Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft

Vill du få en inblick i hur nuläget för den svenska livsmedelssektorn ser ut? Och veta mer om vårt pågående arbete inom livsmedelsstrategin? Då kan du ta del av våra seminarier!

En drönare åker över ett fält

Under hösten 2022 har vi haft fem lunchföresläsningar där vi erbjudit ett forum för framtidsorienterade diskussioner om hur vi kan skapa långsiktig konkurrenskraft för företagen i livsmedelskedjan. Förutom att få en inblick i hur nuläget ser ut för den svenska livsmedelsstrategin får du också ta del av spaningar om möjliga vägar framåt för att Sverige ska ta en ledarposition inom framtidens hållbara och hälsosamma mat.

Vi har valt ut fem olika teman av särskild relevans för att nå målen i strategin. Vid varje tillfälle berättar Jordbruksverket om insikter från utvärdering och uppföljning av arbetet med strategin och vi får höra uppdateringar från olika pågående regeringsuppdrag. Insikter med koppling till hållbarhetsomställningen och långsiktig lönsamhet står i centrum.

Tillväxtverkets uppdrag inom strategin

Livsmedelsstrategin är en långsiktig nationell strategi mot 2030 vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att strategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. Uppdraget riktar sig mot både myndigheter och näringsliv, liksom aktörer på nationell såväl som regional nivå.

Kontakt