Ny innovativ mat

För att nå de högt uppställda målen i livsmeddelsstrategin och agenda 2030 behöver svenska livsmedelssektorn ställa om. Ny innovativ mat behövs för att säkra en framtida hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

En drönare flyger över ett fält

Genom ett missionsorienterat arbetssätt har myndigheter, branschorganisationer, främjaraktörer och innovatörer samlats kring ett gemensamt mål för att förändra hela systemet. Arbetssättet innebär att man går från dialog om utmaningarna till att agera, göra och testa tillsammans.

Mål

Tillväxtverket har startat initiativet "Ny innovativ mat" inom ramen för samordningsuppdraget. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att leda utvecklingen av god, hälsosam och hållbar mat i framtiden.

Bakgrund

Livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Arbetssätt

Genom ett missionsorienterat arbetssätt har myndigheter, branschorganisationer, främjaraktörer och innovatörer samlats kring ett gemensamt mål för att förändra hela systemet. Arbetssättet innebär att man går från dialog om utmaningarna till att agera, göra och testa tillsammans.

I arbetet har matinnovatörer, entreprenörer och stödaktörer inom matbranschen deltagit. Från gastronomisektorn har bland annat kocken Frida Ronge från restaurang TAK bistått med kunskap om smaker och vad konsumenterna vill ha.

- Det är tydligt att vi kockar är med för att vi kan smak. Jag kan hjälpa till att påverka tillsammans med alla de här forskarna, marinbiologerna och främjarna - det gastronomiska perspektivet är en viktig del i det hela, säger Frida Ronge, kock.

Insatser

Följande åtgärder har genomförts:

Systemkarta

 • Kartlägger innovatörens resa och utmaningar från idé till färdig maträtt. Den identifierar vilka som ingår i systemet, vilka roller de har och hur de påverkar varandra. Systemkartan visar dagens system och identifierar vad som behöver förändras för att nå önskad framtid.

Hävstänger

 • Identifierar de viktigaste punkterna i systemet där förändringar är mest betydelsefulla. Sex hävstänger har identifierats, varav en handlar om innovatörernas kontakt med myndigheterna.

Åtgärdsförslag

 • Förslag på strategiskt effektiva åtgärder som kan testas i pilotprojekt. Hur kan myndigheterna gå från att hämma till att främja innovation inom livsmedelssektorn?

One stop myndighets-shop

En innovationsenhet som sträcker sig över flera myndigheter har skapats för att hantera innovationer där det inte finns några befintliga regler. Målet är att guida innovatörerna och underlätta deras arbete genom att strukturera stödfunktioner mellan myndigheterna. One stop myndighets-shop är en viktig pusselbit i en större helhet med myndighetssatsningar på innovationsområdet.

Innovationsgruppen består av tre delar:

Utvecklingsteam

 • Tar emot radikalt innovativa ärenden
 • Guidar och följer innovatören genom hela processen
 • Sammankallar expertteam
 • Faciliterar processen

Expertteam

 • Söker lösningar på ärendet
 • Tar beslut/ger stöd tillbeslutsfattande aktör
 • Identifierar hindrande regelverk och innovationer som är på frammarsch
 • Rapporterar till strategiska gruppen

Strategiska gruppen

 • Utreder och agerar på det som arbetsgruppen rapporterar
 • Ger förslag om regelutveckling eller guidelines för att förenkla tolkningen av regelverken
 • Koppling till EU-nivå

Test i liten skala

I ett första prototyparbete deltog en arbetsgrupp som hjälpte innovatörerna Elsa Ardfors Algodling, Nils Österström Insekter - Tebrito, Bengt Gunnarsson Odling saltvattensfisk på land - Smögenlax med frågeställning, regeltolkning, bemötande och svarstider/innehåll i svar.

Slutsatsen var att en innovationsgrupp skulle skapa stort värde både för myndigheter och innovatörer. För myndigheterna handlar det bland annat om kunskapsöverföring och lärande, en större helhetsförståelse, snabbare beslut, nya innovativa arbetssätt och samverkan, samt möjligheter till policyutveckling för måluppfyllelse.

Nästa steg

Lärdomarna från testet tas vidare i en större prototyp under 2023 där flera myndigheter hanterar riktiga case tillsammans. De myndigheter som är med är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Arbetet med att framtidssäkra livsmedelssektorn gynnas av att vi bygger en innovationsfrämjande kultur där myndigheter agerar stöttande och möjliggörande, gör modiga regeltolkningar och samtidigt beaktar regelefterlevnad. Prototyparbetet kommer att resultera i rekommendationer till Regeringskansliet om hur lösningen skulle kunna skalas upp, genom långsiktig etablering och finansiering.

Innovationsaccelerator där forskare och innovatörer samarbetar

Det andra lösningsförslaget, att skapa en nationell innovationsaccelerator, handlar om att etablera långsiktiga samarbeten mellan forskare och innovatörer, där tvärdisciplinära team utforskar och experimenterar för att lösa de stora utmaningarna inom livsmedelssektorn. Detta är ett förslag till ett statligt initiativ för att skapa samarbeten mellan innovatörer och forskare för att lösa utmaningar inom matsektorn.

Vi vet idag att forskningsrön inte används tillräckligt av svenska matinnovatörer, vilket hindrar innovation i livsmedelssystemet. För att Sverige ska vara en ledande nation inom innovativa livsmedelslösningar behövs en nationell satsning som kopplar ihop akademi/utbildning med innovatörer/näringsliv. Detta skulle också öka kompetensen och användningen av kunskap. Både långsiktig finansiering och en stödjande struktur kan underlätta samarbeten genom facilitering, etablering av fysiska arenor och kompetensutveckling.

Arbetsgruppen för Accelerator

Henrik Cyrén, SLU Holding
Jeanette Purhagen, Lunds Universitet
Henrik Sondergaard, Lunds Universitet
Johanna Gerberich, Högskolan i Kristianstad
Emelie Ohlsson, Innovation Skåne

Kontakt

Anna Eldestrand, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se