Hållbarhets­aspekter

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

När Tillväxtverket handlägger en ansökan om stöd, görs en bedömning utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i er projektansökan. Som sökande och stödmottagare ska ni beskriva på vilket sätt ni kommer att använda de tre hållbarhetsaspekterna i genomförandet av ert projekt. Här finns information om hållbarhetsaspekterna och frågor för inspiration om hur ni kan arbeta med bedömning av projektansökan.

Under projektets genomförande kommer Tillväxtverket att följa upp hur kriterierna integreras i planering, genomförande och uppföljning.

Hållbar tillväxt

Vår tids utmaningar och omställningen till en hållbar ekonomi innebär nya villkor som vi behöver förhålla oss till för att säkra Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

En inkluderande tillväxt motverkar ojämlikhet och utanförskap och möter sociala utmaningar med nya lösningar och entreprenörskapet som verktyg.

En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt miljöutmaningar genom smarta lösningar som stärker både miljö och ekonomi.

Om livskvalitet kan sägas vara det övergripande syftet för tillväxtarbetet sätter miljön gränser för resursuttag och utsläpp. Regionalfonden ger stöd till projekt som bidrar till hållbar tillväxt genom att ställa krav på att projekten ska integrera hållbarhetsaspekterna i sin verksamhet.

Stärk er konkurrenskraft

Det ingår i Tillväxtverkets uppdrag att främja hållbar utveckling och tillväxt i näringslivet, såväl i företag som i regioner, och detta påverkar därför hur vi bedömer en ansökan. En hållbar tillväxt ger oss det vi behöver i dag – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – samtidigt som kommande generationer får möjlighet att tillgodose sina behov.

Tillväxtverket arbetar för likabehandling och icke-diskriminering genom att uppmana stödmottagare till ett aktivt mångfaldsarbete som används som ett verktyg för att utveckla och göra projekten mer effektiva.

De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är:

 • Miljö
 • Mångfald
 • Jämställdhet

Genom att använda hållbarhetsaspekterna som verktyg i ert projekt kan ni öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Projektet bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt.

För projekt inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen finns en fastställd miniminivå för hållbarhetsaspekterna och är ett av urvalskriterierna för vilka projekt som får EU-stöd. Varje aspekt kommer att bedömas var för sig utifrån hur väl de är integrerade i projektets olika delar: planering, genomförande och uppföljning.  

För projekt som söker stöd ur det nationella regionalfondsprogrammet kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av hållbarhetsaspekterna. Detta beaktas sedan vid prioriteringen och beslut om stöd.

Miljö

Ni ska beakta hållbarhetsaspekten miljö då ni planerar, genomför och följer upp ert projekt.

Att ett projekt har miljöperspektiv innebär att det genomförs så energieffektivt och energisnålt som möjligt.

Definition av hållbarhetsaspekten Miljö

Stöd från regionalfondsprogram ska bygga på till Europa 2020 strategin som i Sveriges brutits ner i tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna varav en är: Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt. Prioriteringen handlar om att säkerställa att stöden är långsiktigt hållbara och robusta.

Utgångspunkten bör vara att det finns ett samband mellan ekologisk, social och ekonomisk långsiktigt hållbar utveckling. Målsättningen att begränsa klimatpåverkan integreras i Regionalfonden dels genom att 20 procent av stödet går till klimatrelevanta insatser (tematiskt område 4) men där även övriga områden, som inte direkt syftar till minskad klimatpåverkan, kan påverka energiförbrukning och energieffektivitet.

Beskriv i er ansökan hur ni arbetar med miljöaspekter

Ta hjälp av frågeställningarna nedan för att beskriva hur arbetet för bättre miljö är relevant i ert projekt. Låt beskrivningen utgå från hur det ser ut i projektets omvärld idag och redogör för hur projektet kan integrera och följa upp arbetet med miljö och hållbarhet.

Kontakta gärna Tillväxtverkets handläggare om ni vill diskutera idéer och möjligheter.

