Regional kompetens­försörjning

En väl fungerande kompetensförsörjning är nödvändig för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Alla 21 regioner arbetar med kompetensförsörjning. Målet är att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor.

Det regionala arbetet med kompetensförsörjning inkluderar en mängd olika aktörer. Statliga myndigheter, kommuner, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare är några exempel. Regionens roll är att se helheten inom kompetensförsörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. De kallas regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Vägledande för arbetet är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030.

Tillväxtverkets roll är att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet. En stor del av våra insatser är att sprida erfarenheter, resultat och lärande.

Insatser

2010 - 2012: Etablera regionala kompetensplattformar

De aktörer som hade det regionala utvecklingsansvaret fick i uppdrag av regeringen att etablera regionala kompetens­plattformar. Arbetet skulle bygga på specifika förutsättningar och prioriteringar samt på befintliga strukturer. Aktörerna på regional nivå samverkade och utbytte erfarenheter med varandra genom forumet Reglab.

2013 - 2017: Förstärka och utveckla regionala kompetensplattformar

Tillväxtverket fick regeringens uppdrag att förstärka och utveckla de regionala kompetensplattformarna. Regionerna kunde söka projektmedel för att utveckla de processer man startat under uppdragsperioden 2010–2012.

Tillväxtverket fick under denna period ytterligare ett uppdrag av regeringen; att ta fram förslag till riktlinjer för arbetet med kompetensförsörjning tillsammans med regionerna. Detta gjordes för att skapa en bättre struktur och för att skapa en likvärdig inriktning för alla regioner.

2018 - 2021: Utveckla det regionala arbetet med kompetensförsörjning

Tillväxtverket fick ett regeringsuppdrag där vi skulle stödja och främja regionernas arbete med kompetens­försörjning. Vi samverkade med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket för att hitta synergier i genomförandet av uppdraget. Bland annat genom regionala dialoger och andra mötesplatser.

2022 - 2024: Regionala strukturer för validering

Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans fått ett nytt regerings­uppdrag med fokus på validering. Regionerna får under denna period en möjlighet att förstärka sitt arbete med att bygga in validering i de regionala strukturerna för kompetensförsörjning.

De 21 regionerna kommer att kunna söka medel för att etablera effektiva strukturer för validering. Uppdraget omfattar 20 miljoner kronor per år för perioden 2022-2024. 60 miljoner kronor totalt kommer att utlysas för regionala utvecklingsprojekt. Utlysningen öppnar den 23 maj och är öppen till den 9 september. Projekten får pågå till slutet av 2024.

Resultat

Guider och verktyg

Publikationer

Utvärdering av insatserna för regional kompetens­försörjning
Ramboll utvärderade det regionala arbetet med kompetens­försörjning under perioden 2018-2020. Utvärderingen visade på en positiv utveckling i samtliga regioner. En slutsats är att regionerna har fått en ökad legitimitet i kontakten med aktörer inom kompetens­försörjning. De har också fått ökad kunskap och förmåga att driva frågorna framåt.

Även Tillväxtverkets arbete med att stödja regionerna har skapat förutsättningar för varaktiga resultat, där det stora bidraget har varit kunskap och lärande.

Nätverk och samverkan

Kontakt

Maria Ljung Westin

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se