Så fyller ni i ansökan om stöd

Innan ni fyller i ansökan om stöd för programperioden 2014–2020 är det viktigt att planera och fundera utifrån de frågor och områden som ansökan innehåller.

Handbok för EU-projekt är en handbok för sökande och stödmottagare i de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

Ni ska skriva er ansökan på svenska.

Konkreta anvisningar till Min ansökan

I menyn här nedan får ni konkreta anvisningar om vad ni ska ange i respektive fält under flikarna i Min ansökan. För att ansökan ska bli korrekt är det viktigt att ni följer dessa anvisningar.

Nedan finns en manual som beskriver hur ni hanterar olika funktioner i Min ansökan.

Er ansökan ska även kompletteras med ett antal bilagor, se nedan vilka det är.

Obligatoriska bilagor till ansökan

Följande bilagor är obligatoriska till er ansökan:

 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan.
 • Medfinansieringsintyg från samtliga medfinansiärer.
 • Preliminär upphandlingsplan för de som lyder under upphandlingsregler och för samverkansprojekt.
 • Riskanalys.

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande bilagor obligatoriska:

 • Detaljerad planeringsbudget i excelmall för förstudier, personalintensiva projekt och projekt som använder enhetskostnader.
 • Samverkansavtal för samverkansprojekt.
 • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt.
 • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.
 • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

1. Uppgifter om projekt

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i uppgifter om projektet. Här beskriver vi vilka uppgifter som Tillväxtverket efterfrågar.

1.1 Projektets namn

Projektnamnet ska inte vara för långt. Ange även vad ni kommer att kalla projektet internt, om det är något annat än själva projektnamnet, till exempel en förkortning.

1.2 och 1.3 Datum för projektstart och projektslut

Ett projekt kan pågå i max 3 år + 4 månader. Om ni har tänkt söka maximal projektlängd ska projektets slutdatum vara inklusive de fyra sista avslutsmånaderna. Inkludera alltid tid för slutredovisningsarbetet inom projektperioden.

Om ni önskar starta ert projekt innan ni får ett eventuellt bifallsbeslut.

1.4 Län och kommuner som omfattas

1.5 Typ av projekt

Projekt är den vanligaste formen och detta alternativ ska ni välja om ert projekt inte faller under något av de övriga alternativen:

 • Samverkansprojekt innebär att två eller flera organisationer går samman och driver ett projekt gemensamt. En organisation är huvudsökande och blir stödmottagare vid ett eventuellt bifall. De andra organisationerna kallas samverkansparter. Det finns ett antal regler och krav att förhålla sig till om man vill driva ett samverkansprojekt.
 • Ramprojekt innebär att Tillväxtverket beviljar stöd till en aktör som i sin tur beviljar stöd till andra projekt. Det är ytterst få aktörer som kan godkännas för att äga ramprojekt och regelverket är omfattande.
 • Finansieringsinstrument innebär projekt där EU-stödet används som marknadskompletterande investeringskapital. Det finns särskilda krav på en sökande organisations förmåga att förvalta sådana projekt.
 • Förstudie, en förstudie kan omfatta max 9 månader och ni kan få max 400 000 kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

1.6 Finansiering ur flera programområden

Ni kan ha projektverksamhet i två eller flera geografiska programområden, men ni måste då göra det till separata projekt, även om verksamheten är densamma.

Det ska vara ett projekt för varje berört programområde och därmed en separat ansökan till varje program. Aktiviteter och budget ska vara helt åtskilda.

1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Skriv en kort sammanfattning, max 15 rader, som beskriver projektet utifrån följande rubriker i ansökan:

 • Övergripande mål, projektmål och eventuellt delmål.
 • Hur man ska arbeta för att nå projektets mål.
 • Kort beskrivning av projektets aktiviteter.
 • Hur det regionala näringslivet ska medverka i genomförandet.
 • Projektets förväntade resultat och nytta vid projektperiodens slut.
 • Förväntade effekter på lång sikt.

2. Uppgifter om sökande

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i uppgifter om er organisation som ansöker om stöd. Här beskriver vi vilka uppgifter som Tillväxtverket efterfrågar.

2.1 Organisationens namn

2.2 Organisationsnummer

2.3 Juridisk form

Om er organisation är ett aktiebolag som inte passar in i något av alternativen av speciella aktiebolag, ska ni välja juridisk form ”Övriga aktiebolag”.

2.4, 2.5, 2.6 Postadress, postnummer, ort

2.7 Arbetsställenummer

Ett arbetsställenummer är ett nummer som är specifikt för ert arbetsställe. Det brukar även kallas CFAR-nummer och är arbetsställets åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s Företagsregister. Det ska anges med åtta siffror.

2.8 Arbetsställets namn

2.9, 2.10, 2.11 Besöksadress, postnummer, postort

2.12 Är er organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

2.13 Lagen om offentlig upphandling

Ange om er organisation lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan upphandlingslagstiftning så som Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

2.14 Betalningssätt

2.15 Kontakt sökande

(namn, telefon, e-post)

Fyll i namn på den person som kan svara på frågor om projektet.

