Uppföljning med fokus på resultat

Den regionala tillväxtpolitiken bedrivs ofta i projektform. Vägen mellan det som konkret görs och målen för vad som ska uppnås är ofta lång, vilket gör det utmanande att fånga resultat av insatserna.

Ansvaret för genomförande samt uppföljning, utvärdering och lärande av arbetet ligger i stor utsträckning på den regionala nivån, vilket gör det svårt att skapa en bra helhetsbild och att aggregera resultat på nationell nivå.

Som ett led i att stärka förutsättningarna för lärande och fokus på resultat har Tillväxtverket arbetat fram ett nytt nationellt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Systemet ska stärka möjligheterna till nationell uppföljning med utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

När det finns en tydlig struktur och gemensamma begrepp då vi samlar in resultat från alla delar av landet, kan det nya systemet ge en bättre bild av projektens inriktning och resultat. Det lägger också en bra grund för utvärdering av långsiktiga effekter. Det blir ett stöd i arbetet med att utveckla en styrning för ökat fokus på resultat inom den regionala tillväxtpolitiken.

Uppföljning med fokus på resultat

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0280
ISBN:
978-91-88961-05-1
Årtal:
2019