Hållbar platsutveckling

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar. Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att främja en hållbar platsutveckling i hela landet i syfte att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar.

Inom ramen för uppdraget har Tillväxtverket genomfört riktade utlysningar till aktörer som redan idag har en bred samverkan på plats och som därför har potential att arbeta långsiktigt och strukturerat med platsutveckling även efter projekttidens slut.

Tretton projekt ska främja hållbar platsutveckling

Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden.

Tillväxtverket gör en särskild satsning på världsarv och biosfärområden som ska utveckla besöksmål som är intressanta både nationellt och internationellt samt har potential att öka den lokala attraktionskraften.

Under 2021 finansierade Tillväxtverket arbetat med att ta fram en metod för att utveckla världsarv och andra kulturmiljöer - Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. Tillväxtverket vill ge ett antal världsarv och biosfärområden i Sverige möjligheten att testa handboken för att utveckla hållbara platser.

Läs mer om projekten

Destination Funäsfjällen AB

Implementering av lokal markanvändningspolicy och framtagande av triple-helix-baserad affärsmodell för vandringsleder.

Den ökade turismen i området har inneburit påfrestningar som behöver lösas i samverkan mellan platsens aktörer. Funäsfjällens Spår och leder AB genomförde under 2021 en samordnad metodutredning för hållbar led- och platsutveckling. Utredningen resulterade i metoder och arbetssätt för hur platser aktivt kan minimera slitage på leder och naturområden samt minska och förebygga mål- och intressekonflikter på grund av ökad turism.

Destination Funäsfjällen AB tar nu vidare arbetet med att implementera dessa metoder och arbetssätt i området. Under föregående projekt identifierades ett behov av långsiktig finansiering av vandringsleders underhåll. Destination Funäsfjällen AB ska i detta projekt ta fram en ny långsiktig affärsmodell för hur underhåll av vandringsleder kan finansieras. Affärsmodellen ska tas fram i samarbete mellan besöksnäring och ideella föreningar i Funäsfjällen samt med andra platser med liknande förutsättningar samt med forskningsaktörer.

Beviljat stöd

1 094 853 kr

Kontakt

sigge.jungell@funasfjallen.se

Falköpings kommun

Utifrån utmaningar orsakade av högt besökstryck i känslig natur, har Visit Hornborgasjön, det vill säga Falköpings och Skara kommuner samt Next Skövde, arbetat för att destinationsutveckling ska integreras bättre i samhällsplaneringen. I det fortsatta arbetet avser Visit Hornborgasjön att ta fram underlag till en handlingsplan som går på djupet för att samtliga ingående kommuner och turistorganisationer ska förstå vad hållbar platsutveckling innebär. Särskilt fokus kommer att sättas på politikens centrala roll i det förändringsarbete som platsutveckling innebär för exempelvis det kommunala budgetarbetet, uppdrag till tjänstepersonorganisationen och integrering mellan olika policysektorer.

Beviljat stöd

1 527 821 kr

Kontakt

ann-sofie.hjerp@falkoping.se

Umeå kommun

Besöksnäringens delaktighet och integrering i samhällsplaneringen.

Umeå kommun utvecklade under 2021 en samverkansmodell för hur kommunen ska arbeta med platsutveckling för att främja besöksnäringens och Umeås fortsatta utveckling. Umeå arbetar med caset Ersmarksberget, ett friluftsområde och potentiell multifunktionell utomhusarena för evenemang och idrott. I nästa steg vidareutvecklar de samverkansmodellen genom bland annat checklistor, mallar och en digital användarguide. Projektet kommer också att utveckla en prioriteringsprocess för att identifiera vilka aktiviteter som ger störst värde för invånare och besökare. Umeå kommun ska även fördjupa sitt hållbarhetsarbete genom konkreta och mätbara insatser som ska hjälpa besöksmål och arrangemang att implementera hållbarhetsaspekter.

Beviljat stöd

1 257 493 kr

Kontakt

karin.bjork@umea.se

Sotenäs kommun

Strategisk implementering och praktiskt genomförande av konceptet ”hållbar kunskapsturism”.

