Minskat uppgiftslämnande

Företagare ska bara behöva lämna sina uppgifter en gång, där det är möjligt och relevant.

Myndigheter ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera både det egna och företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter. Digitaliseringen ska också användas för att uppnå en större samordning mellan myndigheterna.

Mål för förenklingspolitiken

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Bakgrund förenkling

Den 1 oktober 2018 trädde förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag i kraft. Syftet är att göra det enklare för företagare att hantera sina ärenden gentemot myndigheter. Förordningen ska minska den börda som små och medelstora företag upplever när de lämnar uppgifter till myndigheter. Tanken är att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång, där det är möjligt och relevant.

Enligt förordningen ska myndigheterna fokusera särskilt på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta i takt med att nya digitala system utvecklas.

Förordningen berör 67 myndigheter.

Arbetssätt

Bolagsverket och Tillväxtverket ansvarar för rådgivning och uppföljning och bistår i myndigheternas samordning med anledning av förordningen.

Bolagsverket

Bolagsverket stöttar i frågor som rör återanvändning av information om företag och kan ge fördjupad hjälp kring juridik, semantik och teknik.

Bolagsverket ansvarar för den Sammansatta bastjänsten för grunddata om organisationer (SSBTGO) som syftar till att underlätta för företagens uppgiftslämnande och möjliggöra en förenklad datadelning mellan offentliga aktörer.

Företag kan få grundläggande uppgifter förifyllda i e-tjänster hos kommuner, regioner och myndigheter som de redan har lämnat till Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB. SSBTGO förmedlar även information till Mina sidor på verksamt.se. Offentliga aktörer kan också hämta dessa grundläggande företagsuppgifter till sina verksamhetssystem.

Bolagsverket guidar och stödjer myndigheter i processen att ansluta till SSBTGO och även hur de kan nyttja andra digitala tjänster via Bolagsverket, som exempelvis verksamt.se och Minaombud.se.

Tillväxtverket

Tillväxtverket bistår med kunskap och fördjupade insikter kring hur företagens behov av enklare uppgiftslämnande ser ut, vad de upplever som mest krångligt och irriterande och vad som hindrar företagens utveckling och tillväxt. Bland annat genom resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet.

Projektet FörRätt tar fram underlag för ensade nationella standarder för e-tjänster när företag ska anmäla start av livsmedelsverksamhet till kommunen eller ändra sina uppgifter.

Både företag och kommuner gynnas när en nationell myndighet tar fram standarder och förvaltar underlagen. Det blir enklare för företag att lämna uppgifter i en e-tjänst. Har e-tjänsten koppling till SSBTGO minskar uppgiftslämnandet eftersom det är möjligt för företagen att hämta vissa grundläggande uppgifter som de redan tidigare lämnat.

Med ensade och standardiserade e-tjänster på kommunal nivå blir tillämpningen av regler mer lika för företag runt om i Sverige, samtidigt som livsmedelskontrollen och handläggningen blir effektivare för kommunerna. Projektet FörRätt bidrar till att anslutningen av kommuner till SSBTGO ökar.

Projektet FörRätt drivs av Livsmedelsverket i samarbete med Tillväxtverket, kommuner och IT-leverantörer.

Uppföljning

Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp hur långt berörda myndigheter har kommit i tillämpningen av förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Uppdraget redovisades i april 2023.

Kontakt

Sammansatta bastjänsten för grunddata om organisationer (SSBTGO), Bolagsverket

0771-670 670

sstb@bolagsverket.se

Samuel Ahnlund

Bolagsverket
fornamn.efternamn@bolagsverket.se

Caroline Elfstadius

Tillväxtverket
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se