2.16 Kontakt projektledare

(namn, telefon, e-post)

Fyll i namn på den person som ska vara projektledare. Om personen inte är utsedd ännu, ange vem Tillväxtverket kan kontakta för mer detaljerade frågor om projektets verksamhet.

2.17 Kontakt Ekonomi

(namn, telefon, e-post)

Fyll i namn på den person som Tillväxtverket ska kontakta när det gäller ekonomiska frågor, specifika för projektet.

3. Samverkanspart

Instruktioner för hur ni fyller i uppgifter om eventuella samverkansparter i ert projekt, i er ansökan som ni gör i tjänsten Min ansökan.

Ange efterfrågade uppgifter för samtliga av projektets samverkansparter. En samverkanspart är en organisation skild från er egen som driver en del av projektet och också får del av EU-stödet.

3.1 Organisationsnummer

3.2 Samverkanspart

3.3 Juridisk form

3.4, 3.5, 3.6 Postadress, postnummer, ort

3.7 Momsredovisning

Om er organisation redovisar ingående moms till Skatteverket för projektets verksamhet (”lyfter momsen”, ”har avdragsrätt för moms”) ska ni välja ja. Om momsen är en kostnad i er organisation ska ni välja nej. Momsen kan då inkluderas i tillämpliga kostnadsslag i budgeten i flik 9 och kan efter bedömning bli en stödberättigande kostnad i projektet.

I vissa fall kan er momsredovisningsskyldighet inom ramen för projektverksamheten vara av annan art än den ni har i er ordinarie verksamhet.

För mer information besök Skatteverkets webbplats eller vänd er till Skatteverkets rådgivning.

3.8 Omfattas samverkansparten av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan upphandlingslagstiftning, till exempel LUF?

3.9 Arbetsställenummer

Ett arbetsställenummer är ett nummer som är specifikt för ert arbetsställe. Det brukar även kallas CFAR-nummer och är arbetsställets åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s Företagsregister. Det ska anges med åtta siffror.

3.10 Arbetsställets namn

3.11 Kontakt medsökande

(namn, telefon, e-post)

Fyll i namn på den person som kan svara på frågor om projektet i samverkanspartens organisation.

3.12 Kontakt projektledare

(namn, telefon, e-post)

Fyll i namn på den person som ska vara delprojektledare hos samverkansparten, om denne är utsedd.

3.13 Kontakt ekonomi

(namn, telefon, e-post)

Fyll i namn på den person som ska hantera projektets ekonomi hos samverkansparten, om denne är utsedd.

4. Bakgrund och omvärld

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i uppgifter som rör projektets bakgrund och omvärld. Här beskriver vi kort vilka uppgifter som Tillväxtverket efterfrågar.

4.1 Bakgrund

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Skälen för projektet utifrån vad som saknas, behöver utvecklas eller lösas samt på vilket sätt projektet ska bidra till detta.
  Stöd och hjälp för att besvara frågan finns under rubriken, Steg 1 – Formulera skälet för projektet.
 • Branschens/projektområdets status och utvecklingsbehov vad det gäller de hållbarhetsaspekter jämställdhet, miljö samt likabehandling och ickediskriminering.
 • Om projektet är en fortsättning, utveckling eller påbyggnad av ett liknande eller samma projekt som ni själva drivit tidigare. Beskriv i så fall det föregående projektets/projektens syften och mål och huruvida de uppnåddes.
 • Er organisations/avdelnings ordinarie verksamhet och på vilket sätt projektet är skilt från den.
 • Hur projektet har förankrats i er egen organisation och i er omgivning.
  Stöd och hjälp för att besvara frågan finns under rubriken, Steg 6 – Förankra på bred front

4.1 Bakgrund – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Vad ni vill utveckla eller lösa i ett kommande genomförandeprojekt och behovet av att göra detta.
 • Varför en förstudie behövs för detta.
 • Hur de hållbarhetsaspekter integreras i förstudiearbetet, för att underlätta genomförandet av ett eventuellt genomförandeprojekt.

4.2 Omvärld och samverkan

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Hur ni gjort er omvärldsanalys.
  Stöd och hjälp för att göra en omvärldsanalys finns under rubriken, Steg 2 – Gör en omvärldsanalys på sidan "Planera projektet innan ni ansöker".
 • Om liknande verksamhet pågår regionalt, nationellt eller, om det är relevant för projektets verksamhet, internationellt och hur ert projekt i sådana fall ska förhålla sig till den/de verksamheterna.
  Om liknande insatser pågår måste ni beskriva hur ert projekt kompletterar den verksamhet som redan finns, och hur kontakterna mellan er ska se ut. Lägsta nivå av kontakt som ni måste ha är bevakning, men er ansökan stärks om ni också utbyter information. Om ni dessutom samarbetar mer formellt stärks ansökan ytterligare.
 • Hur ni ska dra nytta av resultat och erfarenheter från eventuella liknande verksamheter som andra drivit tidigare.
 • Om ni ska samverka med projekt som finansieras av andra program och i så fall vilka projekt/program och på vilket sätt ni kommer att samverka.
 • Hur ni ska säkerställa att EU:s medverkan i projektet syns tydligt om ni beviljas stödet.
  Som eventuell stödmottagare ska ni informera om att ert projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Här ska ni beskriva hur ni har tänkt göra det och era rutiner för att följa det.
  Läs mer om informationsansvar och grafiska riktlinjer på sidan "Informera och sprid kunskap om EU-finansieingen".