Projektet bygger vidare på ett samverkansprojekt, där fyra kommuner på västkusten tog fram koncept för digitala och fysiska showrooms kopplade till kunskapsturism. Där ska det finnas möjlighet för kommuner och näringslivet att visa upp visa upp pågående hållbara initiativ. Nu ska koncepten testas i kommunen Sotenäs, med utgångspunkt från Sotenäs Symbioscentrum och den marina återvinningscentralen.

Sotenäs symbioscentrum är en mötesplats för företag, akademi, skola och offentlig sektor som arbetar för omställning till en cirkulär ekonomi. Den marina återvinningscentralen är Sveriges första och enda. Den fungerar som en testbädd, där företag utvecklar nya produkter av den insamlade havsplasten. Projektet ska fortsätt arbetet med att utveckla besöksanledningar utifrån redan pågående initiativ för hållbar utveckling. En utvecklad kunskapsturism ska bidra till nya besöksanledningar och förlängda säsonger, vilket stärker platsens attraktion året runt.

Beviljat stöd

1 454 431 kr

Kontakt

louise.staxang-torback@sotenas.se

Stiftelsen Världsarvet Grimeton

Att bruka utan att förbruka - utveckling av en radiostation till en exportmogen och internationell destination.

Världsarvet Grimeton vill utvecklas till en exportmogen och internationellt känd besöksdestination. Utvecklingsarbetet ska vara hållbart, långsiktigt och strategiskt. Projektet avser därför att med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” arbeta för att skapa ett starkt och hållbart besöksmål. I dagsläget handlar platsens utmaning mycket om att bygga en starkare samverkan med mellan offentliga och privata aktörer. Det långsiktiga målet är att utveckla, bruka och bevara Grimeton Radiostation så att även kommande generationer ska få uppleva platsen.

Beviljat stöd

1 688 850 kr

Kontakt

camilla.lugnet@grimeton.org

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Engagera lokalsamhället för att skapa ett hållbart världsarv på Höga kusten.

Höga kusten är en viktigt svensk destination med potential att nå ännu fler besökare. Med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” avser projektet att utveckla ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan världsarvsförvaltning och besöksnäring. Syftet är att bygga förutsättningar för en hållbar turism.

En gemensam handlingsplan ska ge samsyn och staka ut vägen framåt. Tydligare roller och gemensamma prioriteringar ska leda till en proaktiv och strategisk samverkan mellan Länsstyrelsen och Höga kusten Destinationsutveckling. En särskild kunskapssatsning ska genomföras för att skapa stolthet för världsarvet i lokalsamhället. Detta ska leda till att fler invånare involverar sig i världsarvsarbetet.

Beviljat stöd

1 138 350 kr

Kontakt

patrik.bylund@lansstyrelsen.se

Region Gotland

Världsarvet Hansestaden Visby – utveckling av kulturarv och besöksnäring tillsammans för hållbar turism.

Projektet ska utveckla en strategi mellan kulturarvsorganisationen och besöksnäringen. Utifrån ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” ska organisationerna ta fram gemensamma mål för att driva på en omställning till hållbar turism. Målet är att hantera en ökad turism i världsarvet på ett optimalt sätt, så att världsarvet fortsätter att kännas genuint och innerstaden levande. Projektet ska fördjupa de befintliga strategier som har tagits fram för destinationen Gotland. Exempel på utmaningar som ska hanteras i strategin är att balansera ökande dags- och veckoturism under sommaren, osäkert geopolitiskt läge samt klimatförändringar och turismens miljöpåverkan.

Beviljat stöd

1 328 162 kr

Kontakt

louise.hoffman-borgo@gotland.se

Biosfärområde Östra Vätternbranterna (ideell förening)

Samsyn och samarbete inom biosfärområde Östra Vätternbranterna för en mer sammanhållen destination.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna präglas idag av å ena sidan en välutbyggd besöksnäring i Gränna, med högt besökstryck under en kort säsong. Å andra sidan finns mer obesökta landsbygder, med stor potential att utvecklas. Idag finns ett antal aktörer inom besöksnäringen på landsbygderna och i Gränna som inte har något samarbete. Projektet avser att med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” jämna ut olikheterna, skapa samsyn mellan aktörerna och en sammanhållen destination i biosfärområdet. Visionen är att få en hållbar destination med aktörer som stöttar varandra och tillsammans utvecklar nya reseanledningar, med hög kvalitet, året runt.

