Digitala affärsrisker

Kunskapsöversikt av riskmedvetenhet och informations- och cybersäkerhetsarbete i små och medelstora företag

Tillväxtverket fick 2018 ett regeringsuppdrag för att höja kompetensen inom digitalisering i små företag. Huvudsyftet är att stärka små företags digitala konkurrenskraft ur ett ekonomiskt och affärsmässigt perspektiv. Ett sätt att stärka affärsverksamheten är genom företagens arbete med informations- och cybersäkerhet. Den ökade globaliseringen och digitaliseringen innebär också ökade risker. Med nya tekniker kommer arbetet med cybersäkerhet och riskhantering bli en viktig framgångsfaktor för företagen och ha stor betydelse för en lyckad hållbar digitalisering och en fortsatt tillväxt.

I rapporten redovisar författarna för kartläggningar och analyser av utbud och efterfrågan på marknaden för informations- och cybersäkerhet, pekar på bristen på digital spetskompetens, gör en genomgång av lagstiftning och juridik inför området samt en internationell utblick.

Digitala affärsrisker, kunskapsöversikt av riskmedvetenhet och informations- och cybersäkerhetsarbete i små och medelstora företag

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0340
ISBN:
978-91-88961-70-9
Årtal:
2020