Utvecklingskraft i hela Sverige 2030

Vilka framtida utmaningar och prioriteringar finns för den regionala tillväxten? Hur ser utvecklingen och trenderna ut, nationellt och internationellt? Här hittar du en kunskapsöversikt av samhällsutmaningar och möjligheter för regional tillväxt de kommande 10 åren.

I den här rapporten har vi undersökt framtida utmaningar och prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken. Rapporten utgår från pågående utveckling och trender, såväl nationellt som internationellt.

Med utgångspunkt i några megatrender och förändringar belyser vi samhällsutmaningar och möjligheter som den regionala tillväxtpolitiken inom en tioårsperiod kan behöva ta hänsyn till för att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. För att belysa olika territoriella förutsättningar tittar vi särskilt på om och hur utmaningarna och möjligheterna ser olika ut beroende av platsers befolkningsstruktur, kompetensförsörjning, näringslivsstruktur och regionala kapacitet.

Rapporten är framtagen på uppdrag av regeringen.

Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 - Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0292
ISBN:
978-91-88961-19-8
Årtal:
2019