Miljömålsrådet

I Miljömålsrådet bidrar Tillväxtverket tillsammans med andra myndigheter för att nå Sveriges miljömål.

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den första mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Bakgrund

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att diskutera och besluta om åtaganden. Miljömålsrådets uppdrag pågår till den 6 maj 2026.

Mål

Målsättningarna är att Miljömålsrådets arbete ska:

 • bidra till att de nationella miljömålen nås,
 • lyfta och om möjligt bidra till att lösa konflikter mellan olika samhällsmål,
 • få fram uppföljningsbara, myndighetsövergripande miljöåtgärder,
 • utifrån ett helhetsbehov leda till gemensamma åtgärder inom prioriterade områden, samt
 • bidra till väl genomarbetade förslag till regeringen.

Arbetssätt

Sedan 2019 arbetar Miljömålsrådet inom programområdet. Programområden för perioden 2023–2026 som rådet har prioriterat är följande:

 • Ramverk för nationell planering (fortsättning).
 • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem (fortsätter i modifierad form).
 • Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.
 • Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden.
 • Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.

Tillväxtverket deltar, utifrån myndighetens uppdrag i följande programområden:

 • Ramverk för nationell planering
 • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem
 • Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden

Resultat