Nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten

Illustration av samhällsomvandling

Det sker en nyindustralisering och samhällsomvandling av historiska mått i Norrbotten och Västerbotten kopplat till elektrifiering och fossilfri produktion. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet för att stödja och skapa goda förutsättningar för genomförandet.

Hållbara industriers etablering i övre Norrland kan leda till att Sverige får en central roll globalt inom klimatomställning. Att ligga i framkant avseende hållbar teknik innebär konkurrensfördelar för svenskt näringsliv. Men omställning innebär stora utmaningar inom såväl kompetensförsörjning och befolkningsattraktion som infrastruktur och bostäder. Att många aktörer är involverade ställer också höga krav på en väl fungerande samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå.

I rollen som nationell samordnade ska Tillväxtverket nu bidra till att öka takten och skapa bättre förutsättningar för genomförandet. Vår avsikt är också att övriga landet ska kunna dra nytta av kunskaper och lärdomar från insatserna.

- Vi fortsätter det arbete som tidigare samordnare Peter Larsson har utfört och redovisat i sina rapporteringar. Utifrån dessa tillämpar vi vår erfarenhet inom flernivåsamverkan, det vill säga att få flera aktörer från på lokal, regional och nationell nivå att mötas och arbeta tillsammans. Vi ska även nyttja våra upparbetade kunskaper inom till exempelvis miljötillståndsprövning, finansiering samt små och medelstora företags behov och förutsättningar, säger Marina Gregorsson, enhetschef Regionalt tillväxtarbete.

Fokus för Tillväxtverket blir att:

  • Genomföra och främja insatser inom områden med särskilt stora utmaningar.
  • Främja långsiktig samverkan som bidrar till ökad samordning och synergi mellan relevanta statliga myndigheter.
  • Dokumentera och sprida kunskaper och erfarenheter från uppdraget till andra delar av landet, andra branscher och aktörer som kan ha nytta av de lärdomar som dras.
  • Genomföra uppdraget i dialog med relevanta statliga myndigheter, näringsliv och berörda aktörer.

Pågående arbete och nyrekrytering

Just nu pågår ett arbete med grundläggande strukturer för uppdraget parallellt med operativa insatser. Besök av för uppdraget relevanta evenemang är också inplanerade, bland annat Länsstyrelseveckan i Norrbotten och Skellefteå Society Summit. Det sistnämna är en mötesserie med utgångspunkt i platser och samhällen som befinner sig i extraordinär tillväxt eller exceptionell förändring.

I tjänsten som samordnare i uppdraget har Tillväxtverket precis rekryterat AnneLie Granljung. Hon kommer att leda uppdraget och vara stationerad på Tillväxtverkets kontor i Luleå. Att ha personal på plats där omställningen faktiskt sker är en stor fördel. Det kommer bland annat underlätta dialog och nätverkande med alla berörda parter.

- Det känns jätteroligt att få kliva in i det här uppdraget på Tillväxtverket. Att få vara med och bidra i den här omställningsresan känns spännande på många sätt. Det var också anledningen till att jag sökte tjänsten. Dels ser jag fram emot att utveckla uppdraget tillsammans med duktiga kollegor på Tillväxtvärket. Men också att samarbeta brett med berörda myndigheter, kommuner och regioner, säger AnneLie Granljung, som blir nytillträdd samordnare hos Tillväxtverket fr.o.m. januari 2024.

Kontakt

Marina Gregorsson
Enhetschef Regionalt tillväxtarbete
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se