4.2 Omvärld och samverkan – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Tidigare projekt inom området som ni känner till.
 • Nuvarande och potentiella samarbetsparter.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • På vilket sätt projektet efterfrågas av det regionala näringslivet. Här ska ni beskriva vad det är näringslivet vill med projektet, varför företag i regionen behöver det och hur ni vet om att de behöver det.
 • Om och hur det regionala näringslivet har medverkat i planeringen av projektet.
 • Hur det regionala näringslivet ska medverka i projektgenomförandet. Redogör för eventuella deltagande företags roller i genomförandet av projektet. Rollerna kan till exempel finnas inom målgruppen,vara medfinansiär med kontanter eller i annat än pengar, leverantör, deltagare, mottagare av resultat som framkommer i projektet och så vidare. Klargör företagens roll och ange om ett och samma företag kan komma att ha olika roller.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Vilka typer av företag/branscher som skulle kunna vara intresserade av ett genomförandeprojekt.
 • Hur näringslivet kommer att involveras i förstudien.

4.4 EU:s strategi för Östersjöregionen

Om ni inte känner till strategin väl behöver ni läsa mer om den på sidan Östersjöstrategin för att kunna besvara frågan.

Beskriv sedan ert projekt utifrån följande punkter, alternativt ange att EU:s strategi för Östersjöregionen inte hanteras i ert projekt.

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Om projektet är ett, eller del av ett, flaggskeppsprojekt som anges i Östersjöstrategins handlingsplan.
 • Om projektet genomförs helt eller till del i samverkan med parter utanför Sverige. Ange vilka samarbetspartners ni avser att samarbeta med. Partnern bör ha, eller söka, finansiering via exempelvis europeiska regionalfonds-, socialfonds- eller landsbygdsprogrammet från landet i fråga.
 • Om projektet har en transnationell påverkan och bidrar till strategins mål och tillhörande indikatorer.
 • Vilka mervärden som förväntas uppstå för projektet och för er region/ert programområde.
 • Vilka aktiviteter som ni ska genomföra tillsammans med samarbetspartnern, vilka delar som ni söker finansiering för samt vad som ska finansieras av samarbetspartnern - aktiviteter som ni söker tilläggsfinansiering för i den transnationella komponenten.

4.4 EU:s strategi för Östersjöregionen – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Om ni i förstudien kommer att undersöka möjligheterna att genomföra det kommande genomförandeprojektet som ett Östersjöstrategiprojekt.

5. Mål och resultat

När ni gör er ansökan i Min ansökan ska ni fylla i uppgifter som rör projektets mål och resultat. Här beskriver vi kort vilka uppgifter som Tillväxtverket efterfrågar.

5.1 Mål

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Projektets övergripande mål.
 • Projektmålet.
 • Delmålen.

5.1 Mål – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Vilka frågeställningar ni vill besvara i förstudien.
 • Era idéer om vad ni önskar uppnå i ett genomförandeprojekt.

Stöd och hjälp för att besvara frågan finns under rubriken, Steg 3 – Formulera projektets mål på sidan "Planera projektet innan ni ansöker".

5.2 Målgrupp(er)

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Projektets primära målgrupp.
 • Projektets eventuella sekundära målgrupp(er).

5.2 Målgrupp(er) – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Vem eller vilka som är mottagare av förstudien.
 • Tänkt målgrupp för ett genomförandeprojekt.

Stöd och hjälp för att kartlägga projektets målgrupper finns under rubriken, Steg 4 – Kartlägga projektets intressenter på sidan "Planera projektet innan ni ansöker".

och Steg 5 – Bestäm en eller flera målgrupper.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

Mer om resultatfokus finns beskrivet under sidan "Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande".

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Projektets förväntade resultat och nytta vid projektperiodens slut. Lista de viktigaste enskilda resultaten som ni vill uppnå under projekttiden.
 • Projektets förväntade bidrag till det eller de specifika målet/målen i den investeringsprioritering ni söker från.
 • Hur de hållbarhetsaspekter förväntas ha bidragit till projektets genomförande och uppnådda resultat.

Observera att det inte är enskilda aktiviteter som efterfrågas, utan resultaten som ska komma ur aktiviteterna.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Några alternativa utfall av förstudien och hur ni då går vidare med dessa.

