Förbered er för slut­redovisning

Under projektets sista månader ska ni förbereda för att slutredovisa ert projekt, så kallat avslutsarbete.

I tids- och aktivitetsplanen i ert beslut om stöd framgår det hur lång er period för avslutsarbete är. Under den perioden kan ni endast få stöd för kostnader som är kopplade till slutredovisningen.

Till avslutsarbetet räknas till exempel att

  • Samla in resultat.
  • Sprida resultat.
  • Utvärdera.
  • Analysera.
  • Slutrapportera den löpande utvärderingen.
  • Slutrapportera projektet.

Ni ska skicka er slutredovisning till Tillväxtverket innan slutredovisningsperioden är slut och senast projektperiodens sista dag, vilket anges i beslutet om stöd.

I de projekt som har extern eller löpande utvärdering ska projektutvärderarnas slutrapport skickas in minst 6 veckor före projektperiodens sista dag. Syftet är att projektutvärderarnas slutrapport ska hinna bedömas och att utvärderarna ska ha möjlighet att justera utvärderingsrapporten innan projektet avslutas.

Slutredovisningen består av er sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport. Läs mer om att ansöka om utbetalning på sidan Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.