Säker digitalisering

Att arbeta strategiskt, systematiskt och aktivt för en säkrare digitalisering ger nya affärsmöjligheter och ökade konkurrensfördelar. Digitalisering och digital säkerhet bör vara en integrerad del av företagens strategiska affärs- och verksamhetsutveckling och av riskhanteringsarbetet.

Mål

Små företag måste stärka sin förmåga att hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för en ökad affärsnytta.

Bakgrund

Sverige är ett av EU:s mest digitaliserade länder, men digitaliseringen innebär både möjligheter och risker för näringslivet. De positiva effekterna av digitalisering är uppenbara, men det finns även en baksida i form av ökade cyberrisker, IT-incidenter och så kallade tredjepartsrisker där både företag och leverantörer använder sig av olika underkonsulter och externa system.

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel.

En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktygen som idag finns på marknaden. Digital kompetens är mycket en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och förmågan att agera utifrån nya behov saknas ibland i de mindre företagen.

Perspektiv och begrepp

  • Säker digitalisering för ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag – handlar om att hantera olika perspektiv av digital säkerhet i företagens strategiska arbete för att förnya och förändra sina affärsmodeller, erbjudanden och produkter. Rätt använt kan säker digitalisering ge konkurrensfördelar och tillväxt. Arbetet ska hanteras av styrelse, ägare och ledning.
  • Informationssäkerhet – omfattar skydd av all information och data i en organisation, inte bara den digitala utan också den fysiska, exempelvis den talade och pappersbundna. Det handlar om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt – och behöriga - personer, och i rätt tid.
  • IT-säkerhet – omfattar skydd av en organisations tillgångar som information och data, datorer och programvaror. Händelser och oaktsamhet kan vara naturkatastrofer, handhavandefel och felbedömningar av individer och organisationer, dåligt anpassad verksamhet, avgrävda kablar, bränder, brister i hårdvara och applikationer.
  • Cybersäkerhet– är ett samlingsbegrepp för de verktyg, metoder och teknik som
    individer och organisationer använder för att skydda informations- och kommunikationssystem, nätverk, program, användare och tredjeparter från cyberattacker och cyberhot.

Insatser

Våra piloter inom säker digitalisering

Insatsen för Säker digitalisering är ett första steg för att integrera perspektivet digital säkerhet i Tillväxtverkets olika satsningar för att stötta små och medelstora företag. Projekten i insatsen vidareutvecklar metoder och verktyg för att öka småföretagens arbete med digital säkerhet och främjar och kompetensutvecklar samtidigt sig också själva som innovations- och företagsfrämjare.

Följande projekt har genomförts under 2022:

  • Säker digitalisering Halland, High Five
  • Säkra affärer, Almi Företagspartner Nord, Västerbotten
  • Pilot för säker digitalisering Västernorrland, Bron Innovation
  • Pilotutbildning Cybersäkerhet inom avancerad digitalisering, Linköping Science Park, Östergötland.

Erfarenheter från tidigare arbete

Insatsen för Säker digitalisering bygger vidare på erfarenheter från flera genomförda regeringsuppdrag och andra insatser på Tillväxtverket.

Publikationer

Kontakt

Karin Östberg
karin.ostberg@tillvaxtverket.se