Fem vägar till arbete och företagande för utrikes födda kvinnor

Sverige behöver ta tillvara den kompetens de förmågor som idag inte nyttjas i gruppen utrikes födda kvinnor som inte arbetar. Då behövs riktade insatser för att underlätta vägen in på arbetsmarknaden. För att kunna planera och genomföra dessa behövs mer kunskap. Vad behöver utrikes födda kvinnor för stöd för att ta steget in i arbete eller företagande? Och vad som redan görs på området?

Sverige har låg arbetslöshet. Trots detta pekar alla siffror på en grupp som i betydligt större utsträckning än andra står utanför arbetsmarknaden: utrikes födda kvinnor, speciellt de som är födda utanför Europa. För att Sveriges näringsliv ska kunna fortsätta att utvecklas behöver vi ta tillvara all den kompetens som finns i landet på bästa sätt. Som medarbetare i företag och offentlig sektor eller som företagare.

I den här rapporten har vi intervjuat företrädare för olika verksamheter för att få mer kunskap om hur man arbetar och vad som fungerar för att fler ska kunna ta ett arbete. Det framkommer tydligt i intervjuerna att ”arbetsnära” aktiviteter, det vill säga sådant som i stor utsträckning liknar ett vanligt arbete är det som är mest uppskattat och effektivt.

De som idag driver insatser riktade till utrikes födda kvinnor poängterar vikten av samarbete med Arbetsförmedlingen för att rekrytera deltagare till insatserna och möjliggöra samverkan över myndighetsgränser.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Den här rapporten är en av tre som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

De andra två rapporterna:

Fem vägar till arbete och företagande för utrikes födda kvinnor – en kvalitativ kartläggning av verksamheter som stärker nätverk och kontakt med arbetsmarknaden

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0287
ISBN:
978-91-88961-14-3
Årtal:
2019