Sex röster om att starta och driva företag

Här hittar du en kartläggning av stöd som riktar sig till utrikes födda kvinnors företagande, en genomgång av forskning om hinder de möter i sitt företagande samt intervjuer gjorda med sex utrikes födda kvinnor som driver företag.

Tillgång till kapital, långsiktigheten i stödet och balans mellan företagande och privatliv är tre exempel på upplevda hinder i företagandet för utrikes födda kvinnor. Samtidigt är utrikes födda kvinnor som driver företag generellt sett en grupp med stora resurser, både drivkraft, utbildning och tillgång till informellt stöd.

Kartläggningen visar att utrikes födda kvinnor som driver företag i större utsträckning än andra grupper använder sig av informella stödkanaler för sitt företagande – både när det gäller finansiering och rådgivning. Offentliga stödformer är dock uppskattade och används som komplement till privata alternativ. Vad gäller stödens utformning uppskattades särskilt de stöd som innebär tillgång till långsiktiga och kontinuerliga kontakter med en person med relevant kompetens och som kan fungera som bollplank.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Den här rapporten är en av tre som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

De andra två rapporterna:

Sex röster om att starta och driva företag – en kvalitativ behovskartläggning om utrikes födda kvinnors företagande

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0289
ISBN:
978-91-88961-16-7
Årtal:
2019