Frågeställningar om miljö

 • Vilka naturresurser är projektet, regionen och det regionala näringslivet beroende av? Exempelvis: skog, mineraler, vind, vatten, fossila bränslen?
 • Vad händer om tillgången till dessa naturresurser ändras, hur kan projektet bidra till mer hållbar användning av naturresurserna?
 • Har projektet någon påverkan på ekosystemtjänster i regionen – det natur och djur gör som skapar nytta för människan? Exempelvis: pollinering, fotosyntes, luft- och vattenrening och skadedjursreglering.
 • Kan ni utnyttja ekosystemtjänster på ett nytt, smart sätt i er verksamhet eller i det regionala näringslivet?
 • Hur kan projektet bidra till resurseffektivitet hos målgruppen?
 • Vilka aktörer i er närhet arbetar med miljöfrågor?
 • Kan projektet utveckla regionens branscher, produktionsprocesser, affärsmodeller och liknande så att de exempelvis:
  - använder och återanvänder material på ett effektivare sätt
  - sparar energi
  - minskar utsläppen
  - använder mer miljöanpassade transporter?
 • Tar projektet fram nya innovativa produkter, tjänster och lösningar som minskar påfrestningen på miljön?
 • Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för miljön, på kort och lång sikt?
 • På vilket sätt kommer effekterna av projektet att mätas?Exempelvis:
  - hur förändras användningen av resurser, till exempel el, papper, fossila bränslen och material i medverkande organisationer och företag
  - på vilket sätt påverkas utsläppen av koldioxid
  - vilka nya innovativa produkter, tjänster och lösningar som minskar påfrestningen på miljön kan bli ett resultat av projektets genomförande?
 • Hur kan projektet och deltagande företag dra nytta av ekosystemtjänster och har nya innovativa produkter, tjänster och lösningar baserade på ekosystemtjänster tagits fram?

Vill ni veta mera?

På andra organisationers webbplatser kan ni läsa mera om klimat och miljöpåverkan.

Mångfald och jämställdhet

Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna mångfald och jämställdhet då ni planerar, genomför och följer upp ert projekt.

Definition av hållbarhetsaspekten Mångfald

Att ett projekt har ett mångfaldsperspektiv innebär att var och en har möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en fungerande helhet och gemensam tillgång

Definition av hållbarhetsaspekten Jämställdhet

Med jämställdhet menas att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning med mera.

Ett jämställdhetsperspektiv i ett projekt innebär att synliggöra kvinnors och mäns villkor och förhållanden i projektplaneringen, syfta till att förändra eventuella omotiverade skillnader mellan kvinnor och män som framkommit i planeringen samt följa upp för att se om projektet bidragit i en mer jämställd riktning. För att bidra till målet om jämställda regioner med samma möjligheter, rättigheter och skyldig­heter för kvinnor och män är det av vikt att åtgärder och projekt som bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen kommer till stånd.

Beskriv i er ansökan hur ni arbetar med de två aspekterna Jämställdhet och mångfald

Ta hjälp av frågeställningarna nedan för att beskriva hur arbetet för mångfald och jämställdhet är relevant i ert projekt. Låt beskrivningen utgå från hur det ser ut i projektets omvärld idag och redogör för hur projektet kan integrera och följa upp arbetet med mångfald och jämställdhet, det vill säga kön, etniskt ursprung/tillhörighet, religion, trosuppfattning eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Kontakta gärna Tillväxtverkets handläggare om ni vill diskutera idéer och möjligheter.

