Finansiering för regional tillväxt 2017

Det regionala tillväxtarbetet skiljer sig åt mellan landets regioner, beroende på vilka behov och utmaningar som finns. Gemensamt är dock en vilja till att stärka företagens konkurrenskraft och, om möjligt, bidra till en omvandling inom näringslivet. Det visar en uppföljning av det regionala företagsstödet, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2017.

I den här rapporten får du veta hur Tillväxtverkets medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och 1:2 Transportbidrag har används, av vem och hur tilldelningen har förändrats över tid.

Under 2017 fördelades 2 047 miljoner kronor i olika stödtyper. Av dem gick 840 miljoner kronor, det vill säga 41 procent till projektmedel. 518 miljoner kronor, 25 procent, gick till investeringsstöd till företag, medan främjandestödet till företag uppgick till 238 miljoner kronor, 12 procent av det totala stödet. 397 miljoner kronor, drygt 19 procent av det totala stödbeloppet, gick till transportbidrag, medan 53 miljoner kronor, 2,5 procent av det totala stödet, har beviljats som stöd till kommersiell service.

Finansiering för regional tillväxt 2017 - Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0302
ISBN:
978-91-88961-29-7
Årtal:
2019