Riksintressen för industriell produktion

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion kan vara av riksintresse.

Aktuellt

Under våren och sommar 2024 pågår översyn, dialog och aktualisering av områden av riksintresse industriell produktion. Länsstyrelsen, Boverket och andra riksintressemyndigheter bereds tillfälle att yttra sig inför Tillväxtverket beslut om aktualisering av områden samt nya områden. Kommunala synpunkter samlas in av respektive länsstyrelse.

Inriktningen är att befintliga områden kvarstår som riksintresse och utredning pågår om 4 nya områden.

Bakgrund

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering kan vara av riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Dessa områden ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar nyttjandet av anläggningarna.

Tillväxtverket ansvarar för att peka ut områden för riksintresse när det gäller industriell produktion. Områden ska vara särskilt lämpliga för industriell produktion sett ur ett nationellt perspektiv utifrån uppsatta kriterier. Det handlar bland annat om storskaliga anläggningar för raffinaderier, järn- och stålindustrin och petrokemisk industri i miljöer med konkurrerande intressen.

Tillväxtverkets bedömning är att det oftast är möjligt att bedriva större industrianläggningar utan ett utpekat område av riksintresse både för större nya lokaliseringar och för befintliga verksamheter.

Områden av riksintresse

Sektorsbeskrivning för riksintresse industriell produktion

Alla riksintressemyndigheter ska ha en beskrivning för sektorn och sektorns mark- och vattenanspråk samt de nationella mål som berör sektorn. Sektorsbeskrivningen innehåller kriterier för utpekande och ska ökar förståelsen för och värdet av de utpekade riksintressena och kan på så sätt underlätta bedömningar av påverkan på riksintressena och avvägningar mellan olika intressen i enskilda beslut. Tillväxtverkets sektorsbeskrivning från 2021 innehåller även rutiner för uppdateringar och översyn av områden.

Sju områden är av riksintresse för industriell produktion

Följande områden är utpekade som område av riksintresse för industriell produktion.

  • Områden för petrokemisk industri, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
  • Område för raffinaderi vid Brofjorden, Lysekils kommun, Västra Götalands län
  • Områden för raffinaderier vid Göteborgs hamn, Göteborgs stad, Västra Götalands län
  • Område för pappersbruk Hallstavik, Norrtälje kommun, Stockholms län
  • Område för raffinaderi Nynäshamn, Nynäshamns kommun, Stockholms län
  • Området Bofors skjutfält, Karlskoga kommun, Örebro län
  • Område för stålverksindustri i Oxelösunds hamn , Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Identifierade områden av riksintresse industriell produktion

Tillväxtverket genomför under 2023-2024 en översyn av befintliga och potentiellt nya områden kring riksintresse för industriell produktion. Utredning pågår för utpekande av områden för nya och kompletterande områden av riksintresse för industriell produktion avseende utveckling av järn- och stålindustrin i Norrbotten och befintlig cementindustri.

Tillväxtverkets rekommendationer till regeringen

Tillväxtverket anser att Boverket i högre utsträckning bör använda sin roll som samordnande myndighet och sträva efter återhållsamhet och helhetssyn vad gäller utpekande av riksintresseområden.

Tillväxtverket anser att det finns behov av att stärka nationella sektorsövergripande principer och tydliggöra inriktningen för nationell planering utöver mark- och vattenanspråk genom riksintressesystemet.

Tillväxtverket anser att bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser bidrar till ett effektivare hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi anser att stärkt regional planering underlättar lokal och regional samordning och därför behöver bli en del av det regionala utvecklingsarbetet och således de regionala utvecklingsstrategierna.

Arbetssätt

Kommunerna ska tillgodose riksintresset

I Sverige ansvarar kommunerna för planläggningen av mark- och vattenområden inom sina geografiska gränser. Det är bara kommunen som har rätt att anta planer och bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte. Tillväxtverket beslutar vilka områden i Sverige som är särskilt lämpliga som riksintresse för industriell produktion. Det är sedan länsstyrelsens uppgift att se till att kommunerna i sin planering tar hänsyn till utpekade riksintressen.

Ta hjälp av planeringskatalogen

Vad gäller i din region? Oavsett om du arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med samhällsplanering kan du ha nytta och användning av Planeringskatalogen. Det är en samlad ingång till planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering. Tanken är att på en och samma plats visa korrekt, relevant och uppdaterad information som underlättar handläggningen och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen.

Utvecklad nationell planering i Sverige

Miljömålsrådet har gett Boverket i uppdrag att driva och utveckla arbetsformerna för ett utvecklat nationellt planeringsramverk för mark- och vattenanvändning. Tillväxtverket deltar som en av myndigheterna i miljömålsrådet i det arbetet.

Idag finns många nationella, europeiska och globala mål som påverkar den rumsliga utvecklingen i Sverige. Samtidigt saknas en gemensam plan för hur vi hanterar rumsliga samband och målkonflikter. Därför behövs det en tydligare styrning och ökad samsyn inom samhällsplaneringen för att Sverige ska klara av omställningen till ett hållbart samhälle. Förslagen som miljömålsrådet våren 2022 lämnade till regeringen har som mål att utveckla den nationella planeringen i Sverige.

Regeringen gav i juli 2022 i uppdrag till en utredare att genomföra en förstudie om nationell fysik planering. En sådan planering handlar om att identifiera hur staten samordnat kan redogöra för sin uppfattning om hur mark och vatten på lång sikt bör användas. Den ska ge tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning. Den ska också föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas.

Förstudien ska redovisa fördelar och nackdelar med en sådan nationell fysisk planering samt, analysera vilka konsekvenser som kan uppstå för staten, kommuner, regioner, företag och enskilda. Den ska särskilt redovisa eventuella konsekvenser för det kommunala självstyret.

Tidigare insatser

Regeringen gav under 2020–2021, fem myndigheter i uppdrag att se över kriterierna för riksintressen. Dessa var Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Trafikverket och Tillväxtverket.

Slutrapport

Tillväxtverkets rekommendationer till regeringen

Tillväxtverket anser att Boverket i högre utsträckning bör använda sin roll som samordnande myndighet och sträva efter återhållsamhet och helhetssyn vad gäller utpekande av riksintresseområden.
Tillväxtverket anser att det finns behov av att stärka nationella sektorsövergripande principer och tydliggöra inriktningen för nationell planering utöver mark- och vattenanspråk genom riksintressesystemet.
Tillväxtverket anser att bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser bidrar till ett effektivare hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi anser att stärkt regional planering underlättar lokal och regional samordning och därför behöver bli en del av det regionala utvecklingsarbetet och således de regionala utvecklingsstrategierna.

Kontakt

Johanna Stenberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se