Utrikes födda och företagande

Tillväxtverket har sedan flyktingströmmen kom under hösten 2015 arbetat med olika insatser för att underlätta för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Fokus för våra insatser har varit att utrikes födda snabbt ska skapa egen försörjning framför allt genom företagande.

Här kan du ta del av lärdomar och resultat från våra avslutade uppdrag.

Mål

  • Främja företagande bland nyanlända.
  •  Testa olika projektmetoder och arbetssätt för att sålla ut de bästa och sprida vidare till fler aktörer och regioner. 
  • Främja utrikes födda kvinnors företagande.

Bakgrund

Historiskt har det tagit åtta år för att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva. Sverige måste bli bättre på att ta ta vara på den kompetens, erfarenhet och intresse som nyanlända kvinnor och män kan erbjuda sitt nya land. Genom vårt arbete har vi bidragit både till det och till enklare och mer attraktiva förutsättningar för företagande och entreprenörskap.

Erfarenheterna av arbetet med att främja nyanländas företagande visade att nyanlända kvinnor startar företag i lägre utsträckning än män. Det är också svårare att nå ut till utrikes födda och nyanlända kvinnor med insatser och information. Det var anledningen till att vi fick uppdraget att främja utrikes födda kvinnors företagande under åren 2018–2021. Inom regeringsuppdraget har vi finansierat 13 projekt för att starta nya företag, förnya och utveckla företag samt främja sysselsättning i företag.

Insatser

Främja företagande bland nyanlända

Inom regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande som pågick 2017–2019 finansierade vi 13 projekt som genomförde insatser för att främja nyanländas företagande i Sverige. Projekten hade totalt 4 310 deltagare och vid slutrapporteringstillfället hade uppdraget gett upphov till 935 nya företag.

Snabbspår för nyanlända företagare 2016-2017

År 2016 fick Tillväxtverket 18 miljoner kronor för att, i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen, underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige.

Under perioden september 2016 till april 2017 finansierade Tillväxtverket 22 projekt som alla syftade till att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige. Drygt 3 200 personer i målgruppen nåddes av informationsinsatserna, till exempel informationsmöten och intervjuer med målgruppen. Av dem deltog drygt 1 150 personer även i projektens fördjupade aktiviteter, såsom utbildning och mentorskapsprogram. Projekten har resulterat i 77 nystartade företag och 13 deltagare har fått sysselsättning i form av anställning eller praktik.

Snabbare integration 2015

När tillströmningen av flyktingar var som störst under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration genom företagande och sysselsättning. Vi ville testa olika projektmetoder och arbetssätt för att sålla ut de bästa och sprida vidare till fler aktörer och regioner. Vi finansierade 28 pilotprojekt.

Cirka 100 praktikplatser, cirka 20 anställningar och ett företag skapades genom insatsen. Närmare 1000 individer, nyanlända, asylsökande vuxna och ensamkommande barn deltog i projekten.

Utrikes födda kvinnors företagande

Erfarenheterna av arbetet med att främja nyanländas företagande visade att nyanlända kvinnor startar företag i lägre utsträckning än män. Det är också svårare att nå ut till utrikes födda och nyanlända kvinnor med insatser och information

Det var anledningen till att vi fick uppdraget att främja utrikes födda kvinnors företagande under åren 2018–2021. Inom regeringsuppdraget har vi finansierat 13 projekt för att starta nya företag, förnya och utveckla företag samt främja sysselsättning i företag.

Resultat

Guider och verktyg

Publikationer

Film

Att främja företagande bland utrikes födda

Filmen är framtagen i samband med regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande som engagerade 13 projekt med 4 310 deltagare under åren 2016-2019.

Möt Ayda ALrify

Ayda ALrify från Syrien deltog i projektet Business Navigation i Malmö. Hon grundade Aida Fitness, ett gym för kvinnor.

Så gjorde Almi

Så gjorde Almi i sitt projekt för att Främja nyanländas företagade. Få tips och ta del av deras erfarenheter om hur du kan jobba.

Så gjorde Nyföretagar­centrum

Så gjorde Nyföretagar­centrum i sitt projekt för att Främja nyanländas företagade. Få tips och ta del av deras erfarenheter!

Slutrapport

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren

08-681 93 63

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se