Förskott för projekt med svag likviditet

Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Har ni svag likviditet kan ni ansöka om förskottsutbetalning.

Förskottet är begränsat till max hälften av det beviljade stödet, dock max 400 000 kronor.

En ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje enskilt fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott.

Att ansöka om förskott

Om ni inte ansökt om förskott i samband med ansökan om stöd kan ni göra detta även under projektperioden. I det fallet ska ni göra er ansökan på blanketten Ansökan om förskott som skickas in per post.

I ansökan ska ni ange vilket förskottsbelopp ni ansöker om och motivera varför ni behöver förskottet. Observera att maxbeloppet 400 000 kronor gäller för hela projektperioden. Det går alltså inte att ansöka om 400 000 kronor vid projektstart och sedan ytterligare förskott under projektperioden.

För att kunna bevilja förskott kan Tillväxtverket komma att begära in följande underlag:

  • Utdrag från ert skattekonto som visar att ni inte har skulder hos Skatteverket.
  • Intyg från Kronofogden att det inte finns några skulder för indrivning.

Underlagen får vara högst 1 månad gamla och ska bifogas ansökan.

Tillväxtverket kan även begära in information som redogör för projektets kassalikviditet, soliditet samt underlag från Kreditupplysningsföretag och Upplysningscentralen.