5.4 Förväntade effekter på lång sikt

Läs mer om användning av resultat och långsiktiga effekter under rubriken, Steg 8 – Skapa förutsättningar för resultat och effekter. LÄNK

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Hur resultaten ska användas av er och på vilket sätt er målgrupp kommer att ha nytta av resultaten.
 • Vad ni planerar ska hända med själva projektverksamheten efter projektperiodens slut, det vill säga inte resultaten.
 • Vem/vilken funktion som ansvarar för att resultaten används efter projekttidens slut.
 • Hur ni i projektet kommer att integrera de hållbarhetsaspekter på lång sikt.
 • Hur projektet förväntas bidra till hållbar regional tillväxt
 • Hur projektet förväntas bidra till målen i Europa 2020-strategin
  Läs mer om Europa 2020-strategin LÄNK

5.4 Förväntade effekter på lång sikt – anvisningar till förstudier

Den här frågan behöver ni som ansöker om stöd till förstudie inte besvara. Skriv ”Ej aktuellt” i textfältet.

6. Organisation och genomförande

Organisation och genomförande är ett område som ni ska fylla i när ni gör er ansökan. Här beskriver vi kort vilka uppgifter som Tillväxtverket efterfrågar för det området.

6.1 Projektorganisation

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Var och en av följande funktioners roller och ansvar samt om de ska bemannas genom nyanställning, redan anställd eller konsult: projektledning, ekonomi, administration, inköp/upphandling.
 • Andra funktioner i projektet och respektive funktions roll och ansvar.
 • Den kompetens och de resurser som finns för att sköta inköp och göra upphandlingar. Om ni är ett samverkansprojekt, beskriv särskilt ansvarsfördelningen mellan parterna vid upphandlingar.
 • Om ni inte har rekryterat personal till projektet: beskriv er tidplan för rekrytering och hur ni avser att rekrytera
 • Om projektet har flera delprojekt: hur samordningsfunktioner mellan delprojekten ska organiseras
 • Om projektet är ett samverkansprojekt: respektive samverkansparts roll och ansvar.

6.1 Projektorganisation – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Var och en av följande funktioners roller och ansvar samt om de ska bemannas genom nyanställning, redan anställd eller konsult:
  projektledning, ekonomi, administration.
 • Andra funktioner i projektet och respektive funktions roll och ansvar
  den kompetens och de resurser som finns för att sköta inköp och göra upphandlingar.
 • Om ni inte har rekryterat personal till förstudien: beskriv er tidplan för rekrytering och hur ni avser att rekrytera.

Stöd och hjälp för att besvara frågan finns under rubriken, Steg 12 – Organisera projektet för långsiktiga effekter LÄNK

6.2 Arbetssätt

Redogör för (med max 4 000 tecken):

 • Hur ni huvudsakligen ska arbeta för att nå projektets mål.
 • Hur ni konkret ska arbeta för att åstadkomma bestående resultat som lever vidare efter projekttiden .
 • Om ni kommer att använda er av någon projektstyrningsmodell i genomförandet och i så fall vilken.
 • Hur ni ska arbeta med intern avstämning och uppföljning under genomförandet av projektet.
 • Om projektet är ett samverkansprojekt: hur arbetet kommer att läggas upp för att säkerställa att parternas verksamhet/delprojekt samordnas och drar nytta av varandra.
 • Hur ni ska använda de hållbarhetsaspekter som verktyg för att nå projektets mål. Läs mer på sidan "Hållbarhetsaspekter".
 • Hur ni ska arbeta med extern kommunikation och resultatspridning.
  Läs mer på sidan "Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen".
 • Hur ni ska arbeta med utvärdering och lärande.
  Läs mer på sidan "Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande"
 • Hur resultat och erfarenheter från de eventuella egna projekt ni beskrev under Bakgrund, ska användas och vidareutvecklas i detta projekt.

6.2 Arbetssätt – anvisningar till förstudier

Om ni ansöker om stöd för förstudier gäller speciella anvisningar.

Redogör för:

 • Hur förstudien kommer att genomföras.
 • Hur ni ska sprida resultaten.

7. Aktiviteter

Instruktioner för hur ni ska redogöra för ert projekts aktiviteter i Min ansökan.

7. 1 Redogör övergripande om projektet aktiviteter

Stöd och hjälp för att planera aktiviteter finns under rubriken, Steg 9 – Planera projektets aktiviteter på sidan "Planera projektet innan ni ansöker".

 • I tabellen ska alla projektets aktiviteter finnas med och ha angivna start- och slutdatum samt uppskattad kostnad.
 • Aktiviteterna ska vara på en så pass detaljerad nivå att det går att förstå vad som avses med aktiviteten.
 • Ange gärna delaktiviteter till huvudaktiviteterna för att konkretisera.
 • I fältet Beskrivning ska ni skriva en kort förklarande text vad som avses med aktiviteten.
 • De totala kostnaderna för samtliga aktiviteter ska vara ungefär samma summa som projektets faktiska kostnader. Det behöver dock inte stämma på kronan. Därför behöver ni även fördela personalkostnader på de olika aktiviteterna. Fördela indirekta kostnaderna på samma sätt.
 • Fördela inte ut bidrag i annat än pengar, endast faktiska kostnader ska räknas med.
 • De tre aktiviteter som redan är angivna är obligatoriska att utföra i alla projekt

Tänk så här kring de redan angivna aktiviteterna Avslutsarbete, Utvärdering och lärande samt Extern kommunikation och resultatspridning:

Om ni ansöker om stöd för förstudier behöver ni inte arbeta med så kallat avslutsarbete och utvärdering och lärande. Men eftersom samtliga fält är obligatoriska behöver ni ändå ange värden för samtliga tre obligatoriska aktiviteter. Ange därmed förstudiens start- och slutdatum i datumfälten, 0 i kostnadsfältet och ”Ej aktuellt” i beskrivningsfältet.

