Ni ska ha god likviditet

Ni som ansöker om stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader.

Det innebär att ni som stödsökande själva ska ha en betalningsförmåga som är tillräcklig för att kunna finansiera projektets kostnader i avvaktan på att stödet ska betalas ut, för att kunna genomföra projektet. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar.

Möjligheter till förskott

Förskott kan beviljas till organisationer med svag likviditet

Efter att ni har upparbetat och betalat kostnader i ert projekt och sedan ansökt om utbetalning betalar Tillväxtverket ut beviljat stöd. Om er organisation har svårigheter med att hålla en tillräcklig likviditet har ni möjlighet att ansöka om förskott för beviljat stöd. Förskottet är begränsat till max hälften av det beviljade stödet, dock max 400 000 kronor.

Er ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott.

Att ansöka om förskott

Ni ansöker om förskott i Min ansökan, flik 9, samtidigt som ni ansöker om stöd. Det går att ansöka om förskott även efter det. I det fallet ska ni göra er ansökan på blanketten Ansökan om förskott som skickas in per post.

I ansökan ska ni ange vilket förskottsbelopp ni ansöker om och motivera varför ni behöver förskottet. Observera att maxbeloppet 400 000 kronor gäller för hela projektperioden. Det går alltså inte att ansöka om 400 000 kronor vid projektstart och sedan ytterligare förskott under projektperioden.

För att kunna bevilja förskott behöver Tillväxtverket följande underlag:

  • Utdrag från ert skattekonto som visar att ni inte har skulder hos Skatteverket.
  • Intyg från Kronofogden att det inte finns några skulder för indrivning.

Underlagen får vara högst 1 månad gamla. Därför bör ni inte skicka med underlagen i samband med ansökan om stöd utan avvakta till dess att Tillväxtverket begär in dem.

Tillväxtverket kan även begära in information som redogör för projektets kassalikviditet, soliditet samt underlag från Kreditupplysningsföretag och Upplysningscentralen.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.