Bokför kostnader, intäkter och finansiering

Ni ska särredovisa projektets kostnader, intäkter och finansiering i bokföringen så att det syns att de tillhör det projektet.

Särredovisning innebär att alla transaktioner som tillhör projektet ska kunna utläsas direkt ur redovisningen, oavsett om ni som organisation bedriver annan verksamhet samtidigt eller inte. Särredovisningen ska säkerställas antingen genom att ni använder en särskild redovisningskod i bokföringen eller genom att ni har ett helt separat bokföringssystem för projektet.

I samverkansprojekt ska varje part som deltar i projektet särredovisa.

Kravet på särredovisning gäller inte för kostnader som är baserade på förenklade redovisningsalternativ, som till exempel indirekta kostnader eller klumpsumma.

En kostnad är inte stödberättigande om den har ingått i något annat EU-projekt eller finansierats genom något annat offentligt stöd.