Avslutsarbete

 • Denna aktivitet avser det som beskrivs på sidan "Så länge kan ett projekt pågå".
  Det vill säga det arbete ni ska göra under projektperiodens sista 4 månader. Under denna tid får ni inte driva ren projektverksamhet utan enbart avslutande arbete. Kostnaderna som uppstår är stödberättigande.

Utvärdering och lärande

 • Denna aktivitet är det som beskrivs på sidan "Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande".
 • Ange datum från den dag ni tror att aktiviteten kommer att starta. Avslutsdag ska vara 4 månader innan projektperiodens slut. De kostnader för denna aktivitet som kommer under projektets sista 4 månader, det vill säga under avslutsarbetet, ska ni räkna med i aktiviteten Avslutsarbete.
 • Dela gärna upp aktiviteten i delaktiviteter.

Extern kommunikation och resultatspridning

 • Denna aktivitet avser det som beskrivs i avsnittet Kommunikationsplan och resultatspridning LÄNK
  Det vill säga framtagande av tryckt material, reklam, skyltar, annat marknadsföringsmaterial samt eventuellt framtagande av en kommunikationsplan.
 • Ni kan välja att ange konferenser, seminarier och mässor, både arrangerande av egna och deltagande på andras, som delaktiviteter här. Alternativt så anger ni dem som egna aktiviteter eller som delaktiviteter till era egna huvudaktiviteter, välj det som passar ert projekt bäst.
 • Ni bör dela upp denna aktivitet i delaktiviteter.

Lägg till era egna aktiviteter

 • Klicka sedan på ”Lägg till aktivitet” och lägg till era egna aktiviteter
 • Bryt ned övergripande aktiviteter i delaktiviteter

Speciella aktiviteter

Observera att även de speciella aktiviteterna ska finnas med i tabellen ovan, men de kan vara integrerade i olika aktiviteter och behöver alltså inte vara en egen aktivitet.

7.2 Aktiviteter riktade direkt till företag

 • Detta handlar om aktiviteter som innebär att företag får sådan hjälp som gynnar deras verksamhet ekonomiskt och där företaget inte behöver betala hela summan för den hjälpen själv. Det kan vara statsstöd även om företaget betalar en stor del av summan själv.
 • Aktiviteterna kan till exempel vara coachning, konsulthjälp av något slag, subventionerade avgifter vid mässdeltagande, hjälp av forskare med utvecklingsprojekt etc. Det behöver alltså inte vara en kontant betalning till ett företag.
 • Det spelar ingen roll om det är ett eller flera företag som gynnas. Det kan vara statsstöd även om det är en grupp företag.
 • Det behöver inte vara otillåtet att hjälpa ett företag på detta sätt. Men det måste ske enligt särskilda villkor och regler.

Om ni har denna typ av aktiviteter ska ni ange vilka aktiviteter det rör sig om, för hur många företag och uppskattad kostnad för dessa insatser.

7.3 Aktiviteter av socialfondskaraktär

 • Om ni ska genomföra kompetensutveckling för individer, försök göra en beräkning av hur mycket det kommer att kosta totalt. Tänk på att räkna in alla typer av kostnader som krävs för att genomföra kompetensutvecklingen så som personal, extern sakkunskap, externa lokaler, resor etc.

7.4 Aktiviteter utanför programområdet

 • Om ni kommer att ha aktiviteter utanför ert programområde är det viktigt att ni anger ungefär hur mycket de kommer att kosta totalt.
 • Exempel på aktiviteter vars totala kostnad ska anges här: konferenser utanför programområdet som ni själva arrangerar, en forskare placerad utanför programområdet, en investering utanför programområdet och dylikt.
 • Exempel på aktiviteter som inte bedöms ligga utanför programområdet och därmed inte ska räknas med här: studieresor, deltagande i konferenser och mässor som någon annan ordnar, resor till möten och dylikt.

8. Indikatorer

Indikatorerna är olika för olika insatsområden och investeringsprioriteringar. De indikatorer som är aktuella för ert projekt framgår i det strukturfondsprogram som ni tänkt ansöka ifrån. I Min ansökan kommer de aktuella indikatorerna att komma automatiskt utifrån ert val.

8.1

Välj den investeringsprioritering ni söker från.

