Regional planering

Bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser ger ett effektivare regionalt utvecklingsarbete.

Vy över samhälle.

Regional planering är en arbetsmetod för regioner, kommuner och myndigheter som vill utveckla attraktiva miljöer för företag, medborgare och besökare.

Regional planering:

 • Stärker kopplingen mellan regional utveckling och kommunernas strategiska planering.
 • Erbjuder former för samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling, vilket ökar kunskapen om platsens betydelse för hållbar regional utveckling.
 • Ökar myndigheternas förståelse för hur deras respektive områden beaktas och bidrar till en hållbar regional utveckling.

Till skillnad från traditionella planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå så är regional planering en kompletterande metod som utgår från funktioner och relationer snarare än administrativa gränser och sektorsområden.

Mål

Regional planering höjer kunskapsnivån och underlättar samordningen hos olika utvecklingsaktörer i en region, bland annat i arbetet med att ta fram och genomföra regionala utvecklingsstrategier.

Insatser

Hösten 2020 beviljade vi medfinansiering till sju projekt som ska möjliggöra förbättrade förutsättningar att arbeta med regional planering som ett komplement till befintliga planeringsprocesser.

 • Gävleborg, Halland och Västerbotten driver projekt inom temat "Tillgång på el och mark för utveckling av näringslivet".
 • Blekinge, Dalarna, Sörmland och Västernorrland driver projekt inom temat "Ökad tillgänglighet inom och mellan regioner för att stärka näringslivet".

Projekten ska resultera i kunskaps- och planeringsunderlag, rumsliga strategier eller handlingsplaner. I de flesta fall ska projekten också resultera i nya arbetssätt, organisering eller bestående samarbeten.

Läs mer om respektive projekt under flikarna nedan.

Elkraftsförsörjning och regional planering i Gävleborgs tillväxtarbete

Region Gävleborg vill som utvecklingsansvarig aktör ta ledarskap och tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer etablera en regional samverkan kopplat till elkraftförsörjning. Projektet ska lyfta elkraftsförsörjning som en central infrastruktur för länets utveckling, och stärka den viktiga kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling i det regionala utvecklingsarbetet.

Delmål:

 • Bilda en samverkansarena bestående av lokala, regionala och nationella nyckelaktörer som påverkar samt har intressen av hållbar konkurrenskraft elkraftsförsörjningen i Gävleborg.
 • Öka kunskapen om och förståelsen för aktörers olika roller, uppdrag och villkor.
 • Ta fram aktuell gemensam kunskap om elkraftsförsörjningen i Gävleborg, både gällande nuläge i länet som bedömningar om framtida förutsättningar, utbud och behov.
 • Agera gemensamt och proaktivt i olika frågor för att påverka och lösa hinder och problem som finns eller förväntas uppstå på kort eller längre sikt.
 • Sprida och förankra framtagen kunskap till övriga aktörer och intressenter för att öka förståelsen för elkraftsförsörjningens förutsättningar och villkor för länets fortsatta utveckling, omställning och attraktionskraft.

Projektperiod: 2020-09-01–2022-02-28
Beviljade medel: 598 768 kronor
Total projektbudget: 1 417 862 kronor
Kontaktperson: olof.linde@regiongavleborg.se
Telefon: 070-603 24 64

MarkEn och näringslivet - tillgång, geografiska och branschspecifika förutsättningar i Halland

I Halland finns en stor efterfrågan från näringslivet att etablera nya verksamheter samt att möjliggöra för befintliga verksamheter att kunna växa. En grundförutsättning för näringslivsutveckling är tillgången på mark och energi, och då framförallt el.

Syftet med projektet är att ta fram underlag och samverka kring näringslivets behov och förutsättningar för nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter utifrån behov av mark-och energitillgång. Ambitionen är att projektet ska bidra med både ökad kunskap inom regional planering samt förbättrade regionala planeringsprocesser.

Projektet ska resultera i:

 • Ett underlag som beskriver näringslivets förutsättningar att växa och etablera sig i Halland utifrån mark och energitillgång.
 • Resultatet från kunskapsunderlag och seminarieserien används i regionens och kommunernas strategiska planering.
 • En ökad kunskap och samsyn hos regionen och kommunerna kring hållbar mark och energitillgång.
 • Ökad samverkan mellan regionen, de sex kommunerna samt andra aktörer, inom området mark och energitillgång.
 • Ökad samverkan mellan avdelningarna för näringslivsutveckling och samhällsplanering på Region Halland.
 • Spridning av projektets resultat till intressenter i Halland och grannregionerna.

