Verktyg för hållbar turism

Kartläggning och analys av hållbarhets- och kvalitetssystem för destinationer och företag.

Turism innebär per automatik ett stort antal resor, vilket gör att turismen har en inbyggd miljöpåverkan. Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt fokus på hållbar utveckling har intresset ökat inom besöksnäringen för att arbeta hållbart. Under de senaste 10–15 åren har ett stort antal metoder, modeller och certifieringar tillkommit för
att åstadkomma ökad kvalitet och hållbarhet inom besöksnäringen. Denna rapport lyfter fram hur olika metoder och modeller för kvalitets- och hållbarhetsarbete kan användas på såväl destinations- som företagsnivå.

Verktyg för hållbar turism

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0279
ISBN:
978-91-88961-04-4
Årtal:
2019