Beviljat stöd

1 487 347 kr

Kontakt

johan.wallin2@jonkoping.se

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka (ekonomisk förening)

Samverkan för att minimera överbelastning och stärka långsiktig attraktivitet.

Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka omfattar delar av kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Det är en sträcka på ca 50 mil från fjäll till hav, i land och stad som motsvarar drygt 3 % av Sveriges yta. Längs hela älvdalen bor urfolket samerna och aktiv rennäring bedrivs. Syftet med projektet är att med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” skapa långsiktiga lösningar på områdets strukturella och strategiska utmaningar kopplat till hållbar platsutveckling.

Exempel på utmaningar är att människor och djur i norra Sveriges lands- och glesbygder är särskilt utsatta för den globala uppvärmningens konsekvenser samt att ett ökat intresse för klimatfrågor, hälsa och livskvalitet har lett till en ökad efterfrågan på hållbara upplevelser. Ett systematiskt arbete med platsutveckling längs älvdalen ska bidra till att minimera överbelastning och medverka till att stärka platsens långsiktiga attraktivitet.

Beviljat stöd

1 953 705 kr

Kontakt

ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se

Lunds kommun

Lunds kommun

Skapa vision, strategi och samverkan för hållbar plats- och destinationsutveckling inom biosfärkandidatområdet Vombsjösänkan.

Lund, Sjöbo och Eslövs kommuner samarbetar för att få Vombsjösänkan utsedd till ett biosfärområde. Platsens natur- och kulturvärden innebär stor potential att utvecklas till ett attraktivt besöksmål. Området ingår i en växande region med högt besöks- och exploateringstryck. I biosfärområdet bor cirka 150 000 invånare. Syftet med projektet är att under kandidaturarbetet lägga grunden för en hållbar plats- och destinationsutveckling av Vombsjösänkans biosfärområde tillsammans med lokala aktörer. Med utgångspunkt i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” ska projektet ta fram en vision och strategi och en organisation samt engagera lokala aktörer i området.

Beviljat stöd

1 541 080 kr

Kontakt

anna-karin.poussart@lund.se

Ovanåkers kommun

Strategi och organisation för samverkan mellan världsarvet Hälsingegårdar och biosfärområdet Voxnadalen.

Projektet ska med utgångspunkt i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” skapa en strategisk och organisatorisk modell för hållbar platsutveckling som bättre nyttjar synergieffekterna och utvecklar värdena i världsarvet Hälsingegårdar och biosfärområdet Voxnadalen. Idag arbetar organisationerna på var sitt håll med att attrahera besökare, vilket inte är hållbart i längden. Projektet avser även att inkludera unga för att få in andra perspektiv och nytänk. På sikt ska insatserna bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling till nytta för besökare såväl som för platsens lokalbefolkning, näringsliv och övriga lokalsamhälle.

Beviljat stöd

1 505 581 kr

Kontakt

catherine.vennberg@voxnadalen.org

Karlskrona kommun

1 295 824 kr

Systematisk samverkan för utveckling av hållbar turism och besöksnäring inom Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och biosfärområde Blekinge Arkipelag.

I Blekinge ryms allt från öar, skärgård och spännande utomhusaktiviteter till fascinerande historia, konst och kultur. Området har ett geografiskt gynnsamt läge med närhet till både de baltiska länderna, Polen, Danmark och den europeiska kontinenten. Projektet ska med utgångspunkt i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljö” lägga grunden till en långsiktig och systematisk samverkan mellan världsarvet och biosfärområdet. Syftet är att stärka samarbetet mellan världsarvet och biosfärsområdet för att uppnå ”en hållbar destination”. Efter projektets slut ska det finnas en etablerad samverkan och förståelse kring hållbar platsutveckling i Blekinge. En nulägesanalys ska ligga till grund för en gemensam plan för hållbar turismutveckling. Detta ska ske genom att till exempel ta fram en så kallad code of conduct och skapa starkare nätverk för regionens besöksnäringsföretag.

Beviljat stöd

1 295 824 kr

Kontakt

elena.peverada@karlskrona.se

lisa.carlson@karlskrona.se

Stiftelsen Västerviks museum

1 738 276 kr

Utveckling av en kulturarvsnod för starkare attraktionskraft och fler besökare till destination Västervik.

