Mot en hållbar och lönsam livsmedelskedja

Genom innovation, nya affärsmodeller, kompetensförsörjning, regelutveckling och inte minst samarbeten, både mellan de olika leden i livsmedelskedjan och mellan myndigheter och livsmedelsaktörer, kan en omställning som också säkrar livskraftiga företag säkerställas.

En man och en kvinna står i ett växthus

Mål

För att nå målen i livsmedelsstrategin - om en framtida hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor - behöver aktörer längs hela kedjan genomföra en ambitiös grön omställning. Samtidigt behövs förutsättningar för att säkerställa att företagen kan genomföra omställningsinsatser med bibehållen eller stärkt lönsamhet.

I projektet Hållbarhet och lönsamhet identifieras områden med stor potential att skapa verkliga förflyttningar i livsmedelssystemet. Arbetet kommer innebära både praktiskt gemensamt arbete och kunskapshöjande insatser.

Projekt Fossilfri livsmedelsvärdekedja

Den 8 september 2023 inleder vi ett brett samverkansprojekt för en Fossilfri livsmedelsvärdekedja. Ett 30-tal aktörer som representerar hela livsmedelskedjan och ett stort antal myndigheter påbörjar då ett sektoröverskridande samarbete.

Målet är att gemensamt ta fram och testa nya ersättnings-och affärssamverkansmodeller som kan leda till bättre kostnads- och riskdelning mellan aktörer för att på så sätt snabba på omställningen mot fossilfrihet. Under arbetets gång kommer även förutsättningsskapande åtgärder identifieras, för att se hur myndigheter bäst kan stötta omställningen.

Tillväxtverket koordinerar arbetet genom samordningsuppdraget för livsmedelsstrategin med Mistra Food Futures som processledningspartner i genomförandet. Arbetet beräknas pågå fram till september 2024.

Processen framåt och anmälan till aktiviteter

Vi ser gärna brett deltagande i både aktiv arbetsgrupp och referensgrupp. Under hösten 2023 kommer vi även regelbundet att informera externa aktörer om våra aktiviteter och våra insikter från processen i kortare demo-möten.

Bakgrund

Utgångspunkten för livsmedelsstrategin är en hållbar produktion av livsmedel. Stärkt konkurrenskraft och ökad produktion ska gå hand i hand med arbetet att nå miljömålen. Ett jordbruk som kan hävda sig i konkurrensen från omgivande konkurrentländer, och finnas kvar, är en förutsättning för att jordbruket ska kunna bidra i miljöarbetet. För att skapa tillväxt och sysselsättning på ett hållbart sätt krävs väl avvägda åtgärder som beaktar hur miljömålen påverkas. Strategin pekar på att morgondagens produktion måste ha en mer utvecklad hållbarhet i jämförelse med dagens. Forskning och kompetensutveckling kring nya produktionsmetoder, nya växtsorter, hållbara och hälsosamma livsmedel et cetera är av stor vikt för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

Inom ramen för samordningsuppdraget kommer kopplingar till andra initiativ aktivt att sökas för att säkra att insatser kan komplettera andra pågående satsningar och ge synergieffekter.

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Malin Misaghi, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se