Så söker ni stöd för ett gräns­över­skridande arbete

För er som planerar att ansöka om stöd för transnationell komponent eller Östersjöstrategiprojekt.

Om ni planerar att ansökan om transnationell komponent eller Östersjöstrategiprojekt vill vi att ni inför ansökan tar kontakt med handläggare för att diskutera möjligheterna till att genomföra aktiviteterna och tillgången på medel att söka.

Transnationell komponent - TNK

Har ni redan ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, en så kallad transnationell komponent. Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

Tilläggsprojektet ska även bidra till Östersjöstrategins genomförande och mål. Samarbetet ska syfta till att lösa för länderna gemensamma utmaningar. Genom att projekten söker medel för samarbete separat blir flexibiliteten större gällande längd och inriktning på samarbetet. Samarbetet kan genomföras med projekt från olika struktur- och investeringsfonder. Om det finns särskilda skäl kan andra parter utgöra samarbetspart.

En transnationell komponent handlar ofta om ett mindre tilläggsprojekt i form av samarbete med aktörer i ett eller flera länder och som kan bidra till projektets resultat. Länder som kan komma ifråga är Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige och Danmark, Norge, Island, Ryssland, Belarus samt norra Tyskland.

Eftersom aktiviteterna inom den transnationella komponenten sker kopplade till ett redan beviljat och pågående projekt är det möjligt att ansöka samt få beslut om beviljat projekt löpande, utanför annonserade utlysningar. Denna förenklade beslutsprocess gäller tilläggsprojekt som uppgår till maximalt 400 000 kronor i EU-stöd. Är stödbeloppet högre måste ansökan lämnas in i en ordinarie utlysning med normal beslutsgång.

Aktiviteterna, rapportering och utvärdering samordnas med huvudprojektet för att genomförandet ska kunna ske tids- och kostnadseffektivt.

Tillkommande grundkrav för TNK för att aktiviteterna ska kunna godkännas:

 • Ni som söker redan driver ett pågående regionalfondsprojekt. En TNK kan pågå upp till ett år efter ursprungsprojektets avslut, för att stärka ursprungsprojektets mål, men måste sökas innan ursprungsprojektet tar slut.
 • Aktiviteterna bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin. De ska styra mot något av strategins mål:
  • Länka samman regionerna
  • Rädda havsmiljön
  • Öka välståndet
 • Aktiviteterna gagnar programområdet. Ett projekts aktiviteter anses gagna programområdet om de bidrar till investeringsprioriteringens specifika mål och resultatindikatorer. Ni som sökande måste kunna visa att aktiviteterna kommer att gagna programområdet.
 • Att aktiviteterna utförs inom de länder som Östersjöstrategin berör.
  Länder som kan komma ifråga är Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige och Danmark, Norge, Island, Ryssland, Belarus samt norra Tyskland. För Ryssland, Belarus och Norge är det dock endast tillåtet med marknadsföring genom artikel 70 eftersom dessa länder är utanför EU.

Att fylla i ansökan om stöd för TNK

Ni kan utgå från samma anvisningar som för vanliga projekt men med följande tillägg:

 • Välj projekttypen ”projekt” oavsett om ursprungsprojektet är något annat. Om ursprungsprojektet är ett samverkansprojekt är det en av parterna som ansöker om TNK.
 • Välj det redovisningsalternativ som passar bäst utav faktiska kostnader eller personalintensivt.
 • Ansöker ni om en TNK på under 400.000 kronor i EU-stöd behöver ni inte fylla i aktiviteterna avslutsarbete, extern kommunikation och resultatspridning, utvärdering och lärande (skriv ej aktuellt i fälten i Min ansökan). På indikatorer fyller ni i 0, eftersom indikatorerna utgår från ursprungsprojektets värden. Om ni planerar ansöka om en TNK på 400.000 kr eller mer behöver ni däremot fylla i både dessa aktiviteter och indikatorerna.
 • Lägg in samtliga aktiviteter i aktivitetsplanen och redovisa hela beloppet under punkten Aktiviteter utanför programområdet, detta eftersom tanken med ett TNK-projekt är att det ska stärka internationella samarbeten.

Läs mer om vad ni förväntas svara på när ni gör er ansökan på sidan "Så fyller ni i ansökan om stöd".

Makroregionalt integrerade projekt (Östersjöstrategiprojekt)

Om samarbete med aktörer i andra länder ingår som en integrerad del i er originalansökan kan ni ansöka om stöd för ett makroregionalt integrerat projekt. Ni behöver då tydligt redogöra för vilket mervärde som samarbetet tillför projektet och för programområdet och hur det bidrar till Östersjöstrategins genomförande och mål.

I ansökan behöver ni redogöra för:

 • En gränsöverskridande analys som ligger till grund för ansökan.
 • Mervärden som ni förväntar att uppnå, för projektet och för regionen/programområdet.
 • Samarbetspartners ni avser att samarbeta med. Partnern bör ha, eller söka, finansiering via exempelvis europeiska regionalfonds-, socialfonds- eller landsbygdsprogrammet från landet i fråga.
 • De aktiviteter som ni ska genomföra tillsammans, där ni definierar vilka delar som ingår i ansökan och vad som ska finansieras av samarbetspartnerna.
 • De aktiviteter som er samarbetspart i annat land ansvarar för och finansierar (översiktligt).
 • De kostnader projektet finansierar utanför programområdet, om ni planerar för sådana.
 • Är ni ett flaggskeppsprojekt ska ni bifoga intyg från prioritetssamordnaren för relevant område i strategin.
 • En avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner ska bifogas er ansökan. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från era partner att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.

Läs mer om vad ni som sökande förväntas svara på när ni gör er ansökan på sidan "Så fyller ni i ansökan om stöd".

Senast uppdaterad: 2021-02-16