Kompetensförsörjning av digital spetskompetens

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft. En av dessa utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

I tre år har Tillväxtverket arbetet med regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens tillsammans med Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Myndigheterna har analyserat och kommit med förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. I uppdraget ingick också att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Mål

Analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt.

Bakgrund

Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. I regeringens digitaliseringsstrategi har det övergripande målet brutits ned i fem delmål varav ett är digital kompetens. Strategin framhåller vikten av att främja matchningen av kompetens och att det är av central betydelse att näringslivets och det offentligas behov av en alltmer digitalt kompetent arbetskraft kan mötas.

Många studier visar på stora behov av digital spetskompetens i Sverige. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD genomförde, på uppdrag av regeringen, under 2017-2018 en översyn av Sveriges digitala transformation. OECD konstaterar att bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Behovet spås också öka under de kommande åren i takt med att digitaliseringen utvecklas och nya teknologier såsom AI får genomslag.

Resultat

Bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Samtidigt finns många utmaningar för att tillgodose detta kompetensbehov. Berörda aktörer behöver ta ett gemensamt ansvar för att identifiera och genomdriva lösningar för att verka för en bättre kompetensförsörjning av digital spetskompetens.

Dessutom behövs en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i näringsliv och offentlig sektor, i syfte att förbättra förutsättningarna för utbildningsanordnare att möta upp med relevant utbildningsutbud som tillgodoser både kort- och långsiktiga behov. Det är också viktigt att synliggöra karriärs- och utvecklingsmöjligheter för digitala specialister samt öka kunskapen och möjligheterna att hantera orsaker till matchningsproblem inom it-sektorn.

Guider och verktyg

Digitalskills.se är ett prognosverktyg som ger både historiska trender samt framskrivningar på digitala kompetenser och yrkestitlar genom att datadrivet analysera jobbannonser från Arbetsförmedlingens platsba

Publikationer

Slutrapport