Urvalskriterier för vilka projekt som får EU-stöd

Tillväxtverket gör även en bedömning av projektet utifrån urvalskriterier. Urvalskriterierna är likadana i alla regionala strukturfondsprogram. Det nationella regionalfondsprogrammet har egna urvalskriterier.

Urvalskriterier för de regionala strukturfondsprogrammen 

Vissa av urvalskriterierna är obligatoriska, det vill säga ett projekt måste uppfylla dem för att kunna bli godkänt.

I de regionala strukturfondsprogrammen är kriterierna följande:

Obligatoriska urvalskriterier

Samordning med andra strategier och program
Projektet överensstämmer med regionala utvecklingsprogram och utvecklingsstrategier.

Överlevnad och långsiktighet
Projektet bidrar till långsiktiga och positiva effekter i enlighet med programmets mål. Bedömningen av verksamhetens överlevnad och långsiktighet görs utifrån hur stödmottagaren avser arbeta med spridning och implementering av projektets resultat och effekter samt dess strategiska påverkan.

Näringslivets medverkan
Projektet skapar nytta eller utvecklingsmöjligheter för det regionala/nationella näringslivet och/eller främjar näringslivets medverkan.

Förnyelse och utveckling
Projektet är innovativt, har innovativa inslag eller bidrar till kommersialisering. Projektets verksamhet utgörs till övervägande del av utvecklings- eller uppbyggnadsfaser med en tydlig avgränsning mot ordinarie verksamhet.

Hållbarhetsaspekter
Dom tre hållbarhetsaspekterna är miljö, mångfald och jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Miniminivån är att minst två av aspekterna används delvis som verktyg för att nå projektets mål och resultat.

Meriterande urvalskriterier

Samverkan
Projektet bidrar till ökad samverkan mellan aktörer inom eller över programområdesgränser och/eller innehåller sektoröverskridande samverkansinslag.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet bidrar till genomförandet av handlingsplanen för EUs strategi för Östersjöregionen. Konkreta samarbeten med andra aktörer inom makroregionen bedöms som positivt.

Privat medfinansiering
Projektet har medfinansiering från det privata näringslivet.

Urvalskriterierna för de regionala strukturfondsprogrammen har beslutats och formulerats av programmens Övervakningskommitté.

Urvalskriterier för det nationella regionalfondsprogrammet

Vissa av urvalskriterierna gäller för hela programmet, medan vissa är specifika för respektive investeringsprioritering.

Urvalskriterier som gäller för hela programmet

Hållbarhetsaspekter
Hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt.

Urvalskriterier som gäller för respektive investeringsprioritering

Investeringsprioritering 1a.
Att förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten, att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse.

 • Europeisk ledande nod
  Projektet bidrar till att skapa en europeisk ledande nod genom uppbyggnad av forskningsinfrastruktur European Spallation Source (ESS).
 • Organisatorisk kapacitet
  Stödmottagaren har organisatorisk kapacitet och erfarenhet av att styra, leda, genomföra och följa upp projektet på en rättsäker och ekonomiskt stabil grund.

Investeringsprioritering 1b.
Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

 • Långsiktighet
  Projektet bidrar till att stödja en långsiktig utveckling i enlighet med programmets mål. Bedömningen av långsiktigheten görs utifrån hur stödmottagaren avser arbeta med spridning och implementering av projektets resultat och effekter.
 • Näringslivets medverkan
  Projektet involverar och skapar nytta och utvecklingsmöjligheter för näringslivet.
 • Samverkan
  Projektet bidrar till ökad gränsöverskridande samverkan regionalt, regionaltnationellt, transnationellt eller mellan sektorer.
 • Organisatorisk kapacitet
  Stödmottagaren har organisatorisk kapacitet och erfarenhet av att styra, leda, genomföra och följa upp projektet på en rättsäker och ekonomiskt stabil grund.

Investeringsprioritering 3d.
Att stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser.

Investeringsprioritering 4a.
Att främja energieffektivitet och användning förnybar energi i företag

 • Privat kapital
  Projektet har förmåga att attrahera privat kapital utöver programbidraget
 • Organisatorisk kapacitet
  Stödmottagaren har organisatorisk kapacitet och erfarenhet av att styra, leda, genomföra och följa upp projektet på en rättsäker och ekonomiskt stabil grund.

Investeringsprioritering 4b.
Att främja energieffektivisering och användning av förnybar energi i företag

 • Långsiktighet
  Projektet bidrar till att stödja en långsiktig utveckling i enlighet med programmets mål. Bedömningen av långsiktigheten görs utifrån hur stödmottagaren avser arbeta med spridning och implementering av projektets resultat och effekter.
 • Näringslivets medverkan
  Projektet involverar och skapar nytta och utvecklingsmöjligheter för näringslivet.
 • Samverkan
  Projektet bidrar till ökad samverkan genom att projektet kopplar samman insatser regionalt, regionalt-nationellt eller mellan sektorer.
 • Organisatorisk kapacitet
  Stödmottagaren har organisatorisk kapacitet och erfarenhet av att styra, leda, genomföra och följa upp projektet på en rättsäker och ekonomiskt stabil grund

Urvalskriterierna för det nationella regionalfondsprogrammet har beslutats och forumulerats av programmets Övervakningskommitté.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.