Halländska företag fick verktyg för digital förändring

Hur kan små tjänsteföretag få in digitalisering i sitt ordinarie strategiarbete? Det var utgångspunkten i projektet Digiboard LEAD där tio företag utforskade en ny agil metod för att navigera rätt i sin digitala förändringsresa. Bakom projektet stod tillväxtarenan High Five i Halland.

Anna Petersson

Anna Petersson

I projektet använde High Five en modell för hur små tjänsteföretag genom digitalisering kan nå nya och bredare kundgrupper och internationella marknader. Och hur man gör för att få hela organisationen med sig i förändringsprocessen.

- Vår målsättning med projektet var att företagen skulle ta fram nya strategier som säkerställer att digitalisering genomsyrar såväl bolagsledning som den operativa verksamheten, säger Anna Petersson, innovationschef på High FiveTillsammans med bolagen gjordes en kartläggning av nuläge, digital mognad och omvärldsanalys, följt av idégenerering och identifiering av möjliga förbättringsområden. Bolagen fick även utforma en framtidsstrategi baserad på utvalda digitala insatser, samt utveckla och testa en prototyp.

Snabbfakta om projektet

Vad? Med hjälp av den agila arbetsmodellen Digiboard LEAD få småföretag att dra nytta av digitalisering för att möta konkurrens och nå affärsmål.

Hur? Metoden bestod av fem steg – från nuläge till framtidsscenario – samt att ta fram en prototyp.

Varför? Skapa konkurrensfördelar med hjälp av digitalisering. Och att få med hela organisationen på tåget, från ledning till operativ verksamhet.

För vem? Små halländska tjänsteföretag i olika branscher

När? 2019–2021

Starten – förädling av en tidigare modell

Första delen av projektet gick ut på att bygga vidare på en tidigare projektmodell. Här utgick man från lärdomarna och började med att konceptualisera modellen tillsammans med egna och externa affärsutvecklare, omvärldsanalytiker och en hållbarhetsexpert. Det var viktigt att ha med ett starkt omvärldsfokus redan från början. Bolagen är duktiga på sin affär och sina konkurrenter, men genom att visa externa trender ville projektet vidga deras vyer för digitala möjligheter, och addera ett hållbarhetsperspektiv.

Nästa steg – lärande och utforskande ihop med företagen

Under den andra delen av projektet arbetade High Five tillsammans med företagen, i ett utvecklingsarbete som bland annat genomfördes genom designsprintar och så kallade ”customer journeys” där kundresan kartläggs.

- Precis som i våra generella processer ville vi även här jobba väldigt agilt, med ett loopande och lärande. Vi jobbade med egna affärsutvecklare, med forskare och med externa konsulter. Projektledare, omvärldsanalytiker och digital strateg fanns med som en röd tråd och medverkade i alla workshops. Mixade inkluderande team är definitivt en nyckel för framgång vid innovation och förändring. Ett annat viktigt stöd var arbetet som vi gjorde med studenter i sido-konceptet ”Get to Work”, säger Anna Petersson.

Digitalisering handlar bland annat om att förändra sitt mindset och flera deltagande företag upplevde en viss utmaning med att få med sig hela organisationen på tåget. Förändring är alltid lite smärtsamt och att leda en digital förändringsprocess kan vara krävande. Det finns också ett stort behov av att ta in extern kompetens för att påskynda den digitala omställningen. Digiboard-modellen är ett stöd på den resan.

Resultat och lärdomar

Resultat

  • Att ta fram fungerande prototyper kan vara dyrt och resurskrävande. Genom att lära företagen modellen så kan de framöver själva ta fram och testa prototyper och utforska digitala möjligheter. Att ta fram en konkret prototyp är verkligen en framgångsfaktor, något att hålla i handen, enkelt att visa för andra och att jobba vidare utifrån. De kan vara allt från ett papper med frågor till en teknisk lösning. Ett golfföretag tog fram en prototyp med skiss på ett app-gränssnitt, byggd utifrån deras specifika kundresa och affär.

Metoden steg för steg

Processen bestod av av fem steg med tydliga teman:
  1. Now. Tillsammans med bolagen gjordes en kartläggning av nuläge och vision, behov och möjligheter, samt en digital mognadsskattning.
  2. Understand. Varje bolag fick här en omvärldsanalys genomförd och presenterad för sig, som inkluderade allt från globala makrotrender till branschspecifika trender – hela vägen ned till produkt- eller tjänstenivå.
  3. Inspiration. Inspirationsseminarium.
  4. Change. Idégenereringsworkshop utifrån nuläges- och omvärldsanalys. Rangordning och prioritering av möjliga förbättringsområden.
  5. Future. Framtidsstrategi baserat på de identifierade digitala insatser med störst potential att göra skillnad.

Kontakt

Nyfiken på fler detaljer i projektet? Mejla anna.petersson@h5halmstad.se