Anställning eller företagande?

Här hittar du statistik om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden och som företagare. Statistiken visar både på regionala skillnader, men också skillnader mellan kvinnor och män, och utrikes och inrikes födda. Detta underlag kan bilda en bra grund att stå på om du ska driva analys- och planeringsarbete av insatser för utrikes födda.

De regionala skillnaderna inom Sverige är stora både när det gäller utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och deras företagande. Till exempel är andelen utrikes födda kvinnor som förvärvsarbetar högst i Norrbotten, Stockholm och Halland, medan andelen företagsledare som är utrikes födda kvinnor är högst i Stockholm, Skåne och Västmanland.

Utrikes födda kvinnor som söker arbete i Sverige står inför stora utmaningar. Dessa utmaningar innefattar exempelvis språkbarriärer, brist på nätverk och arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildningsnivå, vilket gör det svårt att få jobb på den svenska arbetsmarknaden.

I den här rapporten hittar du statistik och en kartläggning på regional och nationell nivå om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och som företagare.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Den här rapporten är en av tre som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

De andra två rapporterna:

Anställning eller företagande? – en kvantitativ kartläggning av utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och företagande

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0288
ISBN:
978-91-88961-15-0
Årtal:
2019