Så läser ni beslutet om EU-stöd

När ni har beviljats stöd för ert projekt kommer ni att få ett beslut skickat till er. Ni ska genomföra projektet enligt det innehåll, syfte och mål som anges i beslutet.

Av beslutet framgår ert projekts verksamhet, den godkända kostnadsbudgeten och finansieringsplanen med mera.

Följ allt som står i beslutet, det fungerar som villkor för stödet ni fått. Detta gäller oavsett om beslutet stämmer överens med er ansökan eller inte.

Tycker ni att något i beslutet är oklart och om ni inte hittar svaret här i Handbok för EU-projekt är ni välkomna att kontakta er handläggare. Information om vem som handlägger ert projekt hittar ni sist i beslutet.

Högst upp på förstasidan i beslutet står projektets ärende-id. Det här numret ska ni ange när ni har kontakt med Tillväxtverket. Ni ska även ange ärende-id när ni rapporterar och när ni ansöker om utbetalning.

Förklaringar till varje rubrik i beslutet

Beslut

Under rubriken Beslut kan ni se hur stor andel av projektets kostnader ni har beviljats stöd för. Detta anges i form av två procentsatser.

  • Den första procentsatsen visar hur stor del av projektets faktiska kostnader ni har beviljats stöd för.
  • Den andra procentsatsen anger hur stor del av den sammanlagda medfinansieringen som ert stöd högst kan uppgå till.

Här kan ni även se vilket av programmets insatsområden stödet kommer från, samt vilken projektperiod ni beviljats stöd för.

Av beslutet framgår det också det totala beloppet som ni beviljats ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Observera att ni inte kommer att få mer stöd än det belopp som står i beslutet, oavsett hur stora kostnader projektet har.

Beslutet om stöd kan inte överklagas. Det framgår av 2 kap 45 § i förordning 2014:1383 om förvaltning av EU:s strukturfonder.

Motivering

Under denna rubrik finns en motivering till varför ert projekt blivit prioriterat och hur Tillväxtverket har bedömt projektet.

Projektbeskrivning

I avsnittet Projektbeskrivning beskrivs sammanfattat den verksamhet som ni fått godkänt att bedriva i projektet. Det är viktigt att ni läser beskrivningen eftersom den kan skilja sig från det ni skrev i er ansökan.

Om ni behöver göra ändringar i projektets verksamhet under projektets gång ska ni alltid kontakta er handläggare.

Mål och resultat

I avsnittet mål och resultat beskrivs projektets mål och målgrupp(er). Där beskrivs också förväntat resultat vid projektavslut och förväntade effekter på lång sikt.

Tid- och aktivitetsplan

Här beskrivs den projektplan ni ska följa i projektet.

Om ni behöver förändra planen ska ni alltid kontakta er handläggare.

Indikatorer

Under rubriken Indikatorer finns en tabell som visar indikatorer för vilka resultat ni förväntas uppnå genom projektet. Resultaten grundar sig på de uppgifter ni har lämnat i er ansökan och på handläggarens bedömning.

De resultat ni uppnår under projekttiden redovisar ni löpande i lägesrapporten. I slutrapporten lämnar ni sedan en utförligare redogörelse av era uppnådda resultat och hur ni bidragit till långsiktiga effekter.

Plan för rapportering och begäran om utbetalning

 I avsnittet hittar ni viktig information om hur ni ska rapportera projektet. Till exempel står det när ni ska skicka in er första och sista utbetalningsansökan till Tillväxtverket. Här står det också om hur lång period en ansökan om utbetalning får vara.

Det är viktigt att ni redan från början sätter er in i vad som ska ingå i en ansökan om utbetalning. Det underlättar ert arbete när det är dags att rapportera.

Om ni behöver mer tid för att sammanställa er redovisning ska ni kontakta er handläggare.

När ni ansöker om utbetalning ska ni bifoga en lägesrapport. I lägesrapporten ska ni dels redovisa de resultat som projektet har uppnått och dels beskriva de aktiviteter ni har genomfört som är kopplade till kostnaderna som ni redovisar för perioden.

Budget

I detta avsnitt hittar ni en sammanställning av projektets beviljade kostnader och finansiering. Observera att budgeten i beslutet kan skilja sig från budgeten i er ansökan.

Av kostnadsbudgeten framgår det vilka kostnadsslag ni har beviljats stöd för i projektet. Det är kostnaderna inom dessa kostnadsslag ni ska redovisa i er ansökan om utbetalning.

Finansieringsplanen visar projektets finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt offentlig och privat finansiering. Finansieringen är uppdelad i kontant finansiering och bidrag i annat än pengar. Bidrag i annat än pengar kan till exempel vara lokalkostnader och arbetsinsatser.

Om ni behöver göra större förändringar som gäller kostnader eller finansiering ska ni alltid kontakta er handläggare.

Allmänna villkor

I avsnittet framgår vilka allmänna villkor som gäller för projektet. Det är viktigt att ni tar del av villkoren och följer dem. Om ni inte följer villkoren kan det bland annat leda till att beslutet om stöd upphävs, antingen helt eller delvis.

Särskilda villkor

I detta avsnitt står de villkor som gäller för just ert projekt. Det är viktigt att ni tar del av villkoren och följer dem. Om ni inte följer villkoren kan det bland annat leda till att beslutet om stöd upphävs, antingen helt eller delvis.

Bedriver ni en förstudie, med redovisningsalternativet klumpsumma, ska ni visa att ni uppnått de resultatkriterier som finns i era särskilda villkor för att Tillväxtverket ska betala ut beviljade EU-medel.

Om ni har fått ett avslagsbeslut

Beslutet om stöd kan inte överklagas men om ni har fått avslag på er ansökan har ni alltid möjlighet att söka igen när en ny utlysning öppnar. Ni kan utläsa i beslutets motivering eller få återkoppling från er handläggare vad det var som gjorde att ni inte beviljades stöd.

Om ni inte följer det som står i beslutet

Om ni inte följer det som står i beslutet kan beslutet hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka de pengar ni fått.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.