Så bedömer Tillväxtverket er ansökan

När ni har skickat er ansökan kontrollerar Tillväxtverket om projektet kan komma ifråga för stöd. Om projektet kan få stöd går det vidare till en prioritering, där de projekt som bäst svarar mot målen prioriteras.

 • Urvalsprocessen

  När en ansökan kommer in till Tillväxtverket börjar den att handläggas. Det handlar bland annat om att kontrollera att projektets verksamhet innefattar de grundläggande förutsättningar som gäller.

 • Processer för prioritering och beslut

  De ansökningar, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven för att gå vidare till prioritering, lämnas över till den gruppering som ansvarar för prioriteringen. Vilken gruppering som har det ansvaret beror på om ansökan hör till det nationella regionalfondsprogrammet eller till något av de regionala programmen.

 • Principer för om projektet alls kan få EU-stöd

  Tillväxtverket bedömer om projektet uppfyller de grundläggande principerna för projekturval.

 • Urvalskriterier för vilka projekt som får EU-stöd

  Tillväxtverket gör även en bedömning av projektet utifrån urvalskriterier. Urvalskriterierna är likadana i alla regionala strukturfondsprogram. Det nationella regionalfondsprogrammet har egna urvalskriterier.

 • Hållbarhets­aspekter

  Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.