Gröna fondens förutsättningar för att bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Det här är den avslutande rapporten i den lärande utvärderingen av Almi Invest GreenTech ”Gröna fonden” som implementeras under åren 2017-2023.

Fonden som utvärderas erbjuder ägarkapitalinvesteringar till innovativa små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas, vars produkter och tjänster bidrar till reducering av klimatgaser.

Fonden har erhållit finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF/Regionalfonden)/Tillväxtverket, Energimyndigheten, Almi Företagspartner och Almi Invest. I utvärderingen har utvärderingsteamet från Oxford Research huvudsakligen bedömt fondens relevans, ändamålsenlighet och effektivitet.

Gröna fondens förutsättningar för att bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0309
ISBN:
978-91-88961-36-5
Årtal:
2019