Turism och besöksnäring efter coronapandemin

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Coronakrisen har haft och har alltjämt mycket stora negativa ekonomiska effekter på internationell turism och besöksnäring, där efterfrågan i vissa delar av näringen sjunkit till nära noll. Krisen har också påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Ännu har vi inte facit över krisens konsekvenser. Både globalt och i Sverige har initiativ tagits för att mildra krisens negativa effekter. Parallellt med det arbete som bedrivs för att stödja näringslivet genom krisinsatser har ett stort omställningsarbete drivits i såväl företag och branschorganisationer som i regioner och andra delar av besöksnäringens aktörssystem. Många vittnar om en stor förmåga att agera snabbt och kreativt samt med ökad förmåga att samarbeta.

Scenarioanalys med tre scenarier

Som stöd för fortsatt planering och prioritering inkluderar rapporten en scenarioanalys med tre möjliga scenarier med olika ambitionsnivåer. Scenarioanalysen visar att oavsett vägval och ambitionsnivå kommer svensk turism och besöksnäring samt dess aktörssystem framöver att möta både risker och möjligheter. Beroende på hur hög ambitionsnivån är och hur stort fokus som läggs på olika prioriteringar kommer utfallet att variera.

Turism och besöksnäring efter coronapandemin

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0328
ISBN:
978-91-88961-59-4
Årtal:
2020