Västerviks museum fortsätter sitt arbete med att utveckla en kulturarvsnod. Noden samlar kulturhistoriska besöksmål som drivs av geografiskt spridda, mindre organisationer och olika serviceaktörer inom besöksnäringen. För att säkerställa långsiktiga resultat ska aktörerna under projekttiden vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjats utifrån Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljer.

Projektet testar och anpassar metoden i Handboken så att den kan användas för andra platser där kulturarvsaktörer vill arbeta tillsammans för att utveckla besöksmål. Målet för projektet är att fler aktörer ska inse nyttan med att arbeta för en hållbar platsutveckling samt att projektet ska leda till samarbete och ansvarsfördelning mellan Västerviks kommun, destinationsbolaget Västervik Framåt AB och stiftelsen Västerviks museum.

Beviljat stöd

1 738 276 kr

Kontakt

maria.n@vasterviksmuseum.se

13 projekt som arbetar med hållbar platsutveckling

Under 2021–2022 finansierade Tillväxtverket 13 projekt som arbetade med hållbar platsutveckling. Målet med satsningen var bland annat att utveckla hållbara, konkurrenskraftiga platser och destinationer. Projekten pågick mellan februari 2021 och april 2022.

Satsningen har gett ökad kunskap om hur olika målgrupper kan samarbeta med hjälp av ett bredare perspektiv på platsutveckling. I uppdraget ingick det också att främja platsers behov av möten och evenemang som är till nytta för hela besöksnäringen. Projekten har även gett kunskap om hur olika processer på lokal och regional nivå bättre kan integrera turism och besöksnäring.

Läs mer om de avslutade projekten

Event in Skåne

Restart Hyllie

Målet med projektet var att skapa en robust stadsdel som även står rustad inför framtida kriser. Den hållbara platsen var i fokus. En viktig utgångspunkt för arbetet var därför de regionala och lokala hållbarhetsmålen. Resultatet blev en ny förening i Hyllie som nu arbetar med hållbar platsutveckling utifrån en gemensam vision för framtiden.

Kontakt

Linn Möller Laketic
E-post: linn.moller-laketic@skane.se

Falköpings kommun

Turism vid Hornborga­sjön

De tre kommunerna Falköping, Skara och Skövde samverkade för en hållbar naturturism vid Hornborgasjön med omnejd. Arbetet syftade till att utveckla metoder för att ge destinations­utveckling en tydligare plats i samhälls­planeringen. Projektet ville samtidigt stärka förutsättningarna för att bedriva naturturism på ett hållbart sätt.

Kontakt

Sofia Lennström
E-post: sofia.lennstrom@vastsverige.com

Funäsdalens Skoterled

Samordnad metodutredning för hållbar platsutveckling

Projektet hanterade frågor kring markägar­konflikter och överturism. De utvecklade metoder och arbetssätt för att minimera slitage på leder och natur­områden. Metoderna är även framtagna för att minska och förebygga intressekonflikter på grund av ökad turism.

Kontakt

Sara Klockervold
E-post: sara@klockervold.se

Göteborg & Co

Future Experience

Göteborg & Co ville med sitt projekt utveckla och positionera Göteborg som arena för att uppnå hållbar förändring. De avsåg att utveckla kunskap och metoder för hållbara hybrida evenemang, möten och upplevelser. Genom att koppla hybrida upplevelser till den fysiska platsen kan båda bidra till och nyttja destinationens attraktionskraft.

Kontakt

Henrik Svensson
E-post: henrik.svensson@goteborg.com

Linköpings kommun

Kulturkartan

Målet med projektet var att stärka Linköpings kulturturism som besöksanledning. Arbetet resulterade bland annat i en samverkansmodell för kulturaktörer inom besöksnäringen. Projektet har även påbörjat ett arbete med det digitala verktyget Kulturpunkt, som är tänkt att tillgängliggöra stadens olika kulturstråk.

Kontakt

Karin Lövgren
E-post: karin.lovgren@linkoping.se

Norrköpings kommun

Återuppbyggnad möten och evenemang i Norrköping

Projektet har utvecklat modeller och metoder för hur evenemang kan stärka en plats. Ett särskilt fokus har varit att skapa trygghet och social hållbarhet. Norrköpings kommun har sett över sitt arbete med evenemang och möten och tagit fram förslag på förändringar. Projektet skapade bland annat en checklista för hållbara konferenser, event och arrangemang.

