Urvalsprocessen

När en ansökan kommer in till Tillväxtverket börjar den att handläggas. Det handlar bland annat om att kontrollera att projektets verksamhet innefattar de grundläggande förutsättningar som gäller.

Till exempel ska ert projekt bidra till att uppnå resultaten och de specifika målen för den investeringsprioritering som ni ansöker om stöd från.

Tillväxtverket kontrollerar även andra aspekter av projektet utifrån både laglighet och kvalitet. Här används så kallade urvalskriterier som en viktig bedömningsgrund.

Urvalskriterierna är fastställda av Övervakningskommittén för programmen och vissa av dem måste varje projekt uppfylla.

Tillväxtverket gör också en bedömning om de så kallade principerna för urval är uppfyllda eller inte.

Vidare bedömer Tillväxtverket er organisations operativa, administrativa och ekonomiska förmåga att genomföra projektet.

Under handläggningen tar Tillväxtverket alltid kontakt med er som sökande. Det kan finnas behov av ytterligare information om projektet eller kompletteringar av det material ni lämnat in. Frågorna kan röra allt från projektets inriktning till administrativa aspekter.

Handläggningen ska leda fram till att Tillväxtverket kan göra en bedömning av om projektet uppfyller kraven för att gå vidare till prioritering. Om Tillväxtverket bedömer att ansökan inte är formellt riktig och/eller inte håller tillräckligt hög kvalitet kommer ni att få ett avslag på er ansökan. Alternativet är att ni själva väljer att återta den.

Om er ansökan inte uppfyller kraven för att prioriteras kommer Tillväxtverket att kontakta er.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.