OECD:s Regulatory Policy Committee

Kommittén utgör ett forum för att utbyta erfarenheter och idéer som rör regelgivning och förenkling av regelverk.

OECD:s regelkommitté, Regulatory Policy Committee, inrättades 2009 för att hjälpa medlems- och icke-medlemsländer att bygga upp och stärka deras arbete med lagstiftningsreform. Tyngdpunkten ligger på konsekvensutredningar, samråd och utvärderingar. Tillväxtverket representerar Sverige i kommittén, arbetet sker i nära samarbete med Näringsdepartementet.

Kontakt

Ulrika Wienecke
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se