Projektperiod: 2020-10-01–2022-06-30
Beviljade medel: 818 399 kronor
Total projektbudget: 1 636 797 kronor
Kontaktperson: ann.martensson@regionhalland.se
Telefon: 0766-97 63 00

Mer om projektet:

Lokal och regional planeringskapacitet för fler etableringar och ett utvecklat näringsliv

Region Västerbotten och Region Norrbotten har tidigare genomfört en kapacitetsstudie för att belysa situationen vad gäller kapacitet och effekt i elnäten. Syftet var att kartlägga faktiska förhållanden samt förväntad nytillförsel respektive uttag ur elnäten i vartdera länet för perioden 2021–2030. Identifierade utmaningar:

 • Förväntad begränsad tillgång till elkapacitet – risk för begränsningar i tillväxt både vad gäller expansion/etableringar.
 • För att nå ett långsiktigt fungerande analysarbete krävs att beslutsfattare och politiker på såväl kommunal som regional nivå arbetar systematiskt med elförsörjningsfrågan.

Det här projekt ska fortsätta det påbörjade arbetet utifrån den genomförda analysen. Syftet är att stärka förutsättningarna för en god planering vad gäller tillgång i kapacitet och effekt för Västerbottens elförsörjning.

Huvudmål:

 • Den framtagna elnätsanalysen är förankrad i de kommuner som berörts.
 • De kommuner som ej deltagit i analysen har informerats om resultatet och fått en ökad förståelse för vikten av att ett systematiskt planeringsarbete i frågan.
 • En modell för regional planering av elförsörjning (kapacitet och effekt) är framtagen.
 • Samarbetet inom etableringsfrämjandet i regionen har stärkts och involverar regionen, kommuner, energibolag och övriga aktörer.

Delmål:

 • Ett fördjupat samarbete mellan berörda parter har utvecklats.
 • Berörda parter har fått nya kunskaper och insikter.
 • Regionens sammanlagda möjligheter och behov har förankrats hos berörda aktörer.

Projektperiod: 2020-10-01–2022-02-28
Beviljade medel: 640 000 kronor
Total projektbudget: 1 280 000 kronor
Kontaktperson: aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-611 57 77

Mer om projektet:

Regional samverkan för att stärka bostadsmarknaden

Blekinges kommuner upplever sedan några år tillbaka att det råder bostadsbrist i länet, samtidigt som länet i förhållande till riket har en låg byggtakt av nya bostäder. Projektet handlar om att kartlägga vilket behov av bostäder som finns i länet och ha en långsiktig bild av befolkningsförändringen och dess behov över en längre tid.

Att ta fram ett regionalt kunskapsunderlag kopplat till bostadsmarknaden i länet är nödvändigt för att driva på utvecklingen i länet, men även för att säkerställa att det som byggs är det som efterfrågas av både befintliga och framtida Blekingebor.

Analys av efterfrågan
Metoden har en demografisk utgångspunkt och behovet bestäms av faktorer som befolkningsmängd, ålderssammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning. För att komplettera denna bild kommer även en analys göras av efterfrågan av bostäder, priser och ekonomiska förutsättningar, exempelvis betalningsvilja. Detta för att förstå och förklara hur många bostäder per år, bostadsrätter och hyresrätter i flerfamiljshus samt småhus, som hushållen utifrån sin betalningsförmåga kan och vill efterfråga.

Gemensam kunskapsgrund nödvändig för länets utveckling
Näringslivet i Blekinge upplever idag svårigheter att rekrytera kompetent personal till sin verksamhet, där tillgång till bostäder är en förutsättning för att kunna attrahera nya företag och invånare till länet. Detta regionala kunskapsunderlag utgör en viktig gemensam kunskapsgrund för att det regionala samtalet om bostadsmarknaden mellan olika aktörer, exempelvis region, länsstyrelse, kommuner, allmännyttans bostadsbolag samt privata bostads- och byggföretag. Underlaget utgör även ett nödvändigt kunskaps- och planeringsunderlag för kommande strategier, planer och program kopplat till nya bostäder i länets kommuner, exempelvis kommunala bostadsförsörjningsprogram och översiktsplaner.

Resultaten från projektet och de utförda studierna presenterades på en digital regional bostadsmarknadskonferens den 17 juni 2021. Konferensen går att ta del av i efterhand via länken nedan.

Projektperiod: 2020-09-01–2021-08-31
Beviljade medel: 381 104 kronor
Total projektbudget: 762 208 kronor
Kontaktperson: jenny.rydquist@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 71 16

Mer om projektet:

Stärkt regional planering Dalarna

Det finns gemensamma behov och ett intresse av mellankommunal och regional planering i syfte att utveckla Dalarna. Region Dalarna har en roll att stärka kopplingen mellan de olika delarna av regionen liksom kopplingen till omgivande geografier, i syfte att skapa en hållbar och sammanhållande samhällsplanering som knyter ihop arbetsmarknadsregioner och studieorter med goda livsmiljöer och som tar tillvara platsers möjligheter.

Projektet syftar till att stärka den regionala planeringen genom utvecklade samverkansformer med kommuner, Trafikverket och Kollektivtrafikförvaltningen. Ett delmål med projektet är att öka de ungas delaktighet i den regionala och mellankommunala planeringen, för att på så sätt stärka incitament för unga att i framtiden vilja leva och verka i länet och därigenom bidra till att stärka länets kompetensförsörjning till näringslivet.

