktivitetsindikatorer och resultatindikatorer under projekttiden alternativt i direkt anslutning till projektavslut.

Hur ska förstudier rapportera?

För att skicka in Ansökan om utbetalning behöver ni svara på frågorna i Min ansökan som rör lägesrapportering. Tillväxtverket har tagit fram särskilda anvisningar som ni ska följa.

Övergripande uppgifter om projektet

Ni ska använda svarsalternativ Ej aktuellt där det är möjligt. För övriga frågor ska ni använda svarsalternativ Nej. Om ni har mottagit bidrag i annat än pengar ska ni svara Ja och beskriva vad bidraget avser.

Arbetssätt och organisation

Ni ska på samtliga frågor använda svarsalternativ Nej. På följdfrågor svarar ni i fritextfältet Förstudie.

Aktiviteter

Ni ska på samtliga frågor där det är möjligt använda er av svarsalternativ Nej. På följdfrågor och fritextfält ska ni svara Förstudie.

Projektets resultat

Ni ska använda svarsalternativ Ej aktuellt där det är möjligt. För övriga frågor ska ni använda svarsalternativ Nej. På följdfrågor och fritextfält ska ni svara Förstudie.

Redovisning av resultatkriterier

Ni ska till Min ansökan bifoga svar på Resultatkriterier del ett och två. För del ett ska ni i ett separat dokument som bifogas ansökan besvara frågorna nedan.

Ni hittar era resultatkriterier i era särskilda villkor i beslut om stöd. Ni ska:

 • Besvara utifrån given problemformulering de frågeställningar som formulerats i ansökan och som utgör projektbeskrivningen.
 • Beskriva det tillvägagångssätt som ni använt för att besvara förstudiens frågeställningar.
 • Beskriva var i organisationen förstudiens resultat förankrats och hur det tas vidare.
 • Beskriva hur arbetet med kommunikation och resultatspridning genomförts.
 • Beskriva hur arbetet med hållbarhetsfrågor som lyfts i ansökan genomförts.
 • Om ett efterföljande projekt planeras, beskriva vad för insatser i det projektet som är riktade till företag och vad för legala grunder som är aktuella att tillämpa.

För del två ska ni bifoga de underlag som tagits fram inom ramen för ert projekt.

Kontrollera, signera och skicka in er ansökan

Er ansökan om utbetalning är redo att skickas in när ni

 • besvarat frågorna om arbetet i ert projekt
 • fyllt i uppgifter om indikatorer
 • färdigställt den ekonomiska redovisningen

Ni kontrollerar att alla uppgifter är ifyllda genom att validera ansökan. Om ni glömt att fylla i något kommer ni få svar på det genom valideringen. Åtgärda eventuellt valideringsfel och spara. Nu kan ni skicka in er ansökan!

Näst steg är att

 • Skanna och skicka undertecknat signeringsunderlag till Tillväxtverket genom Min ansökan. Projektägaren ska spara originalet.
 • Vid behov ta ut en kopia av utbetalningsansökan. Ni gör detta genom att välja alternativ "Hämta aktiv ansökan" eller "Hämta aktiv lägesrapport".

Signeringsunderlag ska vara undertecknat av en person som är behörig att företräda er som projektägare. Om uppgift om behörig firmatecknare ändrats sedan ni ansökte om stöd ska ni bifoga underlag som styrker behörig firmatecknare.