Hållbar stadsutveckling

Framtiden kräver hållbara städer som är attraktiva och där vi trivs. Tillväxtverket jobbar med det på olika sätt.

Stockholm, Sweden - June 2, 2016: Early summer day in  environment friendly Stockholm. Bikes and buses in traffic, bus stop sign close by. Kungstradgarden in central Stockholm.

Bakgrund

Hållbar stadsutveckling i Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning och direktiv för Europeiska regionala utvecklingsfonden för åren 2021–2027. Ett av uppdragen var att leda arbetet med att ta fram ett förslag till ett nationellt regionalfondsprogram tillsammans med Vinnova, Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Vissa delar av det nationella regionalfondsprogrammet ska inriktas på hållbar stadsutveckling, motsvarande åtta procent av hela ERUF-budgeten.

Arbetssätt

Samverkan

Kontaktpunkt Urbact

Urbact är ett europeiskt utbytes- och studieprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Målet med Urbact är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Det görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera bästa förfarande för att förbättra stadsutveckling.

Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt för Urbact.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Tillväxtverket är en av de ingående myndigheterna. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Insatser

Utveckla svenska städer

Tillväxt kräver planering. Vi behöver därför stärka kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. Det gör vi tillsammans med svenska städer som behöver stärkas.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag. Hur konkurrenskraftigt ett företag är beror i hög grad på företaget självt. Samtidigt är tillgång till kompetens, möjlighet till transporter och näringslivsklimatet på platsen viktiga beståndsdelar för företagets möjligheter att utvecklas. Därför arbetar vi med insatser kring tillväxtskapande samhällsplanering där vi utvecklar kunskap, samarbeten och investerar i utvecklingsprojekt, just för att stärka kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Svenska städer behöver stärkas

Näringslivet i större städer är bättre sammankopplat med den internationella ekonomin än näringslivet i små och medelstora städer i Sverige. För att kunna öka konkurrenskraften behöver näringslivet i svenska städer kopplas till internationella företagsnätverk. Den regionala tillväxten behöver stärkas genom att integrera staden och dess närliggande områden mer. Med anledning av det har vi genomfört en satsning för att stärka små och medelstora svenska städer genom att:

  • Utveckla ny kunskap
  • Investera i utvecklingsprojekt
  • Skapa mötesplatser där berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå delar kunskap och erfarenheter.

Resultat

Integrerad stadsutveckling enligt Urbact

Alla stadsprojekt eller strategier bör integrera:

  • ekonomiska, sociala, miljömässiga och fysiska aspekter för en hållbar stadsutveckling (horisontell integrering).
  • olika nivåer av styrning, allt från stadsförvaltning, medborgare och det civila samhället, till regionala och nationella nivåer (vertikal integrering).

Guider och verktyg

Länka till de guider och verktyg som har framställts under uppdraget.

Publikationer

Nätverk