8.2 Kvantifiera projektets bidrag i följande aktivitetsindikatorer

Tänk på följande när ni ska ange värden för aktivitetsindikatorerna:

 • Ange ett värde som ni tror att ni kan uppnå under projekttiden
 • Var realistisk och ta hänsyn till projektets inriktning, omfattning och projektlängd

Vad de enskilda indikatorerna avser och vad som kommer förväntas av dig som stödmottagare när det gäller att följa upp och mäta dem framgår i dokumentet "Riktlinje för att samla in och mäta aktivitetsindikatorer".

Kommentarer till indikatorerna

Redogör för (med max 255 tecken):

 • Hur ni har resonerat och räknat för att komma fram till målvärdena på aktivitetsindikatorerna.
 • Hur ni löpande ska samla in och följa upp värdeutvecklingen på aktivitetsindikatorerna.
 • Om ni vill arbeta med egna mått kan ni med fördel ange dem och deras målvärden.

Anvisningar till förstudier

När ni ansöker om en förstudie anger ni värdet ”0” på samtliga aktivitetsindikatorer och texten ”Ej aktuellt” i fältet för kommentarer. Alternativt att ni anger egna mått som ni har för avsikt att följa upp under förstudien.

8.3 Ange programspecifikt mål

Välj det mål som ert projekt kommer att bidra till. Om det finns två eller flera mål att välja på och ni bedömer att ni bidrar till fler än ett, välj det mål som ni bedömer att ni bidrar till i högst utsträckning.

Mer om indikatorer och hur ni kan ta fram egna mått finns under rubriken, Steg 10 – Följ upp ert projekt med indikatorer på sidan "Planera projektet innan ni ansöker". Ytterligare information om indikatorer finns på sidan "Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande".

9. Budget

När ni gör er ansökan ska ni lämna uppgifter om projektets kostnader och finansiering. I planeringsfasen ska ni ha läst vad som gäller för stödberättigande kostnader, gjort en detaljerad planeringsbudget och tagit reda på vilket redovisningsalternativ ni ska använda för ert projekt. Nu är det dags att omvandla den detaljerade planeringsbudgeten till en ansökningsbudget med de kostnadsslag som ert projekt ska redovisa i under genomförandefasen

9.1 Kostnader

Vilka kostnadsslag projektet ska använda beror på projektets karaktär och budgetens kostnadssammansättning.

 • Om projektet är en förstudie ska ni lägga alla kostnader i kostnadsslaget Klumpsumma, förutom Bidrag i annat än pengar och Projektintäkter. Bifoga er detaljerade planeringsbudget som en bilaga till ansökan.
 • Om projektet är ett personalintensivt projekt ska ni redovisa lönekostnader i kostnadsslagen Personal eller Enhetskostnader. Alla övriga kostnader, förutom Bidrag i annat än pengar och Projektintäkter, ska ni lägga i kostnadsslaget Schablonkostnader. Bifoga er detaljerade planeringsbudget som en bilaga till ansökan.
 • Om projektet varken är en förstudie eller ett personalintensivt projekt så ska ni redovisa alla faktiska kostnader såsom ni budgeterat dem i den detaljerade planeringsbudgeten.

Specificera innehållet i varje kostnadsslag i budgeten på underrader under respektive kostnadsslag, se exempel nedan.

Personal

 • Ange roll i projektet, beräknad månadslön och sysselsättningsgrad i det första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive roll varje år.

Externa tjänster

 • Ange vilken typ av tjänst det rör sig om i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive tjänst varje år.

Resor och logi

 • Ange planerade resor i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive resa varje år.

Investeringar, materiel och lokaler

För investeringar och utrustning:

 • Ange investeringsobjekt, antal samt beräknad inköpsmånad i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive investering varje år.

För lokaler (enbart externa):

 • Ange vilken typ av lokal det rör sig om i första fältet. Ange total beräknad kostnad för respektive lokal varje år.

Investeringar i portföljbolag

Detta kostnadsslag ska bara användas av er som söker projekt av typen Finansieringsinstrument.

 • Ange att det är investeringar i portföljbolag i första fältet.
 • Ange totala beräknade investeringar i portföljbolag varje år.

Schablonkostnader

Om ni gör en förstudie ska ni inte använda kostnadsslaget schablonkostnader i Min ansökan.

 1. Om ni har ett personalintensivt projekt ska ni använda
  a) schablonen 45,24% för lönebikostnader samt
  b) schablonen 40% för övriga projektkostnader
 2. Om ni har ett projekt som inte är en förstudie eller ett personalintensivt projekt så ska ni använda
  a) schablonen 45,24% för lönebikostnader
  b) en schablon för indirekta kostnader (15, 20 eller 25 procent)

Hur ni beräknar schablonkostnader kan ni se på sidan "Det här kan ni få stöd för".

 • Skriv in typ av schablon i första fältet (Lönebikostnader, Indirekta kostnader eller Övriga projektkostnader).
 • Ange total beräknad kostnad för respektive schablon varje år.

Enhetskostnader

 • Ange roll i projektet och beräknat antal timmar i första fältet.
 • Ange total beräknad kostnad för respektive befattning varje år.

