Kompetens för framgångsrik internationa­lisering

Den ökade globaliseringen innebär att allt fler företag kan skala upp och växa i en internationell värld. Det innebär sänkta trösklar för expansion och leder till nya affärsmöjligheter, men ställer också ökade krav på ny kunskap och kompetens.

Under 2016–2018 drev Tillväxtverket insatsen Internationalisering. Projekten som genomfördes inom insatsen riktade sig till företag och startups i tidiga kommersialiseringsskeden, som ville utveckla och anpassa sina strategier och affärsmodeller för en ny eller förändrad satsning på internationella marknader.

I den här rapporten har vi sammanställt en sammanfattning av resultaten av insatsen.

Slutsater i korthet

Det finns fem viktiga faktorer för att företagen ska lyckas med sin internationella expansion:

Internationella affärsnätverk

Långsiktiga och stabila affärsnätverk är avgörande för att producera värden för företagen över längre tid. Mer kraft behöver läggas på att etablera kontakter och relationer med relevanta internationella affärsnätverk.

Målgruppsanpassade erbjudanden

Företagen behöver anpassad affärsrådgivning, som tar sin utgångspunkt i företagets förutsättningar och affärsmodeller och som fokuserar på branschspecifika internationaliseringshinder.

Små tillväxtföretag behöver ny kunskap och kompetens för internationalisering

Inträdet på internationella marknader kan gå snabbare genom rätt typ av förberedelser och kunskapsinhämtning.

Internationalisering är en integrerad del av affärsutvecklingen i tillväxtföretag

För att kunna utveckla nya tjänster, produkter och processer för den internationella marknaden behöver omvärldsbevakning, omvärlds- och trendanalys vara en integrerad del av verksamheten hos små och medelstora företag med internationella tillväxtambitioner.

Internationaliseringsmognaden avgörande

Företagen behöver kunna hantera olika hinder för internationella affärer, kunna identifiera nya kunder och möjligheter på nya marknader, kunna marknadsföra sig och skapa en position i internationella affärsnätverk.

Fler rapporter från insatsen

Forskningsstudie på insatsen Internationaliseringskompetens

Insatsen Internationalisering följdes av forskare som har utvärderat insatsen. Resultatet hittar du i forskningsstudien Internationaliseringskompetens - Att förbereda små tillväxtföretag och startups för internationalisering. Rapporten finns i två utförande, forskarnas längre rapport och en omarbetad, kortare version.
Internationa­liserings­kompetens - kortversion

Internationaliseringskompetens - en studie av följeforskare

Att ta sig ut på ett internationell marknad

Ta del av exempel på hur de företagsfrämjande organisationerna har arbetat för att förändra och utveckla företagens arbetssätt och förutsättningar för att ta sig ut på en internationell marknad.
Klara, färdiga, internationalisera!

Att lyckas i Asien

Det finns viktiga skillnader i affärskulturer och näringslivsutveckling beroende på vilken marknad du ska ta dig an. I rapporten Boost Asia hittar du en översikt över hur företag kan agera och vilken typ av stöd som svenska Born Globals och andra tillväxtföretag kan behöva för att lyckas i sin etablering på den asiatiska marknaden.
Boost Asia - Trender, utmaningar och verktyg för att stärka born globals

Kompetens för framgångsrik internationalisering

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0311
ISBN:
978-91-88961-40-2
Årtal:
2019