Ni ska ha kapacitet att genomföra projektet

Ni som ansöker om stöd ska kunna visa att ni har en ekonomisk, administrativ och operativ förmåga att genomföra projektet.

De här tre faktorerna kommer Tillväxtverket att bedöma när vi handlägger er ansökan. Genom detta bedömer vi också er förmåga att aktivt bekämpa bedrägerier.

Er ansökan kommer att avslås om Tillväxtverket bedömer att en eller flera av de tre faktorerna inte är tillräckliga. Men ni kommer att få möjlighet att rätta till de eventuella bristerna innan Tillväxtverket tar beslut om avslag.

Ekonomisk förmåga

Med ekonomisk förmåga menas att ni ska ha den ekonomiska bärkraften som behövs för att kunna driva ett projekt. Det innebär att:

 1. Ni ska ha en sådan likviditet att ni kan ligga ute med projektets kostnader i väntan på att stödet betalas ut.
 2. Ni ska kunna visa att ni finansiellt klarar av om Tillväxtverket inte godkänner kostnader som ni har tagit med i er ansökan om utbetalning.

Ni behöver inte skicka med något särskilt underlag då ni ansöker om stöd, för att visa på er ekonomiska förmåga. Om det behövs kommer Tillväxtverket att ställa frågor och eventuellt begära in underlag då vi handlägger er ansökan.

Administrativ förmåga

Med administrativ förmåga menas att ni ska ha förmåga att rapportera och redovisa de kostnader som ni har upparbetat i projektet för att genomföra de aktiviteter som finns angivna i beslutet om stöd. Rapporteringen och redovisningen ska också vara enligt de regler och riktlinjer som finns inom området. Det innebär att:

 1. Ni ska kunna bokföra projektets kostnader på en projektkod eller liknande som gör det möjligt för er att ta ut en huvudbok som enbart omfattar projektets kostnader.
 2. Ni ska kunna uppvisa en lista som innehåller samtliga kostnader och intäkter i projektet där varje enskild kostnad eller intäkt redovisas som en transaktion.
 3. Om ni använder er organisations tidredovisningssystem för att lämna era tidrapporter, istället för att använda Tillväxtverkets mall, ska den tid som ni redovisar i projektet kunna särskiljas från den tid som redovisas i den ordinarie verksamheten.
 4. Ni ska ha rutiner för att endast kostnader som hör till projektet ingår i den redovisning som lämnas för projektet.

Ni behöver inte skicka med något särskilt underlag då ni ansöker om stöd, för att visa på er administrativa förmåga. Om det behövs kommer Tillväxtverket att ställa frågor och eventuellt begära in underlag då vi handlägger er ansökan.

Operativ förmåga

Med operativ förmåga menas att ni ska ha förmåga att genomföra aktiviteterna på ett korrekt och effektivt sätt för att uppfylla projektets delmål, projektmål och övergripande mål. Projektet ska också arbeta mot ett specifikt mål i det program som är aktuellt för projektet och leverera resultat som leder till långsiktiga effekter. Det innebär att projektet ska ha:

1. En ändamålsenlig organisation

 • En aktiv ägare. Det betyder att en funktion eller person på ledningsnivå i er organisation ska vara involverad i projektet, till exempel som ordförande i styrgruppen eller på annat sätt aktivt ta del av projektet.
 • En styrgrupp eller styrande funktion. Denna behöver inte vara tillsatt men det ska framgå av er ansökan vilka aktörer som är tänkta att ingå i styrgruppen.
 • Projektpersonal. Det ska finnas en projektledare och en projektekonom och därutöver relevant projektpersonal. Projektekonomen bör fysiskt finnas i er organisation. Om ert projekt är ett samverkansprojekt ska det finnas en projektekonom hos varje part. Om det inte finns personal på plats ska ni i ansökningsformuläret, i Min Ansökan fråga 6.1, kunna presentera en tidplan för att rekrytera och en beskrivning av på vilket sätt ni avser att rekrytera.
 • Ett tydligt projektupplägg. I ansökan ska roller, funktioner etc. vara utredda och tydligt beskrivna. Detta är särskilt viktigt vid samverkansprojekt.

2. Projektlogik

Det ska finnas en logik i projektet, det vill säga en tydlig koppling mellan programmets mål, projektets mål, projektets aktiviteter och de resultat- och aktivitetsindikatorer som gäller för den investeringsprioritering ni ansöker om stöd ur.

3. En plan för användningen av resultat

I er ansökan ska det framgå:

 • Att målgruppen efterfrågar projektresultatet.
 • Att målgruppen har rätt förutsättningar att använda resultatet.
 • Att det finns någon som ansvarar för att resultatet kan användas efter projektavslut.

4. Uppföljning och utvärdering

Projektet ska utvärderas enligt de steg och kriterier som är relevant för ert projekt.

5. För investeringsprojekt (endast) gäller att:

 • Projekteringen ska vara genomförd.
 • Alla tillstånd ska vara klara eller att ni ska kunna visa på förhandsbesked avseende bygglov, miljötillstånd etc.
 • Det ska finnas upphandlingsresurser i projektet.

För bredbandsprojekt gäller särskilda krav
För information om bredbandsprojekt, gå till avsnittet om bredband och sidan för tekniska specifikationer.

Ni behöver inte skicka med något särskilt underlag då ni ansöker om stöd, för att visa på er operativa förmåga. Om det behövs kommer Tillväxtverket att ställa frågor och eventuellt begära in underlag då vi handlägger er ansökan.

Bedrägeribekämpning

Tillväxtverket bedömer er förmåga att aktivt bekämpa bedrägerier utifrån er ekonomiska, administrativa och operativa kapacitet.

EU kräver att Sverige och andra medlemsländer aktivt motverkar att EU-medlen används felaktigt. Alla medlemsländer måste också bekämpa ekonomisk brottslighet som korruption och bedrägeri.

Därför innehåller ansökan om stöd många frågor om er projektorganisation och er administrativa, ekonomiska och operativa kapacitet.

Om ert projekt ska få stöd måste ni som stödmottagare ha

 • Kontroll över hur medlen används.
 • Kunskap om lagar och regler.
 • Administrativ och ekonomisk kompetens.
 • Operativ förmåga att genomföra projektet.

Om Tillväxtverket bedömer att ni inte uppfyller kraven godkänns inte projektet.

Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket och andra myndigheter följer upp och kontrollerar både under och efter projekttiden att medlen används på ett riktigt sätt.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.