Läs mer om hur ni beräknar enhetskostnader

Klumpsumma

Kostnadsslaget klumpsumma ska ni bara använda om i söker stöd för en förstudie.

 • Ange ett totalbelopp för det eller de år som förstudien sträcker sig över.

Projektintäkter

Oavsett vilket redovisningsalternativ ni använder ska ni lägga eventuella projektintäkter i er ansökningsbudget i detta kostnadsslag

 • Ange vilken typ av intäkt det rör sig om i första fältet.
 • Ange total beräknad summa för respektive typ av intäkt varje år.

Offentliga och privata bidrag i annat än pengar

Oavsett vilket redovisningsalternativ ni använder ska ni lägga eventuella bidrag i annat än pengar i er ansökningsbudget i detta kostnadsslag.

Bidrag i annat än pengar är både en kostnad i kostnadsbudgeten och en finansiering i finansieringsplanen. Fyll bara i beloppet i finansieringsplanen så genereras det till kostnadsbudgeten.

9.2 Medfinansiering

Läs mer om förutsättningar som gäller för medfinansiering och EU:s andel av stödbeloppet

Var noga med att separera kontant finansiering från bidrag i annat än pengar. De ska fyllas i under olika rubriker.

Offentlig kontant medfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange från vilket anslag medfinansieringen kommer i det andra fältet. Det ska framgå på medfinansieringsintyget som ni fått från finansiären om vilket anslag som är aktuellt. Om ni inte vet, skriv ”vet ej”.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för varje år.

Samtliga uppgifter ska stämma överens med de som framkommer på medfinansieringsintyget.

 Privat kontant medfinansiering

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för varje år.

Samtliga uppgifter ska stämma överens med de som framkommer på medfinansieringsintyget.

Offentliga bidrag i annat än pengar

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange vad medfinansieringen består av i andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för varje år.

Samtliga uppgifter ska stämma överens med de som framkommer på medfinansieringsintyget.

Observera att medfinansiären ska bifoga beräkningsunderlag med medfinansieringsintyget och detta underlag ska bifogas ansökan i flik 10 Bilagor.

Offentliga bidrag i annat än pengar genereras automatiskt till kostnadsbudgeten.

Ni som sökande eller en samverkanspart får inte själva medfinansiera i forma av bidrag i annat än pengar.

Privata bidrag i annat än pengar

 • Ange medfinansiärens namn i första fältet.
 • Ange vad medfinansieringen består av i andra fältet.
 • Ange medfinansieringsbeloppet för varje år.

Samtliga uppgifter ska stämma överens med de som framkommer på medfinansieringsintyget.

Observera att medfinansiären ska bifoga beräkningsunderlag med medfinansieringsintyget och detta underlag ska bifogas ansökan i flik 10 Bilagor.

Privata bidrag i annat än pengar genereras automatiskt till kostnadsbudgeten.

Ni som sökande eller en samverkanspart får inte själv medfinansiera i forma av bidrag i annat än pengar.

9.3 Beräkning av stöd

Här ska det framgå vilket belopp ni söker stöd för från EU. Beräkningen av EU-medel sker automatiskt utifrån de kostnader och den medfinansiering som ni anger i budgeten.

Det finns begränsningar för hur stor EU:s stödandel får vara. Det är därför viktigt att ni har tillräcklig medfinansiering. Min ansökan har ingen automatisk spärr i beräkningen utan ni måste själva kontrollera att sökt andel inte är för hög. Mer om begränsningarna för stödandelen på sidan "Med­finansiering från annan än EU".

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?

Läs mer om vad det betyder att ett projekt genererar nettoinkomster efter projektslut på sidan "Med­finansiering från annan än EU".

 • Ange ja eller nej.

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

 • Ange ja eller nej
 • Om ja, ange vilket belopp ni söker. Det får vara max hälften av stödet, dock max 400 000 kr. Det maxbeloppet gäller för hela projektperioden. Det är alltså inte möjligt att söka om 400 000 kr nu och sedan söka ytterligare förskott.
 • Motivera i kommentarsfältet varför ni behöver förskott.

9.6 Kommentar till budgeten

Om ni har några särskilda kommentarer till er budget exempelvis om ni vill förtydliga något, så kan ni göra det här. Fältet är dock inte obligatoriskt.

10. Bilagor

Obligatoriska bilagor till ansökan om stöd

Ladda upp de bilagor som är aktuella för ert projekt. Mer om vilka bilagorna är finns på den här sidan.

En enskild bilaga får inte vara större än 5 MB och samtliga bilagor får tillsammans inte överskrida 10 MB.

Om ni inte lyckas ladda upp bilagor ska de skickas per post eller e-post till Tillväxtverkets kontor för det program ni ansöker om stöd från. Bifoga ett missiv eller ange på annat vis er ansökans ärende-ID (webb-ID, framgår i avsnittet Mina ansökningar), projektnamnet och namnet på den organisation som ansöker om stöd.

