Regionalt arbete med service

Att det finns kommersiell service som matbutiker och mackar skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i alla delar av landet. Tillväxtverket stärker och samordnar regionernas arbete med kommersiell service.

Butik på landsbygd.

Mål

Vi stärker regionernas förmåga att arbeta strategiskt med kommersiell service.

Bakgrund

Arbetet med att stärka tillgängligheten till kommersiell service som dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster är en viktig del i att nå en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Regionerna är nyckelaktörer. Det finns ett flertal olika stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer som kan beslutas av regionerna.

Regionala serviceprogram för kommersiell service, som kan tas fram av regionerna, ska bidra till att stärka samordning och prioritering av de olika stöden till kommersiell service. Regionala serviceprogram kan även bidra till samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer som verkar för en god tillgänglighet till kommersiell service.

Genomförandet av de regionala serviceprogrammen består av olika insatser i länen. Det kan handla om stödhantering, att föra in serviceperspektiv i olika planeringsprocesser eller också olika typer av möten med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Insatser

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket tagit fram ett metodstöd för arbetet med regionala serviceprogram. Vi har också uppdraget att löpande stödja regionerna i arbetet med regionala serviceprogram och göra årliga uppföljningar.

Vi bidrar med mötesplatser för regionernas berörda organisationer för serviceplanering och stöd till kommersiell service. Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare för Regionala serviceprogram samt stöd till kommersiell service i din region.

Tillväxtverket fördelar också vissa medel till regionerna för att de i sin tur kan ta emot ansökningar och fatta beslut om stöd i större utsträckning än de mäktar med sina egna regionala medel.

För att regionerna ska kunna följa utvecklingen och beräkna tillgängligheten till kommersiell service och var insatser behövs har vi utvecklat Pipos Serviceanalys. Serviceanalys innehåller även statistik och simuleringsverktyg där användare på regioner, kommuner och myndigheter kan skapa egna scenarier.

Resultat

Kontakt

Liv Edström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se