Kontakt

Sandra Wall
E-post: sandra.wall@norrkoping.se

Sotenäs kommun

Hållbar kunskapsturism

Med hjälp av konceptet hållbar kunskapsturism ville kommunerna Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil bidra till att utveckla norra Bohuslän som besöksmål. Att koppla ihop besöksnäring med aktörer inom kunskap och forskning kan skapa nya besöksanledningar. I projektet deltog bland annat Sotenäs Symbioscentrum, Kristinebergs marina forskningsstation, Havets hus, Tjärnö marina laboratorium, Kosterhavets nationalpark och Nordens Ark.

Kontakt

Elin Hallberg
E-post: elin.hallberg@sotenas.se

Stiftelsen Västerviks museum

Kulturarv Västervik

Projektet utvecklade en så kallad kulturarvsnod för att ge ett konkret exempel på hur det går att knyta ihop och bygga samverkan mellan mindre besöksmål. Dessa kan tillsammans stärka varandra och bidra till att skapa attraktiva platser. Arbetet gav erfarenhet kring hur mindre kommuner kan integrera turism och besöksnäring som perspektiv i sina olika lokala processer.

Kontakt

Maria Nordensten
E-post: maria.n@vasterviksmuseum.se

Tomelilla kommun

Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang i Tomelilla kommun

Projektet resulterade i utvecklingsplaner för de två naturområdena Hallamölla och Fyledalen. För att utveckla samverkan och bygga upp ett långsiktigt arbete med hållbar platsutveckling så deltog markägare, boende, lokala företag och föreningsliv i arbetet tillsammans med Tomelilla kommun och Länsstyrelsen Skåne. Projektet har också tagit fram ett arbetssätt och en metod som kommunen kan använda sig av i sitt fortsatta arbete med platsutveckling.

Kontakt

Cecilia Henriksson
E-post: cecilia.henriksson@tomelilla.se
Pernilla Colhag
E-post: pernilla.colhag@tomelilla.se

Umeå kommun

Hållbar platsutveckling Umeå

Umeå kommun ville utveckla en metodik för att koppla samman destinations­utveckling med samhällsplanering på lokal och regional nivå. Arbetet utgick från deras tidigare erfarenheter från satsningen på området Ersmarksberget. Projektet involverade kommunens olika verksamheter, destinations­bolaget, ideella föreningar och det lokala näringslivet.

Kontakt

Karin Björk
E-post: karin.bjork@umea.se

Visit Stockholm

Attraktion Stockholm - att utveckla nya vägar för att främja samverkan

Attraktion Stockholm syftade till att lyfta Stockholm som konkurrenskraftig mötesplats för forskarkonferenser. Projektet tog fram en målbild och handlingsplan för samverkan mellan de parter som attraherar, skapar och kan dra nytta av internationella akademiska möten i Stockholm. På sikt kan detta locka fler typer av möten, besökare, investeringar och talanger till Stockholm.

Kontakt

Louise Nordenskjöld
E-post: louise.nordenskjold@stockholm.se

Marie Häggström
E-post: marie.haggstrom@stockholm.se

Vänersborgs kommun

Hållbar platsutveckling Vänersborg

Projektet fokuserade på problematiken med en stadskärna som töms på verksamheter. En del av projektet handlade om att stärka kopplingen mellan stadskärnan och besöksnoder utanför staden. Insatserna var riktade både till turister, boende och verksamma. Projektet arbetade med områden som gestaltning och trafik, trygghet, besöksdrivande verksamheter, lokal­producerad mat, fastighetssamverkan samt aktiviteter, evenemang och kultur.

Kontakt

Gun-Britt Reteike
E-post: gun-britt.reteike@vanersborg.se

Värmdö kommun

Nämdö omland

Projektet undersökte vilken nytta den planerade nationalparken Nämdöskärgården och de kringliggande bebodda öarna kan ha av varandra. Resultatet blev en metodik för lokal utveckling som inkluderade besöksnäring som perspektiv. Värmdö kommun genomförde projektet i samarbete med Länsstyrelsen och involverade lokalbefolkning, föreningar och det lokala näringslivet.

Kontakt

Christian Plejel
E-post: christian.plejel@varmdo.se

Patrik Cederlöf
E-post: patrik.cederlof@lansstyrelsen.se