Kontrollera, signera och skicka din ansökan

För att signera er ansökan, när ni loggat in via användarkontot, använder ni ett missiv. Missivet får ni genom att klicka på Signera manuellt vid aktuell ansökan i vyn Mina Ansökningar i Min Ansökan.

När ni skrivit ut missivet ska behörig firmatecknare skriva under det. Missivet ska därefter skannas in och mejlas alternativt skickas per post till Tillväxtverkets kontor för det program ni ansöker om stöd från.

Missivet kommer därmed inte att komma in till Tillväxtverket samtidigt som ansökan. Om Tillväxtverket börjar att handlägga er ansökan innan vi fått ert missiv kommer ni att få en begäran från handläggaren att komplettera med detta. Tillväxtverket avslår alltså inte er ansökan om missivet saknas när er ansökan börjar handläggas.

Frågor om tjänsten Min ansökan

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta oss som jobbar med Min ansökan.

Varför kommer jag inte in i Min ansökan?

Anledningen är att Min ansökan är överbelastad eller att tjänsten startas om.

Försök igen vid ett senare tillfälle. Omstart av systemet sker även regelbundet när tjänsten är överbelastad.

LÄNK FUNGERAR EJ Du kan också kontakta Tillväxtverkets support.

Varför får jag inget e-postmeddelande då jag registrerat ett användarkonto?

Då du registrerat ett användarkonto i Min ansökan ska du bekräfta det genom ett mail som skickas till den e-postadress du angett. Om du inte får meddelandet, kontakta Tillväxtverkets support.

LÄNK FUNGERAR EJ Skicka ett meddelande genom formuläret Kontakta teknisk support på sidan Kontakt i Min ansökan.

Ange den e-postadress du registrerat i meddelandet.

Varför går det så långsamt och varför visas inte mina sparade uppgifter?

Om systemet är hårt belastat kan det ta lång tid att öppna, redigera och spara ansökningar, ibland minuter. Uppgifter försvinner och vissa uppgifter visas inte alls i ansökan. Logga ut eller stäng ner webbläsaren, vänta i cirka 15 minuter och försök igen.

Det är viktigt att du inte stannar kvar i Min ansökan då systemet är hårt belastat. Eftersom din webbläsare håller kvar information om ansökan kan du ibland fortsätta att arbeta men detta kommer inte att sparas.

Skulle du få ett felmeddelande av typen Proxy error, Internal server error etcetera, stäng ner webbläsaren, vänta cirka 15 minuter och försök på nytt att gå till Min ansökan och logga in.

Varför kan jag inte skicka iväg ansökan?

Ibland visas meddelandet "Tyvärr gick det inte att skicka iväg din ansökan. Var god försök igen senare" då en ansökan ska skickas in.

Delaktiviteter ligger kvar trots att de är raderade

Att din ansökan inte gick att skicka iväg kan bero på att vissa delaktiviteter ligger kvar trots att de är raderade, som till exempel för Tids- och aktivitetsplan.

Om delaktiviteter som du tidigare raderat visas och dessa är ofullständiga, gå till Mina ansökningar och välj Redigera ansökan. Försök att ta bort den eller de delaktiviteter som inte ska vara med.

Om det inte händer något när du tar bort delaktiviteten, prova att logga ut eller stäng ner webbläsaren, vänta i cirka 15 minuter och försök igen. Fungerar heller inte det, skriv Ta bort i delaktivitet och beskrivning, sätt två godtyckliga datum och ange 0 i kostnad.

Tillväxtverkets handläggare känner till detta fel och kommer i beredningen att plocka bort delaktiviteterna inför eventuellt beslut.

Bilagor som tar mycket utrymme

Att ansökan inte skickas iväg kan också bero på de bifogade bilagorna tar mycket utrymme.

Välj att plocka bort eller ändra någon av de större bilagorna så att den inte tar så mycket utrymme.

Hur skickar jag ansökan om jag inte lyckas med det i Min ansökan?

Om du är klar med ansökan i tjänsten Min ansökan men lyckas inte att skicka in den så rekommenderar vi att du skriver ut ansökan som PDF-format och maila den till Tillväxtverkets kontor i det program ni ansöker om stöd från.

I mejlet ska ni ange Web-ID och användarnamnet för det användarkonto ni använt då ni skapade ansökan (användarnamnet är den e-postadress som används för inloggning till kontot).

Ni kommer då inte att ha tillgång till det automatgenererade missivet som ska signeras och skickas in.

Därför behöver du en blankett för missivet

Missivet fylls i, signeras och skickas separat per post till Tillväxtverkets kontor för respektive program. Ange Web-id samt användarkonto.

Lyckas du inte ladda ner ansökan eller missivet i pdf-format?

Kontakta Tillväxtverkets kontor för det program du ansöker om stöd i.

Vid kontakt vill vi att du anger:

 • Vad du har problem med.
 • Web-id.
 • Användarnamn (mejladress som används för inloggning till kontot) för det användarkonto som använts då du skapade ansökan.
 • Projektnamnet och namnet på er som sökande organisation.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.