Nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att samordna det nationella arbetet för att stödja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget ska etablera och främja långsiktig samverkan mellan relevanta aktörer och bidra till ökad samordning och synergi.

Illustration av samhällsomvandling

Mål

Mål för uppdraget är bland annat att:

  • De nationella aktörerna arbetar tillsammans, i samma riktning och i flernivåsystemet. Detta för att öka takten i att möta utmaningar och ta vara på möjligheter som finns i Norrbotten och Västerbotten i och med nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen.
  • Stärka mottagarkapaciteten hos berörda regioner och kommuner i Norrbottens län och Västerbottens län avseende insatser från nationell nivå.
  • Utforma en långsiktig genomförandeplan för arbetet som nationell samordnare för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län.

Bakgrund

Norrbotten och Västerbotten befinner sig i händelsernas centrum genom de stora industriinvesteringar som genomförs i grön och klimatsmart produktion. Det är investeringar som ska skapa jobb, välfärd och samtidigt begränsa vår klimatpåverkan.
Samtidigt finns ett antal utmaningar. Det är inte bara industrin som behöver investera för att möjliggöra denna omställning utan hela samhället behöver bidra. Samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten bedöms kräva 100 000 nya invånare. För att klara detta krävs omfattande samhällsinvesteringar i infrastruktur, bostäder, utbildning, kultur och samhällsservice. Den stora industri- och samhällsomvandlingen ställer krav på väl fungerande och effektiva planeringsprocesser i både stat, region och kommun.

Insatser

Tillväxtverket genomför uppdraget i dialog med relevanta statliga myndigheter samt stödjer berörda regioner och kommuner. Tillväxtverket erbjuder näringsliv och andra relevanta aktörer möjligheter till samverkan. Arbetet har fokus på att främja och genomföra insatser inom områden där utmaningarna är särskilt stora.

En utgångspunkt för arbetet är slutrapporten från samordnaren för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige. Tillväxtverket dokumenterar och sprider kunskaper och erfarenheter från det uppdraget till relevanta målgrupper. Detta för att skapa ett ökat lärande kring arbetssätt för att stödja större företagsetableringar och företagsexpansioner i hela landet. Tillväxtverket gör detta i nära dialog med Region Västerbotten och Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län, samt berörda kommuner. Bland annat för att främja ett sammanhållet arbete mellan de båda länen.

Resultat

Tillväxtverket förväntar att uppdraget leder till följande effekter:

  • En stärkt kapacitet och omställningsförmåga hos Region Norrbotten och Region Västerbotten samt berörda kommuner.
  • Stärkt och utvecklad samverkan i flernivåsystemet, mellan nationell, regional, och lokal nivå.
  • Stärkta samverkansstrukturer i Norrbottens och Västerbottens län mellan relevanta aktörer för uppdraget.
  • Tillväxtverket uppfattas relevant för målgrupperna i den nationella samordningsrollen.

Kontakt

AnneLie Granljung
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Mia Eliasson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se