Processer för prioritering och beslut

De ansökningar, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven för att gå vidare till prioritering, lämnas över till den gruppering som ansvarar för prioriteringen. Vilken gruppering som har det ansvaret beror på om ansökan hör till det nationella regionalfondsprogrammet eller till något av de regionala programmen.

Nationella regionalfondsprogrammet

I det nationella regionalfondsprogrammet sker samråd mellan utsedd chef på de tre myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten. Dessa tre myndigheter har tillsammans haft regeringens ansvar att ta fram det nationella regionalfondsprogrammet.

Beslut om er ansökan tas av chefen för Tillväxtverket.

De regionala strukturfondsprogrammen

Det finns ett strukturfondspartnerskap för varje regionalt strukturfondsprogram. Deras huvuduppgift är att prioritera bland de ansökningar om stöd som Tillväxtverket har bedömt uppfyller kraven för att gå vidare till prioritering.

Strukturfondspartnerskapets roll och sammansättning regleras i en särskild lag: Lag 2007:459 om strukturfondspartnerskap.

Strukturfondspartnerskapets prioritering är bindande för Tillväxtverket, vilket innebär att Tillväxtverket måste fatta beslut enligt prioriteringen - prioriterade projekt beviljas och ej prioriterade projekt avslås. Motiveringen till Strukturfondspartnerskapets prioritering anges alltid i det beslut som skickas till sökanden.

Beslutsprocess

När prioriteringen är gjord fattar Tillväxtverket beslut om stöd om projektet prioriterades, alternativt beslut om avslag om projektet inte prioriterades. Tillväxtverket ska alltså fatta beslut i enlighet med prioriteringen.

Beslutet skickas till er som sökande.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.