Regionalt utvecklingsarbete

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar regional utveckling i hela landet. Genom dialog, samverkan och kunskap stärker vi regioners och myndigheters kapacitet att ställa om till ett hållbart samhälle.

Bild på människor som samarbetar

Mål

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja det regionala utvecklingsarbetet. Våra insatser ska bidra till regionala utvecklingspolitikens mål utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Politiken ska alltså bidra till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i hela landet. Utvecklingskraften ska stärkas i städer och landsbygder genom att hela landet ges möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar.

Bakgrund

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Förutsättningarna och möjligheterna för en hållbar regional utveckling varierar mellan olika delar av landet. Därför behöver insatserna inom det regionala utvecklingsarbetet ha ett geografiskt perspektiv. Det innebär att ta hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär.

Regional utveckling omfattar en bredd av frågor som näringsliv, kompetensförsörjning och hållbara transporter. För att hantera frågorna används verktyg som analyser och kunskapsutveckling, projektmedel och regionala företagsstöd.

Den regionala utvecklingspolitiken är en viktig del i att genomföra Agenda 2030. Politiken liksom Agenda 2030 utgår ifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Den regionala utvecklingspolitiken ska vara samordnad med bland annat politiken för hållbar stadsutveckling, landsbygder och miljö.

Även EU:s sammanhållningspolitik ligger nära den regionala utvecklingspolitiken. Dels påverkar EU-samarbetet många frågor av vikt för regional utveckling. Dels kan statliga medel för regional utveckling och aktörer från lokalt till internationell nivå vara med och finansiera insatser inom sammanhållningspolitiken.

Den nationella strategin sätter riktningen

Regeringens Nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Strategin är vägledande för de regionala utvecklingsstrategierna. Den nationella strategin är även styrande för vad statliga medel för regionalt utvecklingsarbete, så kallade 1:1-medel, får användas till.

Stora samhällstumaningar som genomsyrar strategin är:

  • miljöproblem och klimatförändringar,
  • demografiska förändringar
  • ökade klyftor både inom Sverige och inom EU.

Tillsammans med globalisering, digitalisering och övrig teknisk utveckling påverkar de samhällsutvecklingen.

För att möta samhällsutmaningarna, ta tillvara möjligheterna och hitta lösningar pekar regeringen ut fyra strategiska områden. De är centrala för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken:

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem

Arbetssätt

Regional utveckling går på tvären över många frågor och politikområden. Det innebär att flera aktörer, inom flera olika områden och nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – måste samverka för att bidra till målet om utvecklingskraft för en hållbar utveckling i hela landet.

Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar regional utveckling i hela landet. Vi arbetar för att stärka regioners och statliga myndigheters kapacitet att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom dialog, samverkan och kunskap.

Sveriges 21 regioner har det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att regionerna ansvarar för att samordna och utveckla det regionala arbetet för hållbar utveckling i respektive län.

Regionerna är alltså centrala aktörer i det regionala utvecklingsarbetet. Men det finns även andra betydelsefulla aktörer.

Kommuner, länsstyrelser, andra statliga myndigheter, näringslivet och civilsamhället är också viktiga för att skapa en hållbar regional utveckling. Samordning mellan dessa aktörer är en huvuduppgift i det regionala utvecklingsansvaret.

Insatser

Dialog med regionerna

Vi för dialog med Sveriges 21 regioner för att kunna möta varje regions unika behov. Vi kallar det strategiskt regionarbete.

Forum för hållbar regional utveckling

Forumet samlar politiker och tjänstemän från regionerna. Där diskuteras frågor som är strategiskt viktiga för den regionala utvecklingen i hela landet. Tillväxtverket är kansli för forumet.

Vi stödjer myndigheter

Vi arbetar med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling och landsbygdsutveckling. Vi arbetar också för att stärka myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå, bland annat genom erfarenhetsutbyten.

Uppföljning av regionalt utvecklingsarbete

Vi följer årligen upp det regionala utvecklingsarbetet. Kunskapen är viktig både för regeringen och Tillväxtverket. Den ligger till grund för att utforma nya insatser och utveckla den regionala utvecklingspolitiken. Uppföljningen bidrar också till ett kunskapsutbyte mellan regionerna.

Hållbar utveckling i regionerna

Tillväxtverket arbetar med att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling. Vi bygger upp kapacitet för att jobba med hållbarhetsfrågor tillsammans med regioner, länsstyrelser och utpekade myndigheter.

Reglab – lärande om regional utveckling

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Medlemmar är Sveriges 21 regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova och Tillväxtverket.