Handbok för kommuner som står inför gruv- eller täkt­satsningar

Denna handbok vänder sig till dig som är tjänsteman eller politiker i en kommun som kan komma att beröras av gruv- eller täktsatsningar.

Handboken fungerar som ett stöd där du kan följa när, hur och var en kommun kan agera genom sin strategiska planering kopplat till de olika faserna i en gruv- eller täktsatsning. Innehållet är inte rättsligt bindande.

Handboken utgår från den kommunala planeringen, som ska vara ett ramverk for kommunens strategiska utveckling och verka for en hållbar utveckling. Inom det ramverket kan kommunen hantera planerade eller pågående gruv- och täktverksamheter ur ett kommunalt perspektiv.

Innehållet i handboken bygger till stor del på intervjuer med ett stort antal kommuner om deras erfarenheter av gruv- eller täktsatsningar. Dessutom har länsstyrelser, regionförbund, kommunförbund, Naturvårdsverket, Sametinget och andra myndigheter samt gruv- och täktföretagens branschföreningar bidragit med erfarenheter.

Handbok för kommuner som står inför gruv- eller täktsatsningar

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0609
ISBN:
978-91-87903-30-4
Årtal:
2020