Projektperiod: 2020-09-01–2022-10-31
Beviljade medel: 659 000 kronor
Total projektbudget: 1 318 000 kronor

Strukturbild Sörmland 2.0

Inom ramen för projektet ”Tillväxt i Sörmland kräver planering” som pågick 2018–2020 påbörjade Region Sörmland, med medfinansiering från Tillväxtverket, ett arbete för att synliggöra fysiska och funktionella perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. Ett resultat var att Sörmland fick sin första strukturbild på plats i oktober 2020.

I det här projektet vill regionen bygga vidare och integrera delarna strukturbild och samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. Bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag över näringslivets geografi, breddade tillgänglighetsperspektiv och genom att konkretisera roller och ansvar.

Projektet ska utveckla Sörmlands strukturbild genom att vidareutveckla gränssnitten mot annan regional och kommunal planering, näringsliv och akademi, samt bredda perspektiven i strukturbilden utifrån ett näringslivsperspektiv.

Projektperiod: 2020-11-16–2022-10-31
Beviljade medel: 750 000 kronor
Total projektbudget: 1 500 000 kronor
Kontaktperson: mikael.e.forsberg@regionsormland.se
Telefon: 076-695 10 43

Mer om projektet:

Ökad tillgänglighet Västernorrland

I nuläget saknas till stor del kapacitet och förutsättningar för regional planering i Region Västernorrlands ordinarie arbete. Däremot har förutsättningarna för lokal och regional samverkan byggts upp under lång tid och det finns en ambition och en samsyn om att det går att nå bättre och mer långsiktigt hållbara resultat genom att genomföra olika insatser tillsammans.

Det här projektet vill bredda planeringsperspektivet att omfatta såväl social, som ekonomisk och miljömässig hållbarhet i syfte att förstärka den fysiska tillgängligheten i länet och till och från angränsande län. Genom att, tillsammans med berörda aktörer, utgå från ordinarie planprocesser avser projektet utveckla nya arbetssätt och bestående samarbeten som bidrar till att genomföra Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi samt länets regionala transportplan och trafikförsörjningsprogram. Genom att utveckla nya arbetssätt och gemensam kunskap ökar den gemensamma planeringskapaciteten både hos den regionalt utvecklingsansvariga aktören och andra aktörer i Västernorrland.

Projektperiod: 2020-10-01–2022-09-30
Beviljade medel: 500 000 kronor
Total projektbudget: 1 000 000 kronor
Kontaktperson: nina.loberg@rvn.se
Telefon: 070-255 32 52

Resultat

Tillväxtverket har sedan 2013 investerat i projekt som har utforskat och testat regionala planeringsprocesser och även åstadkommit varaktiga resultat. Här vill vi lyfta fram några av dessa projekt som inspiration och källa till kunskap.

Gävleborgs funktionella geografi

Arbetet med ”Gävleborgs funktionella geografi” har kunnat följas i den parallella processen med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Det fysiska resultatet från det första arbetet, ”Ortstrukturer och samband” gjorde att det på ett smidigt sätt gick att föra in perspektiv och innehåll direkt från arbetet in i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Allt från perspektiv, begrepp och förslag till strukturbild.

Projektet har gjort att vi fört in och utvecklat en gemensam begreppsapparat. Vi har höjt kunskapsnivån i samtalen och har kunnat prata ledigt kring begrepp som regionförstoring, funktionella samband, ortshierarkier, flerkärnighet och arbetsmarknadsregioner. Ny kunskap och nya begrepp skapar nya perspektiv, dimensioner och höjd i de regionala samtalen.

Olof Linde, projektledare vid Region Gävleborg.

Samverkande planering i Södra Vätterbygden

Projektet ”Samverkande planering i Södra Vätterbygden” har tydliggjort hur den samverkan som finns idag kan förbättras, omfatta större frågor med en tydlighet i organisation, fördelning mellan politik och verkstad, och att hitta en struktur för förankring i kommunernas verksamheter. Det har även ökat förståelsen för vilka roller regionen och länsstyrelsen har i den regionala planeringen.

Vi har etablerat ett forum för fortsatt och fördjupat samarbete och även identifierat nyckelprojekt för vidare arbete.

Stefan Lind, projektledare och samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun.

Strukturbild Skaraborg

Arbetet inleddes med en mängd kartläggningar av förhållandena i Skaraborg. Baserat på dessa gjordes analys, och till slut presenterades sju strategier för hur Skaraborgs kommuner i samverkan och genom eget arbete med fysiska planering kan skapa förutsättningar för lokal utveckling.

Genom att stärka samverkan över kommun- och sektorsgränser kan alla delar av Skaraborg bidra med sina resurser och hitta verkningsfulla roller i samhällsutvecklingen.

Magnus Fredricson, processledare vid Skaraborgs kommunalförbund.

Guider och verktyg

Publikationer

Nätverk

Kontakt

Isaac Karlsson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se