Kvalitetskriterier

Tillväxtverket bedömer ert projekts kvalitet utifrån ett antal kriterier. En förutsättning för att Tillväxtverket ska göra bedömningen av kvalitetskriterierna är att er projektansökan uppfyller krav och urvalskriterier i första bedömningen. Bedömningen av ert projekts kvalitetskriterier lämnas som underlag inför prioritering.

De olika kriterierna

De kvalitetskriterier ert projekt bedöms på är:

 • Relevans
  Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling.
 • Samverkan
  Projektet har beskrivit vad för samverkan som sker i projektet och på vilket sätt det bidrar till genomförandet.
 • Måluppfyllelse
  Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden.
 • Hållbar förändring
  Projektet har bedömts sin hållbarhetspåverkan
  Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar utveckling

Läs mer om hållbarhetsarbete i Regionalfondsprojekt.

Bedömning av kvalitetskriterier

Varje kriterium betygsätts med: IG, G, VG eller MVG. Betyget hänger samman med en poängsättning:

betygsättning

Betyg

Poäng

IG

0

G

1

VG

3

MVG

5

För att ett projekt som helhet ska vara godkänt ska det nå upp till minst G på samtliga kvalitetskriterier. Om det finns begränsningar för vilket betyg som är möjligt att nå så framgår det av den enskilda utlysningen.

Bedömningen av projektets kvalitetskriterier lämnas inför prioritering som underlag till Strukturfondspartnerskapet i de regionala strukturfondsprogrammen.

Relevans


Relevans


Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling.IGDet saknas beskrivning av målgrupp, målgruppens sammansättning och dess behov.GDet är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov målgruppen har.VGMotiven till varför projektet behövs och målgruppens behov är underbyggda av tidigare erfarenheter eller kunskap som motiverar projektet.MVGMotivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen har varit involverad vid framtagande av ansökan.


Samverkan


Samverkan
Projektet har beskrivit vad för samverkan som sker i projektet och på vilket sätt det bidrar till genomförandet.IGDet saknas beskrivning av vad för samverkan som kan vara aktuell och med vilka aktörer.GProjektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra aktörer.VGSamverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan skapar ett värde för målgruppen.MVGProjektet samverkar gränsregionalt och/eller sektorsöverskridande och det framgår hur detta sker i aktiviteterna och hur det skapar ett värde för målgruppen.


Måluppfyllelse


Måluppfyllelse

Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden.


IGDet är inte beskrivet hur aktiviteter förändrar målgruppens förmågor och beteenden.GAktiviteterna syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden.VGInvolverade aktörer har dokumenterade kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra planerade aktiviteter.MVGInvolverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen.


Hållbar förändring


Hållbar förändringProjektet har bedömt sin hållbarhetspåverkan.IGProjektet har inte beskrivit sin hållbarhetspåverkan.GProjektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan.VGProjektet har identifierat och synliggjort målkonflikter.MVGProjektet har beskrivit hur man har planerat att hantera målkonflikter.Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar förändringIGDet saknas beskrivning av hur målgruppens stärkta förmågor och beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.GDet finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.VGDet finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.MVGDet finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden.


Kvalitetskriterierna beslutas av programmens övervakningskommittér.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program.