Beslut om EU-stöd

Efter avslutad prioritering fattar Tillväxtverket beslut. Om ert projekt prioriterats fattar vi beslut om stöd. Om ert projekt inte prioriterats fattar vi ett beslut om avslag. Oavsett utfall skickas beslutet till er.

Följ allt som står i beslutet, det fungerar som villkor för stödet ni fått. Detta gäller oavsett om beslutet stämmer överens med er ansökan eller inte.

Om ni har beviljats stöd

I ert beslut finns bland annat:

  • en motivering till varför ni beviljats stöd,
  • er projektbeskrivning,
  • allmänna och särskilda villkor för beslutet

Beslut om stöd är det ni ska följa när ni genomför ert projekt. Det är därför viktigt att alla inblandade parter läser igenom beslutet. Av beslutets inledande del framgår de rättsliga grunderna samt motivering till varför ni beviljats stöd.

I projektbeskrivningen framgår ert projekts mål, målgrupp, förväntade resultat, aktiviteter och godkända kostnadsbudget.

Ni ser även i beslutet vilka särskilda villkor som ni ska följa när ni genomför ert projekt. Exempel på särskilda villkor är om ni har stödjande aktiviteter till företag samt villkor för utvärdering i projektet.

Om någon del i beslut om stöd är otydlig för er efter genomläsning och ni inte hittar svar i denna handbok ska ni kontakta er handläggare. Det gäller även om ni i beslutet hittar något som är felaktigt. Information om vem som är er handläggare och uppgifter om ärende-id hittar ni i beslutet. Projektets ärende-id är det nummer som ni ska uppge när ni har kontakt med Tillväxtverket. Det är även ärende-id som ni använder när ni rapporterar och ansöker om utbetalning av stöd.

Om ni har fått ett avslagsbeslut

Om ni har fått avslag på er ansökan har ni alltid möjlighet att söka igen när en ny utlysning öppnar. Ni kan utläsa i beslutets motivering eller få återkoppling från er handläggare vad det var som gjorde att ni inte beviljades stöd.

Beslutet om avslag kan inte överklagas.

Om ni inte följer det som står i beslutet

Om ni inte följer det som står i beslutet kan Tillväxtverket besluta att inte betala ut mer medel. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka de pengar ni fått.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program.