Kartläggning av hinder och behov vid export

En kunskapsöversikt över exporthinder och stödbehov som små och medelstora företag upplever vid export till utländska marknader.

Studien har gjorts av Sweco Society på uppdrag av Tillväxtverket inom ramen för regeringsuppdragen regional exportsamverkan och landsbygdsuppdraget. Rapporten har främst använts som ett underlag i en strategiprocess för den nationella styrgruppen i regional exportsamverkan. Kartläggningen utgår från material som samlats in av Tillväxtverket, Sweco och exportfrämjande aktörer som medverkar i regeringsuppdraget.

Exporthinder är barriärer som försvårar eller omöjliggör för företag att exportera till en annan marknad. Kartläggningens huvudsakliga slutsats är att de flesta exporthinder i någon mån berör företag oavsett bransch, storlek, geografi och exportmarknad. Det kan vara problematiskt för exportfrämjandet att fokusera alltför mycket på skillnader. Hindren skiljer sig dock vid olika slags export. Inte oväntat, upplever fler företag exporthinder utanför EU jämfört med när de exporterar till den inre marknaden.

Företag av olika storlek uppfattar också exporthinder olika – medelstora företag hämmas mer sällan av bristande tillgång till finansiering och höga kostnader för export än soloföretag, mikroföretag och små företag. Skillnaderna är emellertid relativt små och de flesta exporthinder hämmar företag av olika storlek ungefär lika ofta.

Företag i vissa branscher är dock mer utsatta– exempelvis livsmedelsföretag och företag i kemisk industri – hämmas oftare av exporthinder än företag i andra branscher.

Företag i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner upplever oftare exporthinder än företag i mer tätbefolkade kommuner. Det gäller särskilt resursbrist (kompetensbrist, svaga nätverk, låg tillgång till finansiering), geografiska hinder och institutionella hinder som drabbar landsbygdsföretagen hårdare än andra företag.

Kartläggning av små och medelstora företags upplevda hinder och stöd behov vid export

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0313
ISBN:
978-91-88961-42-6
Årtal:
2020