Frågeställningar om mångfald och jämställdhet

 • Vilken kompetens finns i projektets organisation runt mångfald och jämställdhet:
  - finns det en plan
  - vilka kompetenser och erfarenheter behövs i regionen och i ert projekt
  - vilka personer eller grupper ingår i projektet, hur ska projektet få in deltagare med olika bakgrunder, som kan bidra med nya infallsvinklar
  - ställer ni krav på kompetens inom mångfald och jämställdhet?
 • Vilka branscher i regionen berörs av projektet:
  - vilka grupper av personer arbetar i dessa branscher – utifrån exempelvis kön och bakgrund
  - vilka grupper arbetar inte i dessa branscher och varför ser det ut så
  - vilka driver företag
  - vilka företag deltar i projektet?
 • Vilken målgrupp har projektet:
  - kan ni bredda målgruppen och nå ut till fler personer med olika kön och bakgrunder
  - vilka risker medför det om ni väljer bort vissa perspektiv eller grupper
  - kan ni anpassa ert språk och era kommunikationskanaler till nya grupper
  - hur ska projektets resultat bidra till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
 • Har projektet tydliga mål relaterade till mångfald och jämställdhet och hur följer ni upp det?
 • Vilka aktörer i er närhet arbetar med mångfald och jämställdhet och finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring?

Exempel på frågor som ni kan ställa i uppföljningen av projektet:

 • Vilka nya målgrupper har ni nått?
 • Hur ser könsfördelningen ut?
 • Hur har attityder förändrats?

Webbplatser för mer information

Funktionsnedsättning

Jämställdhet

Länsstyrelserna arbetar för jämställdhet

Så bedömer Tillväxtverket hållbarhetsaspekterna

När Tillväxtverket handlägger er ansökan kommer den att bedömas utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i projektets olika delar.

Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert projekt. Använd frågorna som finns under beskrivningen till respektive hållbarhetsaspekt när ni formulerar er ansökan.

Beskrivning av miniminivån - Godkänt

Två av tre villkor ska vara uppfyllda (delvis) för minst två av hållbarhetsaspekterna, för att nå miniminivån – godkänt.

Beskrivning av nivån - Väl godkänt

Alla tre villkor ska vara uppfyllda (aktivt) för två av tre hållbarhetsaspekter.

Beskrivning av nivån - Mycket väl godkänt

Alla tre villkor ska vara uppfyllda (aktivt) för de tre hållbarhetsaspekterna.

Vilka aspekter använder projektet?

Hållbarhets­aspekter:

Villkor 1
Finns det en redogörelse, i projektets bakgrunds- och projekt­­beskrivning, för hur projektet ska använda hållbarhets­aspekten för att nå sitt syfte och mål?

Villkor 2
Visar projektets aktiviteter och kostnader tydligt hur hållbarhets­aspekten ska användas som verktyg i genom­förandet?

Villkor 3
Visar projekt­ägaren hur hållbarhets­aspekten kommer att följas upp av projektet?

Kategorier:

Aspekt 1
(miljö)

JA

JA

JA

= Aktivt

Aspekt 2 (mångfald)

JA

JA

NEJ

= Delvis

Aspekt 3
(jämställdhet)

JA

NEJ

NEJ

= Inte

I exemplet ovan bedöms att projektet aktivt använt Aspekt 1 eftersom alla tre villkoren fått JA i bedömningen. Aspekt 2 används delvis då två av villkoren fått JA i bedömningen. Aspekt 3 används inte då det bara fått ett JA i bedömningen.

Projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet bedöms utifrån inriktning och verksamhet

För det nationella regionalfondsprogrammet finns det inte någon motsvarande fastställd miniminivå på projektnivå. Samtliga hållbarhetsaspekter ska beaktas i varje enskilt projekt även inom det nationella regionalfondsprogrammet men här bedöms hållbarhetsaspekternas integrering, i planering, genomförande och uppföljning samt dess påverkan på projektets mål och resultat, utifrån projektets inriktning och verksamhet.

Eftersom det nationella regionalfondsprogrammets inriktning och struktur skiljer sig åt från de regionala strukturfondsprogrammen har övervakningskommittén för programmet valt att inte fastställa någon miniminivå. Det betyder inte att hållbarhetsaspekterna får mindre betydelse. Tillväxtverket kommer att göra samma klassificering för projekt inom detta program som för projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.