Kostnads- och finansieringsbudget

Planera för ert projekts kostnader och finansiering.

Planera er kostnadsbudget

Ert projektets budget ska ha sin utgångspunkt i de aktiviteter som ni anger i tids- och aktivitetsplanen. Kostnader som ni tar upp i budgeten ska ha en tydlig koppling till de planerade aktiviteterna.

En bra budget förutsätter därför väl genomtänkta och beskrivna aktiviteter. Involverar gärna en ekonom i projektets budgetarbete på ett tidigt stadium. Budgeten ska läggas upp utifrån de kostnadsslag som finns angivna nedan.

En realistisk och kostnadseffektiv budget

Det är viktigt att er budget är realistisk och att ni beräknar kostnaderna med hänsyn till kravet på kostnadseffektivitet i projekten.

Om ni omfattas av LOU eller LUF, ska ni tänka på att de kostnader som ingår i budgeten och som ska upphandlas ska specificeras i den obligatoriska bilagan, Preliminär upphandlingsplan.

Kostnaderna i budgeten ska fördelas mellan följande kostnadsslag:

 • Personal.
 • Extern sakkunskap och externa tjänster.
 • Resor och logi.
 • Investeringar, materiel och externa lokaler.
 • Investeringar i portföljbolag (gäller enbart Finansieringsinstrument).
 • Schablonkostnader.
 • Projektintäkter.
 • Offentliga bidrag i annat än pengar.
 • Privata bidrag i annat än pengar.

Innan ni planerar er budget behöver ni ta del av de regler som gäller för stödberättigande kostnader.

I avsnittet för stödberättigande kostnader framgår till exempel vilken typ av kostnader som ryms under respektive kostandsslag och regler för stödberättigande. Det är viktigt att ni tar  del av avsnitt för stödberättigande kostnader redan i den här fasen för att ha en förståelse och kunna planera budgeten utifrån de regler som gäller.

Innehållet i varje kostnadsslag i budgeten ska specificeras under respektive kostnadsslag i er ansökan om stöd.

Planera er finansieringsbudget

Ett projekt kan inte ansöka om hela sin finansiering från ett program. För att ert projekt ska kunna beviljas EU-medel krävs det en viss andel medfinansiering.

Medfinansieringen kan delas upp på följande typer vilket ska framgå av er finansieringsbudget:

 • Offentlig kontant medfinansiering.
 • Privat kontant medfinansiering.
 • Offentliga bidrag i annat än pengar.
 • Privata bidrag i annat än pengar.

Det är viktigt att beloppen för er medfinansiering, som läggs in i finansieringsbudgeten, stämmer överens med beloppen och typen av medfinansiering som framgår av medfinansieringsintyget som ni skickar in som obligatorisk bilaga till er ansökan.

Innan ni planerar er finansiering behöver ni också ta del av regler som gäller för medfinansiering. Det finns till exempel krav på hur stor den nationella medfinansiering ska vara. Den finansieringsbudget som ni lämnar in ska följa de här reglerna.

Varje medfinansiär och respektive belopp ska specificeras under respektive huvudtyp av medfinansiering i er ansökan om stöd.